Veelgestelde vragenhmc_stempel_1.png

Wat verandert er?

HMC kiest koers voor de toekomst >>

Is het tijdspad van de koers van HMC niet te ambitieus?

Het tijdspad is zeker ambitieus, maar niet onmogelijk. Hoewel het tempo hoog zal moeten liggen, doen we het niet overhaast. We nemen stappen, maar wel bewuste stappen. Dit betekent dat we alleen zorg verplaatsen wanneer dit veilig en verantwoord kan gebeuren.

Is de veiligheid van de zorg wel gewaarborgd, kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen?

Zeker. In onze plannen voldoen wij aan alle normen die er in Nederland gelden voor acute en veilige zorg.
Die normen zijn:

 • Ambulances moeten na een oproep binnen 15 minuten ter plaatse zijn.
 • Negentig procent van de inwoners in een gebied moet binnen 30 minuten met de auto bij een huisartsenpost kunnen komen.
 • Patiënten die spoedeisende hulp of acute verloskunde nodig hebben, moeten binnen 45 minuten een ziekenhuis kunnen bereiken met een ambulance.

Ook als HMC Bronovo in de toekomst in zijn huidige vorm sluit, kan in de regio Haaglanden nog ruimschoots aan deze normen worden voldaan.

Worden de poli’s straks verdeeld over twee locaties?

Dat klopt. De poliklinieken zullen in de regel straks op HMC Antoniushove en HMC Westeinde zijn. De komende jaren zullen we overigens poliklinische zorg ook gewoon blijven aanbieden in HMC Bronovo.

Levert het concentreren van de zorg op twee locaties niet meer geluidsoverlast en logistieke bewegingen op?

Dit brengen we nu in kaart en zullen we vanzelfsprekend met belanghebbenden bespreken aan de dialoogtafels. Uitgangspunt is dat we de overlast tot een minimum zullen beperken. Hetzelfde geldt voor de overlast met betrekking tot de bouwactiviteiten die we in de toekomst gaan uitvoeren.

Lopen de wachttijden niet enorm op als er straks een ziekenhuis wordt gesloten?

Nee, want we werken actief aan oplossingen voor de wachttijden. Een van de belangrijkste oplossingen is dat onze medische specialisten meer bij huisartsen spreekuren gaan houden. Dit betekent dat patiënten dichter bij huis, sneller een specialist kunnen zien. Dit soort initiatieven gaan we in de toekomst verder uitbreiden. Maar door te werken op twee in plaats van drie ziekenhuislocaties kunnen medisch specialisten hun spreekuren bijvoorbeeld ook beter indelen.

REDEN EN PROCES TOEKOMSTVERKENNING EN TOEKOMSTPLANNEN

Waarom heeft HMC toekomstverkenningen uitgevoerd?

HMC wil de beste zorg bieden aan alle inwoners van de regio Haaglanden. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg. Door nu keuzes te maken, zorgt HMC ervoor dat de zorg in de toekomst goed en toegankelijk blijft.
De belangrijkste ontwikkelingen waardoor HMC de koers moest heroverwegen, zijn:

 • Stijgende zorgvraag, meer oudere mensen in regio Haaglanden
  In de regio Haaglanden wonen 1,4 miljoen mensen, en dat worden er nog steeds meer. Daarbij worden we samen steeds ouder. HMC wil investeren om ook in de toekomst gezien deze ontwikkelingen de beste zorg te kunnen blijven bieden.
 • Stijgende zorgkosten, financiële afspraken hoofdlijnenakkoord en prijsdruk verzekeraars
  De inkomsten van ziekenhuizen staan onder druk. Dit komt doordat we er als maatschappij voor hebben gekozen om in de toekomst meer zorg dichtbij huis te verlenen in plaats van in het ziekenhuis. Dit is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord van de minister van Medische Zorg met onder andere de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de patiëntenorganisaties en de federatie van medisch specialisten. Maar de kosten van de ziekenhuizen blijven toenemen. Als de opbrengsten achterblijven, betekent dit dat HMC kritisch moet kijken naar die kosten.
 • Arbeidsmarktkrapte, schaarste geschoold zorgpersoneel
  Er is een landelijk tekort aan (gespecialiseerde) zorgmedewerkers. Het betekent dat HMC zijn medewerkers zoveel mogelijk moet “boeien en binden” en zo gericht mogelijk moet inzetten.
 • Digitalisering, innovaties en technologische vernieuwingen, nieuwe mogelijkheden voor de beste zorg op de juiste plek
  Patiënten kunnen voor steeds meer zorg terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in een zorgcentrum in de wijk of gewoon thuis. Mensen maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen om zorg op afstand te krijgen. HMC wil meer investeren in deze ontwikkelingen, omdat ze passen bij het streven om de zorg meer te organiseren zoals de patiënt dat wil.

