Vrijwilligerswerk bij Haaglanden Medisch Centrum

Printknop

Informatie en afspraken

Bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC) fungeren de vrijwilligers als extra service voor patiënten en bezoekers. Alle taken die vrijwilligers verrichten, hebben invloed op het welbevinden van patiënten: zowel direct als indirect. Dankzij de inzet en aanwezigheid van de vrijwilligers ontvangen onze patiënten en bezoekers net iets meer aandacht en service. Fijn dat jij ons als vrijwilliger komt versterken!

Op deze webpagina vind je enkele afspraken die gelden rondom het vrijwilligerswerk en een vrijwilligersovereenkomst. Vul de overeenkomst in en lever deze in bij de coördinator vrijwilligerswerk.

Afspraken

 1. Uit het vrijwilligerswerk vloeien geen aanspraken voort op een geldelijke vergoeding. Vanwege het ontbreken van een aanspraak op de vrijwilligersvergoeding heeft de vrijwilliger geen recht op een giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. Er worden in dit kader ook geen verklaringen afgegeven van welke aard dan ook.
 2. Reiskosten worden vergoed op basis van gemaakte kosten voor openbaar vervoer. In overleg is kilometervergoeding mogelijk. Declaraties van de reiskosten kunnen per kwartaal ingediend worden bij de coördinator vrijwilligerswerk op het daarvoor bestemde formulier.
 3. Alle nieuwe medewerkers, betaald en onbetaald, worden uitgenodigd voor een verplichte introductiebijeenkomst.
 4. Informatie met betrekking tot het personeelsnummer en het verkrijgen van de personeelspas wordt per email verzonden.
 5. Nieuwe medewerkers dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Voor het aanvragen van de VOG ontvang je een e-mail met toelichting op de procedure.
 6. Het digitale communicatienet van de vrijwilligers binnen de organisatie heet HetRooster. Via het HetRooster ontvang je online informatie over de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk en HMC.
 7. Er geldt een proeftijd van drie maanden. Na een evaluatiegesprek wordt door de coördinator vrijwilligerswerk bepaald of de vrijwilligersovereenkomst wordt voortgezet.
 8. Je conformeert je aan de gedragscode en de kernwaarden van de organisatie. Ook worden goede omgangsvormen en een representatief uiterlijk verwacht.
 9. De werkzaamheden verlopen volgens een rooster, met een minimum van één dagdeel en een maximum van vier dagdelen per week. Er wordt gewerkt volgens vastgestelde procedures en een inwerkprogramma.
 10. Een ziekmelding meld je aan de groepsleider. Indien je afwezig bent, zelf invullen in HetRooster.
 11. Je gaat akkoord met de geheimhoudingsplicht. Hieronder wordt verstaan dat je geheim houdt wat in vertrouwen is verteld of wat je ter kennis is gekomen en waarvan je kunt begrijpen dat het vertrouwelijk van aard is. De plicht tot geheimhouding geldt ook na de beëindiging van je vrijwilligerswerkzaamheden bij HMC.
 12. Als zich incidenten voordoen waardoor schadelijke gevolgen optreden voor één of meer patiënten, meldt dit dan direct aan de coördinator vrijwilligerswerk.
 13. De CAO-ziekenhuiswezen bepaalt dat van patiënten geen schenkingen of beloningen mogen worden aangenomen. Dit geldt zowel voor werknemers als voor vrijwilligers. Ook mogen geen overeenkomsten worden afgesloten met patiënten, die een tegenprestatie in het voordeel van de vrijwilliger inhouden. Zonder toestemming van de instelling is het verboden een erfenis of legaat te aanvaarden van een persoon, die voor of tijdens het overlijden was opgenomen in de instelling en die geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, echtgenoot of relatiepartner van de vrijwilliger was. Door of vanwege de instelling mag een vrijwilliger niet verzocht worden om als financieel zaakgelastigde voor een patiënt op te treden.
 14. Via HMC zijn de vrijwilligers WA-verzekerd voor ongevallen tijdens hun werkzaamheden voor het ziekenhuis.
 15. Als vrijwilliger word je geacht de apparatuur, gereedschappen, werkkleding en overige eigendommen, die aan jou zijn toevertrouwd, met de vereiste zorgvuldigheid te beheren. Bij beëindiging van de overeenkomst dien je de eigendommen van de instelling in te leveren, inclusief de personeelspas.
 16. Het dragen van de personeelspas en bedrijfskleding is verplicht, zodat je voor patiënten, bezoekers en medewerkers herkenbaar bent.
 17. Afhankelijk van de afdeling of locatie waar je werkt, zijn voorzieningen getroffen om persoonlijke spullen op te bergen.
 18. Kleding- en hygiënevoorschriften dienen te worden nageleefd. Informatie hierover is te vinden in HetRooster.
 19. Als vrijwilliger kun je lid worden van de personeelsvereniging. Het aanmeldingsformulier is in HetRooster opgenomen.
 20. Bij ongewenst gedrag kun je hulp vragen aan je collega’s of aan de coördinator vrijwilligerswerk. Je kunt ook terecht bij één van de Vertrouwenspersonen van de organisatie.
 21. Wanneer je het vrijwilligerswerk wil beëindigen, vervalt de overeenkomst na wederzijds goedvinden. Hierbij dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Een exitgesprek wordt indien gewenst aangeboden. In geval van het toebrengen van schade aan de organisatie door de vrijwilliger kan deze overeenkomst door de coördinator vrijwilligerswerk per direct worden ontbonden.
 22. Het vrijwilligerswerk kan tot en met 75 jaar worden gedaan. Wanneer je het vrijwilligerswerk hierna voort wil zetten, kun je de mogelijkheden bespreken met de coördinator vrijwilligerswerk. In elk volgend jaar vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij de mogelijkheid van continuering opnieuw wordt bekeken.