Veelgestelde vragenhmc_stempel_1.png

Toekomst

HMC kiest koers voor de toekomst >>

Het tijdspad is zeker ambitieus, maar niet onmogelijk. Hoewel het tempo hoog zal moeten liggen, doen we het niet overhaast. We nemen stappen, maar wel bewuste stappen. Dit betekent dat we alleen zorg verplaatsen wanneer dit veilig en verantwoord kan gebeuren.

Zeker. In onze plannen voldoen wij aan alle normen die er in Nederland gelden voor acute en veilige zorg.
Die normen zijn:

 • Ambulances moeten na een oproep binnen 15 minuten ter plaatse zijn.
 • Negentig procent van de inwoners in een gebied moet binnen 30 minuten met de auto bij een huisartsenpost kunnen komen.
 • Patiënten die spoedeisende hulp of acute verloskunde nodig hebben, moeten binnen 45 minuten een ziekenhuis kunnen bereiken met een ambulance.

Ook als HMC Bronovo deze zomer weekziekenhuis wordt, voldoen we in de regio Haaglanden nog ruimschoots aan bovenstaande normen. Het is goed om te weten dat de behandeling van de patiënt meteen start in de ambulance en dat de patiënt direct naar die locatie gebracht wordt die voor de aandoening de beste zorg biedt.

Dat klopt. De poliklinieken zullen in de regel straks op HMC Antoniushove en HMC Westeinde zijn. De komende jaren zullen we overigens poliklinische zorg ook gewoon blijven aanbieden in HMC Bronovo.

Dit brengen we nu in kaart en zullen we vanzelfsprekend met belanghebbenden bespreken aan de buurttafels. Uitgangspunt is dat we de overlast tot een minimum zullen beperken. Hetzelfde geldt voor de overlast met betrekking tot de bouwactiviteiten die we in de toekomst gaan uitvoeren.

Nee, want we werken actief aan oplossingen voor de wachttijden, zoals:

 • Onze medische specialisten gaan nog veel vaker bij huisartsen spreekuren houden. Dit betekent dat patiënten dichter bij huis, sneller een specialist kunnen zien. Dit soort initiatieven gaan we in de toekomst verder uitbreiden.
 • Door te werken op twee in plaats van drie ziekenhuislocaties kunnen medisch specialisten hun spreekuren beter indelen.
 • HMC brengt een scheiding aan tussen acute (bijvoorbeeld beroerte) en planbare zorg (bijvoorbeeld nieuwe heup) zodat de werkprocessen efficiënter kunnen worden ingericht.

Reden en proces toekomstverkenning en toekomstplannen

HMC wil de beste zorg bieden aan alle inwoners van de regio Haaglanden. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg. Door nu keuzes te maken, zorgt HMC ervoor dat de zorg in de toekomst goed en toegankelijk blijft voor de inwoners uit de regio Haaglanden.
De belangrijkste ontwikkelingen waardoor HMC de koers moest heroverwegen:

 • Stijgende zorgvraag, meer oudere mensen in regio Haaglanden
  In de regio Haaglanden wonen 1,4 miljoen mensen, en dat worden er nog steeds meer. Daarbij worden we samen steeds ouder. HMC wil investeren om ook in de toekomst gezien deze ontwikkelingen de beste zorg te kunnen blijven bieden.
 • Arbeidsmarktkrapte, schaarste geschoold zorgpersoneel
  Er is een landelijk tekort aan (gespecialiseerde) zorgmedewerkers. Het betekent dat HMC zijn medewerkers zoveel mogelijk moet ‘boeien en binden’ en zo effectief en efficiënt mogelijk moet inzetten.
 • Stijgende zorgkosten, financiële afspraken hoofdlijnenakkoord en prijsdruk verzekeraars
  De inkomsten van ziekenhuizen staan onder druk. Dit komt doordat we er als maatschappij voor hebben gekozen om in de toekomst meer zorg dichtbij huis te verlenen in plaats van in het ziekenhuis. Dit is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord van de minister van Medische Zorg met onder andere de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de patiëntenorganisaties en de federatie van medisch specialisten. Maar de kosten van de ziekenhuizen blijven toenemen. Als de opbrengsten achterblijven, betekent dit dat HMC kritisch moet kijken naar die kosten.
 • Digitalisering, innovaties en technologische vernieuwingen, nieuwe mogelijkheden voor de beste zorg op de juiste plek
  Patiënten kunnen voor steeds meer zorg terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in een zorgcentrum in de wijk of gewoon thuis. Mensen maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen om zorg op afstand te krijgen. HMC wil meer investeren in deze ontwikkelingen, omdat ze passen bij het streven om de zorg meer te organiseren zoals de patiënt dat wil.