Hoe is HMC tot deze plannen gekomen?

Dit is een zorgvuldig proces geweest, dat al enkele jaren loopt. Het afgelopen jaar is intensief overlegd met verschillende belanghebbenden: onder andere de medezeggenschapsorganen, medewerkers, de zorgverzekeraars en de bank. We hebben alle opties overwogen. Uitgangspunt is om kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren aan de inwoners van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen blijven waarmaken, zullen we als ziekenhuis onze werkwijze moeten veranderen. De uitkomst van het proces is de koers die HMC op 24 januari 2019 gepresenteerd heeft.

Wie zijn betrokken bij deze plannen?

Hierover hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, de bank maar ook gemeenten en het Ministerie van VWS. De betrokkenheid bij al deze partijen was en is groot. Op 24 januari 2019 hebben we de uitkomsten van de verkenningen gedeeld met onze medewerkers en de buitenwereld.

De komende maanden organiseren wij dialoogtafels, waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te spreken. Alle zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen, worden meegenomen.

Gaat het slecht met HMC?

HMC is een financieel gezond ziekenhuis met voldoende financiële buffers. Dit is nog eens onderschreven in een recente benchmark van accountantsbureau BDO. Ook levert HMC kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. HMC is een gewaardeerd topklinisch ziekenhuis met een zeer goede reputatie op meerdere specialismen. HMC scoorde in 2018 niet voor niets een 8e plaats in de AD-ranking van de in totaal 26 Topklinische ziekenhuizen in Nederland. HMC is in een prima positie om tijdig in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en de zorg.

Waarom kan HMC niet drie ziekenhuizen houden?

Zorg zal in de toekomst steeds meer plaatsvinden op plekken dichtbij mensen. Voor echt complexe behandelingen gaan patiënten dan naar een ziekenhuis. Daarom zet HMC in op locaties bij u in de buurt waar we samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners. Voor complexe behandelingen kunt u naar een ziekenhuis. 

We kiezen daarbij bewust voor het verlenen van zorg in twee ziekenhuizen, omdat we zo doelmatiger kunnen omgaan met de inzet van medewerkers en omdat we willen voorkomen dat er op termijn relatief meer zorggeld gaat naar de instandhouding van vastgoed en huisvesting dan naar de directe zorg voor patiënten. Specialistische acute zorg vraagt ook in toenemende mate om concentratie van middelen, mensen en investeringen.

Waarom sluit HMC Bronovo?

Het sluiten van HMC Bronovo is geen doel op zich. Wij zetten ons in om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden. Dit doen we door de zorg dichtbij de patiënt te organiseren waar het kan en in het ziekenhuis waar nodig. De acute en hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in HMC Westeinde. HMC Antoniushove wordt de komende jaren omgevormd tot het centrum voor planbare zorg. Ook is daar het Universitair Kanker Centrum (UKC) gevestigd, het samenwerkingsverband tussen HMC en LUMC op het gebied van oncologie. Dit samenwerkingsverband zal verder worden uitgebouwd.

Bij de afweging om HMC Bronovo te sluiten zijn tal van aspecten meegewogen. Te denken valt aan: aantallen patiënten en de zorgvraag uit de omgeving van het ziekenhuis, maar ook financiële en bedrijfsvoeringaspecten en medische faciliteiten die al op een locatie aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat in HMC Antoniushove recentelijk een state of the art Radiotherapiecentrum is gebouwd (onderdeel van het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag). Het verplaatsen hiervan zou onbetaalbaar zijn. HMC Antoniushove is ook grotendeels al gerenoveerd en ligt centraal in de regio, met uitstekende OV-verbindingen (randstadrail 19 en tramlijnen 2 en 6). Het ziekenhuis is verder goed bereikbaar met de auto. HMC Bronovo is nog slechts beperkt gerenoveerd en de extra benodigde investeringen om HMC Bronovo open te houden zijn in de prognoseperiode 2019-2036 ca. 90 miljoen euro hoger dan die voor het openhouden van HMC Antoniushove. HMC Westeinde ligt het meest centraal. HMC kiest er sowieso voor om dichtbij de inwoners in het hart van de stad te zijn. HMC Westeinde is de locatie waaromheen veel mensen wonen. Dit ziekenhuis is door de centrale ligging zeer goed bereikbaar voor de acute en hoogcomplexe zorg en beschikt over uitstekende OV-verbindingen: randstadrail 3 en 4 en tramlijnen 2 en 6.

