Rechten en plichten

U heeft als patiënt rechten en plichten. U krijgt informatie, maar u moet uw zorgverleners ook relevante informatie geven. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de zorgverlener.

Als patiënt heeft u allerlei rechten en plichten. Hieronder lichten wij er enkele toe. Lees meer in onze folder rechten en plichten.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistant of een arts) zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de Wgbo een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract te tekenen. In de hiervoor genoemde wetten staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Identificatieplicht

Voor behandeling in HMC moet u in het bezit zijn van een patiëntenpas (met foto). Om die te laten maken, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Zo kan HMC uw identiteit controleren en enkele identificatiegegevens opnemen in de administratie.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Het is daarom van belang dat u het ziekenhuis correcte gegevens geeft over uw zorgverzekering. Het ziekenhuis kan de declaratie dan rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar met het verzoek om deze te vergoeden.

Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de voorgestelde behandeling of het voorgestelde onderzoek en of de wetenschappelijke werkzaamheid daarvan al dan niet is aangetoond;
  • de wachttijden;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • de gevolgen en de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
  • de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening;
  • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Ook kinderen hebben het recht zo goed mogelijk te worden geïnformeerd over hun behandeling. In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag, dat normaal gesproken door de ouders samen wordt uitgeoefend. De ouders worden wettelijk vertegenwoordiger genoemd. Kinderen van 16 jaar ouder hebben zelf recht op informatie. Zij bepalen geheel zelfstandig of hun ouders informatie krijgen over hun behandeling.

Informatieplicht

Naast uw recht op informatie heeft u zelf ook een informatieplicht. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Uw informatieplicht houdt ook in dat u zorgt dat uw hulpverlener weet welke medicijnen u gebruikt. Het is daarom belangrijk dat u een actueel medicatieoverzicht meeneemt.

Toestemming voor behandeling

U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen van de hulpverlener. Een behandeling of onderzoek mag alleen plaatsvinden met uw toestemming. U besluit of u toestemming geeft nadat de hulpverlener u op begrijpelijke en volledige wijze heeft geïnformeerd.

Orgaan- en weefseldonatie

In Nederland is het mogelijk om na overlijden organen en weefsels te doneren. Donatie is voor nabestaanden van de donor een emotionele gebeurtenis. Daarom is het belangrijk hier goed over na te denken. Lees meer over orgaan- en weefseldonatie.

Privacy

Van iedere patiënt in het ziekenhuis wordt een dossier bijgehouden. HMC werkt vooral met digitale dossiers. In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Denk aan:

  • identificatiegegevens (zoals uw adres, geboortedatum en geslacht, Burgerservicenummer);
  • financiële of administratieve gegevens (zoals gegevens over uw verzekering);
  • medische gegevens (zoals gegevens over het lichamelijk onderzoek en uw behandeling).

Alleen medewerkers van HMC die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u, mogen uw gegevens inzien als dat nodig is voor de zorgverlening. Voor medewerkers van HMC geldt een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle gegevens waarvan zij tijdens hun werk kennis nemen.

Gaat u akkoord met verwijzing naar een andere zorgverlener of ander ziekenhuis? Dan gaat HMC ervan uit dat u het ook goed vindt dat de gegevens die van belang zijn voor de verwijzing worden verstrekt aan deze zorgverlener of dat ziekenhuis. Als u dit toch niet wilt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts.

Registrerende instanties

Zonder uw toestemming mag HMC geanomiseerde gegevens leveren aan een aantal registrerende instanties op het gebied van de volksgezondheid.

Een registrerende instantie is bijvoorbeeld de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Om kanker te bestrijden hebben artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig van patiënten met kanker. Zo kunnen zij werken aan betere manieren om kanker te voorkomen, in een vroeger stadium te ontdekken en te genezen. Zie voor meer informatie de folder Registratie van kanker (pdf, 616 KB)

Heeft u vragen hierover of wenst u hiertegen bezwaar te maken, dan kunt u zich wenden tot uw behandelend arts. Anonieme gegevens mogen zonder uw nadrukkelijke toestemming verwerkt worden door HMC.

Medisch dossier

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. Dit kan op verschillende manieren. Zie voor meer informatie Inzage in uw dossier

Wetenschappelijk onderzoek

In het HMC doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we meer te weten komen over nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Het kan zijn dat we u vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U bepaalt zelf of u wilt meewerken. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek in HMC en Rechten en plichten wetenschappelijk onderzoek.