Dit is een zorgvuldig proces geweest, dat al enkele jaren loopt. Het afgelopen jaar is intensief overlegd met verschillende belanghebbenden: onder andere de medezeggenschapsorganen, medewerkers, de zorgverzekeraars en de bank. We hebben alle opties overwogen. Uitgangspunt is om kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren aan de inwoners van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen blijven waarmaken, zullen we als ziekenhuis onze werkwijze moeten veranderen. De uitkomst van het proces is de koers die HMC op 24 januari 2019 gepresenteerd heeft.

Hierover hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, de bank maar ook gemeenten en het Ministerie van VWS. De betrokkenheid bij al deze partijen was en is groot. Op 24 januari 2019 hebben we de uitkomsten van de verkenningen gedeeld met onze medewerkers en de buitenwereld.

HMC gaat bij het bepalen van de koers niet over een nacht ijs. Na de eerste bekendmaking op 24 januari 2019 hebben we inwoners over de toekomstige koers ingelicht tijdens informatiebijeenkomsten. Deelnemers hebben hun vragen gesteld, zorgen en ideeën gedeeld. Verdere toetsing op draagvlak en verdiepende gesprekken vinden plaats in dialoogtafels. Vervolgens gaan we de koers nader uitwerken. Adviezen en suggesties die uit informatiebijeenkomsten en dialoogtafels komen, wegen we zorgvuldig mee in de definitieve besluitvorming over de koers van HMC.

HMC is een financieel gezond ziekenhuis met voldoende financiële buffers. Dit is nog eens onderschreven in een recente benchmark van accountantsbureau BDO. Ook levert HMC kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. HMC is een gewaardeerd topklinisch ziekenhuis met een zeer goede reputatie op meerdere specialismen. HMC scoorde in 2018 niet voor niets een 8e plaats in de AD-ranking van de in totaal 26 Topklinische ziekenhuizen in Nederland. HMC is in een prima positie om tijdig in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en de zorg.

Zorg zal in de toekomst steeds meer plaatsvinden op plaatsen dichtbij. Voor echt complexe behandelingen gaan patiënten dan naar een ziekenhuis. Daarom zet HMC in op locaties bij u in de buurt waar we samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners. Voor echt complexe behandelingen gaat u naar een ziekenhuis.

We kiezen daarbij bewust voor het verlenen van zorg in twee ziekenhuizen, omdat we zo doelmatiger kunnen omgaan met de inzet van medewerkers en omdat we willen voorkomen dat er op termijn relatief meer zorggeld gaat naar de instandhouding van vastgoed en huisvesting dan naar de directe zorg voor patiënten. Specialistische acute zorg vraagt ook in toenemende mate om concentratie van middelen, mensen en investeringen. Bovendien maakt nieuwe wetgeving het noodzakelijk dat de we de moeder- & kindzorg concentreren; er moet bijvoorbeeld altijd een gynaecoloog en anesthesist beschikbaar zijn.

Het sluiten van HMC Bronovo is geen doel op zich. Wij zetten ons in om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden. Dit doen we door de zorg dichtbij de patiënt te organiseren waar het kan en in het ziekenhuis waar nodig. De acute en hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in HMC Westeinde. HMC Antoniushove wordt de komende jaren omgevormd tot het centrum voor planbare zorg. Ook is daar het Universitair Kanker Centrum (UKC) gevestigd, het samenwerkingsverband tussen HMC en LUMC op het gebied van oncologie. Dit samenwerkingsverband zal verder worden uitgebouwd.

Bij de afweging om HMC Bronovo te sluiten zijn tal van aspecten meegewogen. Te denken valt aan: aantallen patiënten en de zorgvraag uit de omgeving van het ziekenhuis, maar ook financiële en bedrijfsvoeringaspecten en medische faciliteiten die al op een locatie aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat in HMC Antoniushove recentelijk een state of the art Radiotherapiecentrum is gebouwd (onderdeel van het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag). Het verplaatsen hiervan zou onbetaalbaar zijn. HMC Antoniushove is ook grotendeels al gerenoveerd en ligt centraal in de regio, met uitstekende OV-verbindingen (randstadrail 19 en tramlijnen 2 en 6). Het ziekenhuis is verder goed bereikbaar met de auto.

HMC Bronovo is nog slechts beperkt gerenoveerd en de extra benodigde investeringen om HMC Bronovo open te houden zijn in de prognoseperiode 2019-2036 ca. 90 miljoen euro hoger dan die voor het openhouden van HMC Antoniushove. HMC Westeinde ligt het meest centraal. HMC kiest er sowieso voor om dichtbij de inwoners in het hart van de stad te zijn. HMC Westeinde is de locatie waaromheen veel mensen wonen. Dit ziekenhuis is door de centrale ligging zeer goed bereikbaar voor de acute en hoogcomplexe zorg en beschikt over uitstekende OV-verbindingen: randstadrail 3 en 4 en tramlijnen 2 en 6.