Klopt het dat een van de redenen voor toekomstige sluiting van HMC Bronovo het personeelstekort is?

Ja dat klopt. Wij hebben als ziekenhuis, net zoals als alle andere ziekenhuizen overigens, te maken met een tekort aan (gespecialiseerd) zorgpersoneel. Door de zorg in de toekomst op twee locaties aan te bieden kunnen we doelmatiger omgaan met de inzet van personeel. Het tekort aan personeel is echter maar één van de redenen dat we onze koers moesten overwegen. Ook de vergrijzing, de stijgende zorgvraag, de oplopende kosten en de 0% groei voor de ziekenhuizen zijn belangrijke oorzaken.

Waarom is er eigenlijk een personeelstekort?

Er zijn in het verleden te weinig mensen opgeleid, mensen kunnen gemakkelijker een baan buiten de zorg krijgen en er komen steeds meer (deeltijd) ZZP’ers in de zorg die ervoor kiezen om niet in avond-, weekend- en nachtdiensten te werken.

Hoe lost HMC het personeelstekort op? En zorgt het ziekenhuis dat het personeel blijft?

Het tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel is een landelijk probleem. Alle ziekenhuizen in Nederland en met name in de Randstad kampen met deze tekorten. Juist door onze zorg in de toekomst te concentreren, gaan we doelmatig om met de beschikbare capaciteit. Ook hechten we grote waarde aan het opleiden en de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Het binden en boeien van medewerkers is iets waar we de komende jaren nog meer in gaan investeren.

Is er een wettelijke verplichting wat betreft het aantal ziekenhuizen dat een stad moet hebben?

Nee. Wel is er een wettelijke norm wat betreft de aanwezigheid van acute zorg. Deze norm zegt dat een ambulance binnen 45 minuten in een ziekenhuis moeten kunnen zijn en dat een huisartsenpost binnen 30 minuten aan te rijden moet zijn. Met het op termijn verplaatsen van de zorg uit HMC Bronovo, wordt nog steeds ruimschoots voldaan aan deze norm.

Wat is de status van de plannen van HMC? Zijn deze definitief?

Nee, het zijn plannen waarover nog geen definitief besluit heeft plaatsgevonden. Wel geloven wij dat dit de koers is die we moeten gaan om in de toekomst kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners van de stad Den Haag en de regio Haaglanden. De komende tijd zullen wij onze plannen in dialoog met alle belanghebbenden toetsen op draagvlak. Zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen, zullen we zorgvuldig wegen. Daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden.

Burgers betalen premies voor de zorg, maar hebben niets te vertellen over de inrichting hiervan. Zouden we niet meer zeggenschap moeten krijgen over de zorg die ons zozeer ter harte gaat?

HMC heeft op 24 januari 2019 de koers voor de toekomst gepresenteerd. Bij het vaststellen van deze koers is de cliëntenraad intensief betrokken geweest. De komende tijd gaan wij met de inwoners van de wijken en randgemeenten in gesprek via informatiesessies en dialoogtafels. Hun zorgen en suggesties zullen we meenemen bij het uiteindelijke besluit over de koers van HMC.

Houdt HMC in zijn plannen voldoende rekening met de inwoners van de omliggende gemeenten?

De zorg voor de inwoners van Den Haag en de regio Haaglanden zijn in onze koers nadrukkelijk gewaarborgd. Op dit moment bespreken wij deze koers met alle belanghebbenden. De gemeentebesturen en bewoners van omliggende gemeenten horen hier ook bij. Ook hun inbreng nemen wij mee bij het vaststellen van onze definitieve plannen voor de toekomst.

Hoe worden patiënten en omwonenden van de locaties op de hoogte gehouden van de veranderingen?

HMC zal patiënten en omwonenden actief informeren over de veranderingen. Denk daarbij aan de gevolgen voor hun behandeling, eventueel noodzakelijke bouwactiviteiten, parkeeroplossingen, hoe we overlast voorkomen, enzovoorts. Er is bovendien een speciaal deel van website www.haaglandenmc.nl/toekomst ingericht over de ontwikkelingen binnen HMC. Bij concrete veranderingen zullen door middel van Q&A’s de belangrijkste vragen van antwoorden worden voorzien. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om HMC via (social) media te benaderen met vragen.

