Klachten

Wij stellen het op prijs dat u uw ervaringen met ons deelt, omdat deze ons helpen om de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis te verbeteren. U kunt er dan ook op rekenen dat HMC uw ervaringen serieus neemt.

Printknop

U kunt een klacht indienen over alles waarover u niet tevreden bent, zoals uw behandeling, verzorging, bejegening of voorzieningen binnen het ziekenhuis, met uitzondering van opmerkingen of vragen over een nota. Daarvoor kunt u terecht bij de debiteurenadministratie.

Bespreek uw klacht

Het liefst bespreken wij uw klacht waar deze is ontstaan. Voelt u zich dan ook vrij om uw ervaringen te bespreken met de betrokken medewerker(s) (zoals de arts of de verpleegkundige) of de leidinggevende van de afdeling.

De klachtenfunctionaris

Mocht een gesprek met de betrokken medewerker(s) niet tot het door u gewenste resultaat leiden of wenst u geen gesprek met de betrokken medewerker(s), dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijk werkende functionaris is speciaal aangesteld om u te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over uw klacht, maar kan wel in uw klacht bemiddelen en informatie verstrekken over de wijze waarop uw klacht kan worden behandeld.:

 1. Registratie van uw klacht
  Als u uw ongenoegen alleen kenbaar wilt maken zodat HMC daarvan kan leren, kunt u ervoor kiezen om uw klacht ter kennisgeving aan de klachtenfunctionaris te melden. De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en brengt deze onder de aandacht van de betrokkene(en).

 2. Bemiddeling in uw klacht
  Als u wilt dat de klachtenfunctionaris in uw klacht bemiddelt, kan de klachtenfunctionaris bij de betrokken medewerker(s) of leidinggevende een (schriftelijke) reactie vragen op uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook een gesprek tussen u en de betrokken medewerker(s) regelen, al dan niet in aanwezigheid van de klachtenfunctionaris.

 3. Verzoek om schadevergoeding
  Wanneer u van mening bent dat u financiële schade heeft geleden als gevolg van een (medische) behandeling, kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Uw brief wordt voor verdere behandeling en een onafhankelijke beoordeling naar de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis gestuurd.

 4. Verzoek om beoordeling van uw klacht
  Als u geen gesprek met de betrokken medewerker(s) en/of de klachtenfunctionaris wilt voeren of een gesprek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, biedt HMC u de mogelijkheid om uw klacht te laten beoordelen door een onafhankelijke en onpartijdige klachtenadviescommissie. De leden van deze commissie hebben een medische of juridische achtergrond. De voorzitter is een onafhankelijk jurist. De commissie stelt een onderzoek in en organiseert een hoorzitting. Vervolgens geeft de commissie een advies aan de raad van bestuur over de gegrondheid van uw klacht. De raad van bestuur zal op basis van het advies een oordeel geven over uw klacht. Indien u niet tevreden bent met het resultaat, dan kunt u het oordeel van de raad van bestuur voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. U kunt dat doen binnen een jaar na dagtekening van het oordeel van HMC. De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Contact

U kunt uw klacht telefonisch of in een persoonlijk gesprek indienen bij de klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris van HMC op de onderstaande telefoonnummers bereiken:

 • HMC Antoniushove 088 979 40 44
 • HMC Bronovo 088 979 83 00
 • HMC Westeinde 088 979 18 18

Als u uw klacht schriftelijk in wilt dienen, dan kunt u een brief of mail sturen of gebruik maken van het  klachtenformulier. Het klachtenformulier is ook verkrijgbaar bij de klachtenfunctionaris. De gegevens die wij in ieder geval nodig hebben zijn uw naam, patiëntennummer of geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt uw brief of het klachtenformulier sturen naar:

HMC
Cluster Kwaliteit C 14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

Een klacht over HMC kunt u mailen naar klachtenfunctionaris@haaglandenmc.nl

Na ontvangst van de klacht wordt contact met u opgenomen om te bespreken op welke wijze uw klacht wordt behandeld. HMC streeft ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Klachtenregeling

 klachtenprocedure hmc