Ja dat klopt. Wij hebben als ziekenhuis, net zoals als alle andere ziekenhuizen overigens, te maken met een tekort aan (gespecialiseerd) zorgpersoneel. Door de zorg in de toekomst op twee locaties aan te bieden kunnen we doelmatiger omgaan met de inzet van personeel. Het tekort aan personeel is echter maar één van de redenen dat we onze koers moesten overwegen. Ook de vergrijzing, de stijgende zorgvraag, de oplopende kosten en de 0% groei voor de ziekenhuizen zijn belangrijke oorzaken.

Er zijn in het verleden te weinig mensen opgeleid, medewerkers kunnen in de huidige economische situatie eenvoudiger een baan buiten de zorg krijgen en er komen steeds meer (deeltijd) ZZP’ers in de zorg die ervoor kiezen om niet in avond-, weekend- en nachtdiensten te werken.

Het tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel is een landelijk probleem. Alle ziekenhuizen in Nederland en met name in de Randstad kampen met deze tekorten. Juist door onze zorg in de toekomst te concentreren, gaan we doelmatig om met de beschikbare capaciteit. Ook hechten we grote waarde aan het opleiden en de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Het binden en boeien van medewerkers is iets waar we de komende jaren nog meer in gaan investeren.

Nee. Wel is er een wettelijke norm wat betreft de aanwezigheid van acute zorg. Deze norm zegt dat een ambulance binnen 45 minuten in een ziekenhuis moeten kunnen zijn en dat een huisartsenpost binnen 30 minuten aan te rijden moet zijn. Met het op termijn verplaatsen van de zorg uit HMC Bronovo, wordt nog steeds ruimschoots voldaan aan deze norm.

Nee, het zijn plannen waarover nog geen definitief besluit heeft plaatsgevonden. Wel geloven wij dat dit de koers is die we moeten gaan om in de toekomst kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners van de stad Den Haag en de regio Haaglanden. De komende tijd zullen wij onze plannen in dialoog met alle belanghebbenden toetsen op draagvlak. Zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen, zullen we zorgvuldig wegen. Daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden.

HMC heeft op 24 januari 2019 de koers voor de toekomst gepresenteerd. Bij het vaststellen van deze koers is de cliëntenraad intensief betrokken geweest. De komende tijd gaan wij met de inwoners van de wijken en randgemeenten in gesprek aan dialoogtafels. Zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen, zullen we zorgvuldig wegen. Daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden.

De zorg voor de inwoners van Den Haag en de regio Haaglanden zijn in onze koers nadrukkelijk gewaarborgd. Op dit moment bespreken wij deze koers met alle belanghebbenden. De gemeentebesturen en bewoners van omliggende gemeenten horen hier ook bij. Zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen, zullen we zorgvuldig wegen. Daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden.

HMC zal patiënten en omwonenden actief informeren over de veranderingen. Denk daarbij aan de gevolgen voor hun behandeling, eventueel noodzakelijke bouwactiviteiten, parkeeroplossingen, hoe we overlast voorkomen, enzovoorts. Daarnaast hebben we een digitale toekomstnieuwsbrief, een website www.haaglandenmc.nl/toekomst en u kunt ons via social media en toekomst@haaglandenmc.nl benaderen.

Vragen per locatie

HMC Westeinde

Daar houden onze plannen nadrukkelijk rekening mee gehouden. We gaan HMC Westeinde renoveren en ook de parkeerfaciliteit uitbreiden, zowel op korte termijn als structureel. Ook is het zo dat een deel van de kliniek in HMC Westeinde nu leeg staat. Er is dus al ruimte om er extra zorg onder te brengen.

HMC Westeinde is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De tramlijnen 2, 3, en 4 stoppen voor de hoofdingang. HMC breidt het aantal parkeerplaatsen uit bij deze locatie. In 2019 met behulp van een tijdelijke extra parkeervoorziening, vanaf 2020/2021 door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. HMC verbetert bovendien in samenwerking met de gemeente Den Haag de verkeerssituatie bij HMC Westeinde. Dat moet de doorstroming voor auto’s verbeteren op het tracé Lijnbaan – Westeinde – ingang parkeervoorziening. We zijn ons bewust van de veranderingen die op dit gebied nodig zijn.

HMC gaat tijdelijke parkeerruimte in parkeergarages in de buurt huren. Dit combineren we met een tijdelijke parkeervoorziening (parkeerdek) op het terrein van HMC Westeinde. Ook worden plannen ontwikkeld om een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Dit kost tijd, vandaar ook dat we eerst met een tijdelijke parkeervoorziening komen. We zullen onze medewerkers verder stimuleren om meer met het openbaar vervoer of met de fiets te komen.

Daarover zijn we met de bewoners in gesprek in buurttafels.