VRAGEN PER LOCATIE

HMC Westeinde

Wat is acute zorg?

Acute zorg is zorg die niet kan wachten. De meeste acute zorgvragen beginnen op de SEH of op de verlosafdeling. Ook de medewerkers op de operatiekamers, de intensive care en de verpleegafdelingen staan dag en nacht paraat om acute zorg te verlenen. Bijna alle patiënten kunnen na behandeling terug naar huis of naar het verpleeghuis.

Kan HMC Westeinde de extra patiënten straks aan?

Daar is in onze plannen nadrukkelijk rekening mee gehouden. We gaan HMC Westeinde renoveren en ook de parkeerfaciliteit uitbreiden, zowel op korte termijn als structureel. Ook is het zo dat een deel van de kliniek in HMC Westeinde nu leeg staat. Er is dus al ruimte om er extra zorg onder te brengen.

Is HMC Westeinde goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto?

HMC Westeinde is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De tramlijnen 2, 3, en 4 stoppen voor de hoofdingang. HMC breidt het aantal parkeerplaatsen uit bij deze locatie. In 2019 met behulp van een tijdelijke extra parkeervoorziening, vanaf 2020/2021 door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. HMC verbetert bovendien in samenwerking met de gemeente Den Haag de verkeerssituatie bij HMC Westeinde. Dat moet de doorstroming voor auto’s verbeteren op het tracé Lijnbaan – Westeinde – ingang parkeervoorziening. We zijn ons bewust van de veranderingen die op dit gebied nodig zijn.

In de plannen staat dat HMC een tijdelijke parkeervoorziening gaat maken bij HMC Westeinde. Hoe gaat dat eruitzien?

HMC gaat tijdelijke parkeerruimte in parkeergarages in de buurt huren. Dit combineren we met een tijdelijke parkeervoorziening op het terrein van HMC Westeinde. Ook worden plannen ontwikkeld om een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Dit kost tijd, vandaar ook dat we eerst met een tijdelijke parkeervoorziening komen. We zullen medewerkers verder stimuleren om meer met het openbaar vervoer of met de fiets te komen.

Wat gaat HMC in de toekomst doen aan de parkeeroverlast die de bewoners rondom HMC Westeinde nu al ervaren?

Daarover gaan we met de bewoners in gesprek.

HMC Westeinde is qua beleving een heel oud ziekenhuis en niet fijn om in te liggen. Wat gaan jullie daaraan doen?

Het klopt dat HMC Westeinde een ouder ziekenhuis is. Het is 40 jaar geleden gebouwd. Onderdeel van ons plan voor de toekomst is dat we het hele gebouw gaan renoveren. Overigens is de zorg in HMC Westeinde op dit moment goed en veilig. HMC Westeinde staat goed aangeschreven vanwege de hoogwaardige specialistische en acute zorg die daar geleverd wordt.

De SEH in HMC Westeinde is voor sommige inwoners van Den Haag ver weg. Is het dan niet risicovol om de SEH van Bronovo te sluiten?

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen acute levensbedreigende situaties en situaties die minder spoedeisend zijn. Bij echt levensbedreigende situaties is het van belang, mede door de nieuwe technieken die er op zorggebied zijn, dat u naar de plaats wordt gebracht waar u de beste zorg kunt krijgen. Op HMC Westeinde kunt u altijd direct de juiste behandeling krijgen, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen. Voor minder spoedeisende zaken is het van belang dat u binnen 30 minuten bij een huisartsenpost kunt zijn. Ook na het sluiten van HMC Bronovo op termijn, wordt aan deze normen ruimschoots voldaan.

Wie kiest eigenlijk naar welk ziekenhuis je wordt gebracht als je in de ambulance ligt?

Dat bepalen de ambulanceverpleegkundigen. Die weten precies in welk ziekenhuis u voor welke aandoening het beste geholpen kunt worden. Ziekenhuizen zijn namelijk steeds vaker gespecialiseerd in bepaalde zorg. HMC Westeinde is bijvoorbeeld gekend om de neuro-vasculaire zorg. Dit weten de ambulancemedewerkers.

Klopt het dat er een verdieping op HMC Westeinde wordt gebouwd?

Nee.

HMC Bronovo

Waarom is er nog zoveel in HMC Bronovo geïnvesteerd de afgelopen jaren?