Het klopt dat HMC Westeinde een ouder ziekenhuis is. Het is 40 jaar geleden gebouwd. Onderdeel van ons plan voor de toekomst is dat we het hele gebouw gaan renoveren. Overigens is de zorg in HMC Westeinde op dit moment goed en veilig. HMC Westeinde staat goed aangeschreven vanwege de hoogwaardige specialistische en acute zorg die we daar leveren.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen acute levensbedreigende situaties en situaties die minder spoedeisend zijn. Bij echt levensbedreigende situaties is het van belang, mede door de nieuwe technieken die er op zorggebied zijn, dat u naar de plaats wordt gebracht waar u de beste zorg kunt krijgen. Op HMC Westeinde kunt u altijd direct de juiste behandeling krijgen, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen. Verder is het goed om te weten dat de behandeling van de patiënt meteen start in de ambulance. Voor minder spoedeisende zaken is het van belang dat u binnen 30 minuten bij een huisartsenpost kunt zijn. Ook na het sluiten van HMC Bronovo op termijn, wordt aan deze normen ruimschoots voldaan.

Dat bepalen de ambulanceverpleegkundigen. Die weten precies in welk ziekenhuis u voor welke aandoening het beste geholpen kunt worden. Ziekenhuizen zijn namelijk steeds vaker gespecialiseerd in bepaalde zorg. HMC Westeinde is bijvoorbeeld gekend om de neuro-vasculaire zorg (‘beroertes’). Dit weten de ambulancemedewerkers.

Nee.

HMC Bronovo

Vier jaar geleden zijn Bronovo en MCH gefuseerd tot HMC. Op dat moment was onze strategie dat we op drie locaties zorg wilden blijven aanbieden. Daarom hebben we ook in alle drie de locaties geïnvesteerd. De veranderingen in de zorg gaan echter snel. We zien minder patiënten in het ziekenhuis en de opnameduur is korter. Tevens zien we technologische ontwikkelingen die het gebruik van de zorg veranderen, en daarmee de vereiste organisatie van de zorg die wij aanbieden. We hebben nu al te maken met leegstand op de locaties van ongeveer 15.000 m2.

Het beeld dat HMC Bronovo geen investeringen meer behoeft en een goed geëquipeerd ziekenhuis is, is overigens niet juist. HMC Bronovo is voor circa 2/5 gerenoveerd, ongeveer 3/5 deel van de huisvesting is 30 jaar oud en behoeft dringend renovatie.

Stichting HMC is de eigenaar van de grond en de opstal. Het bestuur van de stichting is de raad van bestuur van HMC.

Dit betekent dat alle acute zorgfuncties medio 2019 worden verplaatst naar HMC Westeinde. HMC Bronovo zal dan open zijn van 06.00 uur maandagmorgen tot 18.00 uur op vrijdagmiddag. In HMC Bronovo vinden dan alleen nog planbare operaties plaats en kunnen patiënten poliklinieken bezoeken.

In het operatieschema houden we rekening met de tijd die een patiënt normaal gesproken nodig heeft om te herstellen in het ziekenhuis. Alle operaties waarbij een langere hersteltijd in het ziekenhuis hoort, zullen we aan het begin van de week uitvoeren. Hierdoor is de kans klein dat een patiënt op vrijdag niet naar huis kan. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan brengen we de patiënt per ambulance over naar HMC Westeinde.

De komende drie tot vijf jaar zullen er poliklinieken op HMC Bronovo zijn. In de tussentijd werken we samen met onze zorgpartners aan een plan voor een innovatief zorgconcept in de wijk, waar ook ruimte zal zijn voor het zien van de specialist. Overigens is deze trend nu al ingezet. Een aantal van onze medisch specialisten houdt nu al spreekuur bij huisartsen. Het zal steeds vaker gebeuren dat specialisten buiten de muren van het ziekenhuis zorg gaan verlenen.

De huisartsen beslissen zelf over de locatie van de HAP. Ze hebben aangegeven dat ze de huisartsenpost in HMC Bronovo per 1 juli 2019 willen verplaatsen naar HMC Antoniushove. Daar zal de huisartsenpost in ieder geval twee jaar blijven.

Endometriose in Balans zal poliklinische en laagcomplexe ingrepen tot uiterlijk 2024 blijven uitvoeren in HMC Bronovo als planbare zorg. Meer ingrijpende behandelingen zullen uiterlijk medio 2019 worden verplaatst naar HMC Antoniushove.

Na concentratie van de acute zorg in HMC Westeinde zal de planbare zorg worden geconcentreerd in HMC Bronovo. Na 2022 wordt de volledige planbare zorg verplaatst naar HMC Antoniushove. Op termijn zal het gebouw van HMC Bronovo (in delen) anders worden benut of worden gesloten. In kranten en op social media wordt regelmatig geopperd dat HMC de grond van Bronovo al heeft verkocht en dat er vergevorderde gesprekken zijn met projectontwikkelaars. Dit is niet zo.

Sinds de aankondiging van de koers voor de toekomst hebben veel mensen/partijen contact met ons gezocht over de mogelijke ontwikkeling van HMC Bronovo en het bijbehorende terrein. Voor daadwerkelijke concrete stappen of planvorming is het te vroeg. HMC is druk bezig met de voorbereiding om HMC Bronovo door te laten gaan als weekziekenhuis. De komende jaren wil HMC de poliklinieken van HMC Bronovo gebruiken als een voorbeeld van kwalitatief hoogwaardige en gastvrije zorg.

Daar verandert vooralsnog niets. Hubertusstaete en de Zorgplint worden wel meegenomen in de overwegingen wat er in de toekomst moet gebeuren met het gebouw van HMC Bronovo.

HMC is primair verantwoordelijk voor het verlenen van ziekenhuiszorg. Het verlenen van verpleeghuiszorg of inrichten van een zorghotel past hier niet bij en is de verantwoordelijkheid van andere organisaties. Voor deze en andere suggesties geldt: alle opties voor de toekomstige bestemming van HMC Bronovo worden op dit moment besproken met diverse organisaties, belanghebbenden en partijen. Voor daadwerkelijke concrete stappen of planvorming is het te vroeg.

Dit soort ideeën worden momenteel besproken. Input voor een innovatief zorgconcept in de omgeving van HMC Bronovo wordt voor een belangrijk deel opgehaald en gedeeld tijdens de dialoogtafels en andere bijeenkomsten die we organiseren.

Ja. De koers van HMC sluit hier ook op aan. Patiënten kunnen namelijk in de toekomst voor zorg steeds meer terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in zorgcentra in de wijk of gewoon thuis. Ook kunnen patiënten steeds meer gebruikmaken van digitale hulpmiddelen en thuismonitoring. De kern van onze koers is dat we de zorg willen verlenen waar de patiënt die nodig heeft. Thuis en in de buurt waar het kan en in het ziekenhuis als het echt nodig is.

HMC Antoniushove

Het huidige zorgaanbod van HMC Antoniushove verandert tot 2022-2024 niet. Wel gaan we de komende jaren het Universitair Kanker Centrum (UKC), het samenwerkingsverband met het LUMC voor top oncologische zorg, verder uitbreiden. In de periode 2022-2024 verhuizen daarnaast de planbare ingrepen en een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove.

De kliniek, de polikliniek en het operatiecomplex van HMC Antoniushove worden de komende jaren verder vernieuwd. Ze bieden dan voldoende plaats aan de zorg die vanaf 2022 overkomt van HMC Bronovo.

HMC Antoniushove is recent ingrijpend verbouwd en heeft er toen veel nieuwe voorzieningen bijgekregen. In de jaren 2020-2022 komen er nog meer voorzieningen bij. Het ziekenhuis is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer en heeft een frisse en moderne uitstraling. De verpleegafdelingen zijn van uitstekend niveau. Uit onderzoek blijkt dat patiënten de zorg in HMC Antoniushove zeer waarderen.

HMC Antoniushove is zeer goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Tram 2, 6 en 19 hebben een halte direct bij de entree van het ziekenhuis. Voor de auto ligt HMC Antoniushove dicht bij een afslag van de ringweg van de regio Haaglanden (N14).
HMC Antoniushove heeft veel parkeerruimte, die - indien nodig - ook relatief makkelijk kan worden uitgebreid.

Nee.

We onderzoeken of we op het reeds nieuwe kliniekgebouw van HMC Antoniushove nog een bouwlaag willen aanbrengen. Dit maakt onderdeel uit van de definitieve planvorming.

Nee.

De zorgverzekeraars hebben bepaald op welke plek de nachtapotheek open is. Gekozen is voor de Spoedapotheek Den Haag aan de Charlotte Jacobslaan 10 (tegenover de SEH van het Hagaziekenhuis aan de Leyweg). Het is niet (kosten)efficiënt om op veel plekken een nachtapotheek open te stellen. Voor het geval u niet in staat bent zelf uw medicijnen op te halen, is de afspraak met de zorgverzekeraars dat dit met een taxi kan. Als de arts het nodig vindt om de medicatie te laten bezorgen, maakt hij een aantekening op het recept. De spoedapotheek regelt dan de bezorging. Mensen hoeven de kosten voor de taxi niet zelf af te rekenen. Dit gaat rechtstreeks via de spoedapotheek. Patiënten ontvangen hier geen factuur voor, maar zien het ook niet terug op hun declaratieoverzicht, omdat het gaat om een afspraak tussen de spoedapotheek en de zorgverzekeraars. Als de patiënt zelf wil dat het bezorgd wordt en de arts niets op het recept heeft gezet, dan moet de patiënt dit contant aan de deur met de taxichauffeur afrekenen. De spoedapotheek is op doordeweekse dagen geopend vanaf 17.30 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur en in het weekend en op feestdagen 24 uur per dag.