Vier jaar geleden zijn Bronovo en MCH gefuseerd tot HMC. Op dat moment was onze strategie dat we op drie locaties zorg wilden blijven aanbieden. Daarom hebben we ook in alle drie de locaties geïnvesteerd. De veranderingen in de zorg gaan echter snel. We zien minder patiënten in het ziekenhuis en de opnameduur is korter. Tevens zien we technologische ontwikkelingen die het gebruik van de zorg veranderen, en daarmee de vereiste organisatie van de zorg die wij aanbieden. We hebben nu al te maken met leegstand op de locaties van ongeveer 15.000 m2.

Het beeld dat HMC Bronovo geen investeringen meer behoeft en een goed geëquipeerd ziekenhuis is, is overigens niet juist. HMC Bronovo is voor circa 2/5 gerenoveerd, ongeveer 3/5 deel van de huisvesting is 30 jaar oud en behoeft dringend renovatie.

Wie is de eigenaar van de grond van HMC Bronovo?

Stichting HMC is de eigenaar van de grond en de opstal. Het bestuur van de stichting is de raad van bestuur van HMC.

HMC Bronovo wordt een weekziekenhuis. Wat betekent dit?

Dit betekent dat alle acute zorgfuncties medio 2019 worden verplaatst naar HMC Westeinde. HMC Bronovo zal dan open zijn van 06.00 uur maandagmorgen tot 18.00 uur op vrijdagmiddag. In HMC Bronovo vinden dan alleen nog planbare operaties plaats en kunnen patiënten poliklinieken bezoeken.

Wat gaat er als Bronovo een weekziekenhuis is gebeuren met patiënten die op vrijdag niet naar huis kunnen?

In het operatieschema houden we rekening met de tijd die een patiënt normaal gesproken nodig heeft om te herstellen in het ziekenhuis. Alle operaties waarbij een langere hersteltijd in het ziekenhuis hoort, zullen we aan het begin van de week uitvoeren. Hierdoor is de kans dat een patiënt op vrijdag niet naar huis kan gering. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan brengen we de patiënt per ambulance over naar HMC Westeinde.

Verdwijnen de poliklinieken op HMC Bronovo?

De komende drie tot vijf jaar zullen er poliklinieken op HMC Bronovo zijn. In de tussentijd werken we samen met onze zorgpartners aan een plan voor een innovatief zorgconcept in de wijk, waar ook ruimte zal zijn voor het zien van de specialist. Overigens is deze trend nu al ingezet. Een aantal van onze medisch specialisten houdt nu al spreekuur bij huisartsen. Het zal steeds vaker gebeuren dat specialisten buiten de muren van het ziekenhuis zorg gaan verlenen.

Wat gebeurt er met de huisartsenpost (HAP) op HMC Bronovo als de spoedeisende hulp hier midden 2019 verdwijnt?

In overleg met de huisartsen en andere directbetrokkenen wordt een keuze gemaakt om de huisartsenpost (HAP) op HMC Bronovo te houden of te verplaatsen naar een andere, goed toegankelijke locatie. Het is uiteindelijk aan de huisartsen om te bepalen op welke locatie de HAP komt. Zodra daar meer over bekend is, laten we het natuurlijk weten.

Hoe verhoudt het recent geopende endometriosecentrum zich met de sluiting van HMC Bronovo. Waar gaat dit centrum naar toe?

Endometriose in Balans zal poliklinische en laagcomplexe ingrepen tot uiterlijk 2024 blijven uitvoeren in HMC Bronovo als planbare zorg. Meer ingrijpende behandelingen zullen uiterlijk medio 2019 worden verplaatst naar HMC Antoniushove.

Wat gebeurt er met de leegstand in HMC Bronovo?

Na concentratie van de acute zorg in HMC Westeinde zal de planbare zorg worden geconcentreerd in HMC Bronovo. Na 2022 wordt de volledige planbare zorg verplaatst naar HMC Antoniushove. Op termijn zal het gebouw van HMC Bronovo (in delen) anders worden benut of worden gesloten. Wat er precies mee gebeurt, is nog niet bekend.

Wat gebeurt er met Hubertusstaete en de bijbehorende Zorgplint (eerstelijns gezondheidscentrum)?

Daar verandert vooralsnog niets. Hubertusstaete en de Zorgplint worden wel meegenomen in de overwegingen wat er in de toekomst moet gebeuren met het gebouw van HMC Bronovo.