Spoedritten komen nu al niet naar HMC Antoniushove, omdat er geen SEH is. In de toekomst zullen er wel iets meer normale ambulanceritten komen, omdat we de zorg dan op twee locaties verlenen. Per saldo betekent het dat er dan een gering aantal ambulanceritten bijkomt naar HMC Antoniushove.

Zorg voor moeder en kind

In 2019 verhuist de moeder- en kindzorg van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Daar zal eind dit jaar een hoogwaardige tijdelijke voorziening voor het moeder & kind centrum gerealiseerd worden. De precieze verhuisdatum staat nog niet vast, maar we zullen u hier ruim van tevoren over informeren. Voor én na de verhuizing kunt u rekenen op goede zorg, door de mensen die u kent en vertrouwt.

Veel moeder- en kindzorg is acute zorg, en door deze op één locatie te concentreren biedt HMC patiënten de best mogelijke zorg. Zo kunnen we ook passende zorg bieden als een bevalling minder voorspoedig verloopt dan gehoopt. Op HMC Westeinde zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gynaecologen en kinderartsen in huis voor eventuele spoedingrepen. We beschikken na de verhuizing van alle moeder- en kindzorg naar HMC Westeinde straks ook over de faciliteiten om echt gezinsgerichte zorg te bieden.

Het is voor HMC daarnaast onmogelijk om deze zorg op twee locaties te blijven aanbieden. Dat heeft te maken met personele krapte, maar ook met de wettelijke eisen die eraan komen. Daarin staat onder andere dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week een gynaecoloog, een kinderarts, een anesthesioloog en OK-medewerkers aanwezig moeten zijn om moeder- en kindzorg aan te bieden.

In 2019 komt er een tijdelijk, maar comfortabel moeder & kind centrum op het terrein van HMC Westeinde. Deze tijdelijke huisvesting wordt gebruikt tot HMC Westeinde is gerenoveerd. Op dat moment krijgt ook het moeder & kind centrum een plek in de vernieuwde kliniek van HMC Westeinde.

Na doorrekeningen bleek dat plan niet betaalbaar.

De komende jaren gaan we het gebouw volledig moderniseren, waarbij er ook plaats is voor een prachtig nieuw moeder & kind centrum. Daar zal volgens de principes van gezinsgerichte zorg (family centered care) zorg verleend gaan worden. De vernieuwing van HMC Westeinde zal naar verwachting uiterlijk in 2024 klaar zijn. Tot die tijd wordt de zorg voor moeder en kind vanuit een tijdelijke, maar hoogwaardige huisvesting verleend.

Dit zal een tijdelijke, maar duurzaam ogende, comfortabele voorziening zijn. De binnenkant is hoogwaardig en mooi ingericht. Het is huisvesting waarin we uitstekende moeder- en kindzorg kunnen bieden, volgens de principes van gezinsgerichte zorg.

HMC zorg dichtbij

Samen met patiënten en verwijzers kijkt HMC welke zorg er thuis, in de praktijk of in de wijk gegeven kan worden. In de regio organiseren we steeds meer zorg samen. Op de LUMC-Campus werkt HMC mee aan het programma ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’, met een wijkgerichte aanpak voor onder andere kwetsbare ouderen en mensen met hartfalen. Met de huisartsen (Hadoks, SHG, Arts en Zorg) en het Haga ziekenhuis maakt HMC Regionale Transmurale Afspraken (RTA) en zorgpaden (Haagse suiker, Haagse nieren, Haagse vaten en Haagse longen).

Verschillende HMC-specialisten (onder andere van Orthopedie en Cardiologie) voeren al consulten uit met en bij de huisarts in de praktijk. Ook kunnen verwijzers steeds meer diagnostiek of teleconsulten aanvragen. Patiënten kunnen beeldbellen met hun specialist. Patiënten die nu nog vaak in het ziekenhuis moeten zijn, hebben dan thuis via computer of tablet contact met hun zorgverlener. Dit bespaart hen veel tijd en energie. HMC zal dit soort samenwerkingen verder gaan uitbreiden met de patiënt en de huisarts, specialist en verzorgenden thuis en in de wijk. HMC kijkt ook of patiënten die chronisch zorg nodig hebben vaker in de wijk ondersteund kunnen worden. HMC ontwikkelt verder samen met bewoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars een vernieuwend zorgconcept voor Den Haag Noord/Oost.

Dit zorgconcept wordt samen ontwikkeld en moet nog vormgegeven worden. Er kan hierbij worden gedacht aan een huisartsenpost, bedden waarin patiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben tijdelijk kunnen worden verzorgd, gezamenlijke spreekuren van huisartsen en medisch specialisten en de mogelijkheid voor een consult met een in ouderen gespecialiseerde arts (geriater, specialist ouderengeneeskunde). Wellicht aangevuld door een Wmo-loket van de gemeente en dagopvang voor kwetsbare ouderen/dementerenden.

Zeker, we willen het verder versterken. Het centrum wordt wat ons betreft een voorbeeld van hoe wij de zorg dichtbij in de toekomst willen inrichten.

Overige onderwerpen

Acute zorg is zorg die niet kan wachten. De meeste acute zorgvragen beginnen op de SEH of op de verlosafdeling. Ook de medewerkers op de operatiekamers, de intensive care en de verpleegafdelingen staan dag en nacht paraat om acute zorg te verlenen. Bijna alle patiënten kunnen na behandeling terug naar huis of naar het verpleeghuis.

De Intensive Care (IC) is een gespecialiseerde afdeling voor patiënten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Op de IC bewaken we 24 uur per dag de belangrijke lichaamsfuncties. Er is een IC in HMC Westeinde en in HMC Antoniushove.

Het rapport bevat bedrijfsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie. Dit rapport is dan ook niet beschikbaar voor publicatie. Overigens heeft HMC bij het bepalen van onze koers voor de toekomst zeker niet alleen naar dit rapport gekeken, maar naar heel veel aspecten.

In de media is er veel gesproken over een 1-, 2- of 3-locatiemodel. Maar er zijn meerdere opties bekeken, vanuit verschillende invalshoeken: medisch/zorginhoudelijk en bedrijfseconomisch. Die opties zijn ook met de zorgverzekeraars en de banken besproken. Alles afwegende, is gekozen voor een scenario waarin we in de toekomst geleidelijk onze zorg gaan aanbieden vanuit twee ziekenhuislocaties. De komende tijd werken we onze plannen verder uit.

De gekozen koers staat. Dit is de richting waarvan we denken dat die het meest geschikt is om de zorg nu en in de toekomst zeker te stellen voor de inwoners van Den Haag en de regio Haaglanden. We betrekken omwonenden zoveel mogelijk bij onze plannen in de vorm van buurttafels. Ook zijn er met betrekking tot bouwaangelegenheden de gebruikelijke inspraakmogelijkheden bij de gemeentes.

We werken op bepaalde gebieden al samen met het Haga. Bijvoorbeeld in het project Gezond en Gelukkig Den Haag. Daarnaast zijn Haga en HMC op een aantal gebieden aanvullend aan elkaar. Binnen Haga is bijvoorbeeld het Juliana Kinderziekenhuis opgenomen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartner is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Daar werken we nauw mee samen. Reinier de Graaf is onderdeel van de Reinier Haga Groep. Daar werken we collegiaal mee samen.

Alle inwoners van het verzorgingsgebied van HMC zijn voor ons belangrijk, dus ook de Koninklijke Familie. Net zoals we dat bij andere patiënten niet doen, doen we ook geen mededelingen over onze contacten met de Koninklijke Familie.

Met het organiseren van dialoogtafels betrekt HMC de komende maanden inwoners bij de koers voor de toekomst. Er zijn twee soorten dialoogtafels. Buurttafels, die over de omgeving van de ziekenhuizen gaan, en zorgtafels over de inhoud van de zorg. Mogelijke onderwerpen voor dialoogtafels zijn:

 • Zorgtafel = continuïteit van zorg (acute zorg, aanrijtijden bij spoed, specialisten, huisartsenpost, apotheek), patiënt centraal (bereikbaarheid en toegankelijkheid, service, sfeer) en Zorg dichtbij
 • Buurttafel = bereikbaarheid met auto en OV, parkeren, overlast ambulances, hinder (ver)bouw en fijnstof, buitenkant HMC Westeinde en HMC Antoniushove, toekomst gebouw/grond Bronovo

HMC nodigt, veelal via bijvoorbeeld bewonersverenigingen, direct-betrokkenen uit voor de dialoogtafels. U kunt zich ook zelf opgeven voor een dialoogtafel bij u in de buurt via toekomst@haaglandenmc.nl. Als de planning van de dialoogtafels bekend is, plaatsen we deze op onze www.haaglandenmc.nl/toekomst.

Vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst

We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw behandeling. Voor specifieke vragen rondom uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met toekomst@haaglandenmc.nl

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst en op www.haaglandenmc.nl/verwijzers

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst. We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw leefomgeving. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met toekomst@haaglandenmc.nl

Omwonenden van de ziekenhuizen die aanwezig waren bij de informatiebijeenkomsten hebben kunnen aangeven dat ze de nieuwsbrief willen ontvangen. Ditzelfde geldt voor deelnemers aan de dialoogtafels. Op onze website staat de oproep dat u zich te allen tijde kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan door een mail te sturen naar toekomst@haaglandenmc.nl.