Waarom maakt HMC geen verpleeghuis van HMC Bronovo? Of gebruikt HMC een deel van het ziekenhuis als zorghotel/revalidatiecentrum?

HMC is primair verantwoordelijk voor het verlenen van ziekenhuiszorg. Het verlenen van verpleeghuiszorg of inrichten van een zorghotel past hier niet bij en is de verantwoordelijkheid van andere organisaties. Voor deze en andere suggesties geldt: alle opties voor de toekomstige bestemming van HMC Bronovo worden op dit moment besproken met diverse organisaties, belanghebbenden en partijen.

Onlangs heeft HMC een vleugel aan HMC Bronovo gebouwd. Kan HMC deze nieuwe vleugel niet inzetten voor de wijkzorg?

Dit soort ideeën worden momenteel besproken. Input voor een innovatief zorgconcept in de omgeving van HMC Bronovo wordt voor een belangrijk deel opgehaald en gedeeld tijdens de dialoogtafels en andere bijeenkomsten die we organiseren.

Is er in de afwegingen meegenomen dat Benoordenhout de komende tijd heel erg gaat groeien qua inwoneraantal? Is er gekeken naar demografie?

Ja. De koers van HMC sluit hier ook op aan. Patiënten kunnen namelijk in de toekomst voor zorg steeds meer terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in zorgcentra in de wijk of gewoon thuis. Ook kunnen patiënten steeds meer gebruikmaken van digitale hulpmiddelen en thuismonitoring. De kern van onze koers is dat we de zorg willen verlenen waar de patiënt die nodig heeft. Thuis en in de buurt waar het kan en in het ziekenhuis als het echt nodig is.

HMC Antoniushove

Voor welke zorg kan ik straks terecht in HMC Antoniushove?

Het huidige zorgaanbod van HMC Antoniushove verandert tot 2022-2024 niet. Wel zal komende jaren het Universitair Kanker Centrum (UKC), het samenwerkingsverband met het LUMC voor top oncologische zorg, verder worden uitgebreid. In de periode 2022-2024 verhuizen daarnaast de planbare ingrepen en een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove.

Heeft HMC Antoniushove genoeg ruimte om een deel van de zorg van HMC Bronovo over te nemen?

De kliniek, de polikliniek en het operatiecomplex van HMC Antoniushove worden de komende jaren verder vernieuwd. Ze bieden dan voldoende plaats aan de zorg die vanaf 2022 overkomt van HMC Bronovo.

Welke voordelen hebben patiënten na 2022 van het verplaatsen van alle planbare zorg naar HMC Antoniushove?

HMC Antoniushove is recent ingrijpend verbouwd en heeft er toen veel nieuwe voorzieningen bijgekregen. In de jaren 2020-2022 komen er nog meer voorzieningen bij. Het ziekenhuis is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer en heeft een frisse en moderne uitstraling. De verpleegafdelingen zijn van uitstekend niveau. Patiënten waarderen de zorg in HMC Antoniushove erg, zo blijkt uit onderzoek.

Is HMC Antoniushove goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto?

HMC Antoniushove is zeer goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Tram 2, 6 en 19 hebben een halte direct bij de entree van het ziekenhuis. Voor de auto ligt HMC Antoniushove dicht bij een afslag van de ringweg van de regio Haaglanden (N14).
HMC Antoniushove heeft veel parkeerruimte, die - waar nodig - ook relatief makkelijk kan worden uitgebreid.

Komt er weer een SEH in HMC Antoniushove?

Nee.

Wil HMC bijbouwen op het huidige gebouw van HMC Antoniushove?

We onderzoeken of we op het reeds nieuwe kliniekgebouw van HMC Antoniushove nog een bouwlaag willen aanbrengen. Dit maakt onderdeel uit van de definitieve planvorming.

Is er overwogen om HMC Antoniushove opnieuw te bouwen?

Nee.

Waarom is er op HMC Antoniushove geen nachtapotheek geopend?

De ziektekostenverzekeraars hebben bepaald op welke plek de nachtapotheek open is. Gekozen is voor de Apotheek Haagse Ziekenhuizen aan de Leyweg. Voor het geval u niet in staat bent daar zelf uw medicijnen op te halen, is de afspraak met de zorgverzekeraars dat dit met een taxi kan. Het is niet doelmatig om op veel plekken een nachtapotheek open te stellen. Gemiddeld wordt er namelijk maar vier tot zes keer per nacht gebruik van gemaakt.

Komen er straks meer ambulanceritten naar HMC Antoniushove?

Spoedritten komen nu al niet naar HMC Antoniushove, omdat er geen SEH is. In de toekomst zullen er wel iets meer normale ambulanceritten komen, omdat we de zorg dan op twee locaties verlenen. Per saldo betekent het dat er dan een gering aantal ambulanceritten bijkomt naar HMC Antoniushove.

ZORG VOOR MOEDER EN KIND

Wanneer verhuist de moeder- en kindzorg?

In 2019 verhuist de moeder- en kindzorg van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Daar zal eind dit jaar een hoogwaardige tijdelijke voorziening voor het Moeder en Kind Centrum gerealiseerd worden. De precieze verhuisdatum staat nog niet vast, maar we zullen u hier ruim van tevoren over informeren. Voor én na de verhuizing kunt u rekenen op goede zorg, door de mensen die u kent en vertrouwt.

Waarom gaat alle moeder- en kindzorg naar HMC Westeinde?

Veel moeder- en kindzorg is acute zorg, en door deze op één locatie te concentreren biedt HMC patiënten de best mogelijke zorg. Zo kunnen we ook passende zorg bieden als een bevalling minder voorspoedig verloopt dan gehoopt. Op HMC Westeinde zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gynaecologen en kinderartsen in huis voor eventuele spoedingrepen. We beschikken na de verhuizing van alle moeder- en kindzorg naar HMC Westeinde straks ook over de faciliteiten om echt gezinsgerichte zorg te bieden.

Het is voor HMC daarnaast onmogelijk om deze zorg op twee locaties te blijven aanbieden. Dat heeft te maken met personele krapte, maar ook met de wettelijke eisen die eraan komen. Daarin staat onder andere dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week een gynaecoloog, een kinderarts, een anesthesioloog en OK-medewerkers aanwezig moeten zijn om moeder- en kindzorg aan te bieden.

Waar komt de moeder- en kindzorg in HMC Westeinde?

In 2019 komt er een tijdelijk, maar comfortabel Moeder en Kind Centrum op het terrein van HMC Westeinde. Deze tijdelijke huisvesting wordt gebruikt tot HMC Westeinde is gerenoveerd. Op dat moment krijgt ook het Moeder en Kind Centrum een plek in de vernieuwde kliniek van HMC Westeinde.

Waarom is HMC afgestapt van het plan van de bouw van het oorspronkelijk geplande Moeder en Kind Centrum bij HMC Westeinde?

Na doorrekeningen bleek dat plan niet betaalbaar.

HMC Westeinde is een oud gebouw, ik vind het niet fijn om daar te moeten bevallen. Wat gaat u daaraan doen?

De komende jaren gaan we het gebouw volledig moderniseren, waarbij er ook plaats is voor een prachtig nieuw Moeder en Kind Centrum. Daar zal volgens de principes van gezinsgerichte zorg (family centered care) zorg verleend gaan worden. De vernieuwing van HMC Westeinde zal naar verwachting uiterlijk in 2024 klaar zijn. Tot die tijd wordt de zorg voor moeder en kind vanuit een tijdelijke, maar hoogwaardige huisvesting verleend.

Hoe ziet het tijdelijke Moeder en Kind Centrum eruit?

Dit zal een tijdelijke, maar duurzaam ogende, comfortabele voorziening zijn. De binnenkant is hoogwaardig en mooi ingericht. Het is huisvesting waarin we uitstekende moeder- en kindzorg kunnen bieden, volgens de principes van gezinsgerichte zorg.

HMC ZORG DICHTBIJ

HMC zegt meer zorg dichtbij patiënten te organiseren. Zijn er al concrete voorbeelden?