Buurttafels HMC Westeinde

Buurttafel logistiek plein HMC Westeinde

Het Logistiek Plein blijft open van 07.00 tot 19.00 uur voor vrachtverkeer. In de praktijk wordt door bewoners geconstateerd dat toeleveranciers al vanaf 06.00 uur staan te wachten met draaiende motor. Met toeleveranciers is afgesproken dat zij om 7.00 uur het terrein op mogen, wanneer ze eerder komen zullen ze hierop worden aangesproken. De Beveiliging zal hier extra op toezien.

Voor bijvoorbeeld de bouw van het moeder & kind centrum geldt dat de vrachtwagens centraal buiten het centrum aan komen rijden. Op afroep mogen zij naar de bouwplaats komen, zodat er zo min mogelijk overlast zal zijn.

Er zal een (kleine) toename zijn van het aantal vrachtwagens, het zullen grotendeels dezelfde leveranciers zijn die op dit moment al leveren aan HMC.

Met een afvaardiging van bewoners van het Hofje van Nieuwkoop, de Prinsengracht en HMC wordt ter plaatse bekeken welke mogelijke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.

Het Logistiek Plein blijft op de huidige plek en de slagboom blijft gehandhaafd.

HMC heeft beleid opgesteld voor rokend personeel. Medewerkers worden hier extra op geattendeerd. Het rookbeleid van HMC wordt continu geëvalueerd.

Pijp boven de zijkant van Logistiek Plein steek 2 a 3 meter de lucht in. Kan hier wat aan worden gedaan?
De pijp kan worden gedraaid zodat deze niet meer gericht is op de woningen maar recht omhoog komt te staan.

Buurttafel parkeren HMC Westeinde

Het kruispunt Lijnbaan/Westeinde is heel onoverzichtelijk. Wat gaan jullie hier aan doen?
Inrichting van de stad en verkeer is in handen van de gemeente Den Haag. Als HMC zijn we wel continu in gesprek met de gemeente Den Haag hierover. Uiteraard kunt u ook zelf signalen afgeven bij de gemeente Den Haag omtrent verkeersafwikkeling.

Medewerkers mogen een parkeervergunning aanvragen indien de woon-werkafstand meer dan 10 kilometer bedraagt.

Er wordt een plan gemaakt voor de betere toevoer naar het parkeerterrein aan de achterzijde. Er zullen verkeersregelaars worden ingezet voor het verbeteren van de in- en uitstroom.

De vergunning van het tijdelijke parkeerdek wordt afgegeven voor 5 jaar. Het is mogelijk om een keer met 5 jaar te verlengen.

Wij verwachten dat dat niet anders zal zijn dan nu. Daarnaast worden extra parkeerplaatsen op het bezoekersterrein (d.m.v. parkeerdek) gecreëerd. Hierdoor verwachten we niet dat parkeren in de wijk nodig is.

In de avond en nacht biedt ons bezoekersparkeerterrein voldoende parkeerplaatsen. De openbare parkeerplekken in de straat van de SEH zijn eigendom van de gemeente. Als iemand betaald voor die plek, dan kunnen wij daar niet veel tegen doen.

De aanvraag ligt inmiddels bij de gemeente Den Haag. Het plan wordt door hen inhoudelijk getoetst.

Er wordt in eerste gestart met de inzet van verkeersregelaars en het verbeteren van de in- en uitstroom naar het bezoekersparkeerterrein.

Ja dat is mogelijk. Als bewoner kunt u in gesprek gaan met de gemeente.

Het verplaatsen van de ingang van de SEH is geen oplossing van het parkeerprobleem aan het Westeinde. Mensen parkeren nu (in de nachtelijke uren) voor de ingang van de SEH aan het Westeinde, dit zijn parkeerplekken aan de openbare weg. Zou de ingang van de SEH aan de hoofdingang zijn –wat overigens logistiek niet mogelijk is- dan blijven mensen op het Westeinde parkeren omdat dit een straat is met de meeste parkeerplekken in de buurt.

Buurttafel moeder & kind centrum HMC Westeinde

Het doorlopen van de reguliere procedure duurt normaal gesproken 8 weken. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Dan volgt de bezwaarprocedure van 6 weken. Indien hier een positief resultaat uitkomt is de bouwvergunning onherroepelijk.

De ontwerpfase loopt tot en met juni 2019, vervolgens de bouwperiode tot en met december 2019. In gebruik nemen van het tijdelijke MKC kan plaatsvinden in maart 2020.

De vergunning wordt afgegeven voor 5 jaar. Het is mogelijk om een keer met 5 jaar te verlengen.

Wij doen ons best om geluidsoverlast te beperken waar mogelijk. Dit proberen we te minimaliseren door een bouwmethodiek te kiezen die zoveel mogelijk geluidarm is en door snel te bouwen door middel van geprefabriceerde units.