Samen met patiënten en verwijzers kijkt HMC welke zorg er thuis, in de praktijk of in de wijk gegeven kan worden. In de regio organiseren we steeds meer zorg samen. Op de LUMC-Campus werkt HMC mee aan het programma ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’, met een wijkgerichte aanpak voor onder andere kwetsbare ouderen en mensen met hartfalen. Met de huisartsen (Hadocs, SHG, Arts en Zorg) en het Haga ziekenhuis maakt HMC Regionale Transmurale Afspraken (RTA) en zorgpaden (Haagse suiker, Haagse nieren, Haagse vaten en Haagse longen). Verschillende HMC-specialisten (onder andere van Orthopedie en Cardiologie) voeren al consulten uit met en bij de huisarts in de praktijk. Ook kunnen verwijzers steeds meer diagnostiek of teleconsulten aanvragen. Patiënten kunnen beeldbellen met hun specialist. Patiënten die nu nog vaak in het ziekenhuis moeten zijn, hebben dan thuis via computer of tablet contact met hun zorgverlener. Dit bespaart hen veel tijd en energie. HMC zal dit soort samenwerkingen verder gaan uitbreiden met de patiënt en de huisarts, specialist en verzorgenden thuis en in de wijk. HMC kijkt ook of patiënten die chronisch zorg nodig hebben vaker in de wijk ondersteund kunnen worden. HMC ontwikkelt verder samen met bewoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars een vernieuwend zorgconcept voor Den Haag Noord/Oost.

Hoe ziet dat vernieuwend zorgconcept eruit?

Dit zorgconcept wordt samen ontwikkeld en moet nog vormgegeven worden. Er kan hierbij worden gedacht aan een huisartsenpost, bedden waarin patiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben tijdelijk kunnen worden verzorgd, gezamenlijke spreekuren van huisartsen en medisch specialisten en de mogelijkheid voor een consult met een in ouderen gespecialiseerde arts (geriater, specialist ouderengeneeskunde). Wellicht aangevuld door een WMO-loket van de gemeente en dagopvang voor kwetsbare ouderen/dementerenden.

Blijft het Gezondheidscentrum Wassenaar bestaan?

Zeker, dit wordt wat ons betreft een voorbeeld van hoe wij de zorg dichtbij in de toekomst willen inrichten.

OVERIGE ONDERWERPEN

Is het KPMG-rapport openbaar dat in opdracht van HMC is gemaakt en waaruit media citeerden?

Het rapport bevat bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie. Dit rapport is dan ook niet beschikbaar voor publicatie. Overigens heeft HMC bij het bepalen van onze koers voor de toekomst zeker niet alleen naar dit rapport gekeken, maar naar heel veel aspecten.

Kunt u iets vertellen over de doorrekening van de scenario’s voor de toekomst van HMC?

In de media is er veel gesproken over een 1-, 2- of 3-locatiemodel. Maar er zijn meerdere opties bekeken, vanuit verschillende invalshoeken: medisch/zorginhoudelijk en bedrijfseconomisch. Die opties zijn ook met de zorgverzekeraars en de banken besproken. Alles afwegende, is gekozen voor een scenario waarin we in de toekomst geleidelijk onze zorg gaan aanbieden vanuit twee locaties. De komende tijd werken we onze plannen verder uit.

Stel dat het toekomstplan op weerstand stuit bij bijvoorbeeld omwonenden, wat kunnen die dan doen?

De gekozen koers staat. Dit is de richting waarvan we denken dat die het meest geschikt is om de zorg nu en in de toekomst zeker te stellen voor de inwoners van Den Haag en de regio Haaglanden. We proberen omwonenden zoveel mogelijk te betrekken bij onze plannen. Ook zijn er met betrekking tot bouwaangelegenheden de gebruikelijke inspraakmogelijkheden bij de gemeentes.

Komt er ook een samenwerking met het HagaZiekenhuis?

We werken op bepaalde gebieden al samen met het Haga. Bijvoorbeeld in het project Gezond en Gelukkig Den Haag. Daarnaast zijn Haga en HMC op een aantal gebieden aanvullend aan elkaar. Binnen Haga is bijvoorbeeld het Juliana Kinderziekenhuis opgenomen.

Hoe is de samenwerking met het Reinier de Graaf in Delft?

Onze belangrijkste samenwerkingspartner is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daar werken we nauw mee samen. Reinier de Graaf is onderdeel van de Reinier Haga Groep. Daar werken we collegiaal mee samen.

Hoe gaat HMC om met het Koningshuis bij deze veranderingen. Heeft HMC bijvoorbeeld contact met ze?

Alle inwoners van het verzorgingsgebied van HMC zijn voor ons belangrijk, dus ook de Koninklijke Familie. Net zoals we dat bij andere patiënten niet doen, doen we ook geen mededelingen over onze contacten met de Koninklijke Familie.

VRAGEN

Waar kunnen patiënten terecht met vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst

We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw behandeling. Voor specifieke vragen rondom uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met

Waar kunnen verwijzers terecht met vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst en op www.haaglandenmc.nl/verwijzers

Waar kunnen omwonenden terecht met vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst. We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw leefomgeving. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met