Rechten en plichten

U heeft als patiënt rechten en plichten. U krijgt informatie, maar u moet uw zorgverleners ook relevante informatie geven. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de zorgverlener.

Als patiënt heeft u allerlei rechten en plichten. Hieronder lichten wij er enkele toe. Lees meer in onze folder rechten en plichten.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistant of een arts) zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de Wgbo een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract te tekenen. In de hiervoor genoemde wetten staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Identificatieplicht

Voor behandeling in HMC moet u in het bezit zijn van een patiëntenpas (met foto). Om die te laten maken, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Zo kan HMC uw identiteit controleren en enkele identificatiegegevens opnemen in de administratie.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Het is daarom van belang dat u het ziekenhuis correcte gegevens geeft over uw zorgverzekering. Het ziekenhuis kan de declaratie dan rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar met het verzoek om deze te vergoeden.

Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de voorgestelde behandeling of het voorgestelde onderzoek en of de wetenschappelijke werkzaamheid daarvan al dan niet is aangetoond;
 • de wachttijden;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen en de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
 • de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Ook kinderen hebben het recht zo goed mogelijk te worden geïnformeerd over hun behandeling. In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag, dat normaal gesproken door de ouders samen wordt uitgeoefend. De ouders worden wettelijk vertegenwoordiger genoemd. Kinderen van 16 jaar ouder hebben zelf recht op informatie. Zij bepalen geheel zelfstandig of hun ouders informatie krijgen over hun behandeling.

Informatieplicht

Naast uw recht op informatie heeft u zelf ook een informatieplicht. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Uw informatieplicht houdt ook in dat u zorgt dat uw hulpverlener weet welke medicijnen u gebruikt. Het is daarom belangrijk dat u een actueel medicatieoverzicht meeneemt.

Toestemming voor behandeling

U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen van de hulpverlener. Een behandeling of onderzoek mag alleen plaatsvinden met uw toestemming. U besluit of u toestemming geeft nadat de hulpverlener u op begrijpelijke en volledige wijze heeft geïnformeerd.

Orgaan- en weefseldonatie

In Nederland is het mogelijk om na overlijden organen en weefsels te doneren. Donatie is voor nabestaanden van de donor een emotionele gebeurtenis. Daarom is het belangrijk hier goed over na te denken. Lees meer over orgaan- en weefseldonatie.

Privacy

In HMC wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Dat geldt voor uw fysieke privacy en voor de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u zeggen of te herleiden zijn naar uw persoon. Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld opslaan, kopiëren, aan anderen verstrekken, wordt ‘verwerken’ genoemd.

Fysieke privacy
U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts te voeren in een aparte ruimte.

Doelen waarvoor (persoons)gegevens kunnen worden verwerkt
HMC verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals:

 • Verlenen van zorg;
 • Verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening;
 • Wetenschappelijk onderzoek;
 • Opleiding en onderwijs van medewerkers;
 • Declaratie van zorgverlening;
 • Afwikkeling van klachten en vragen;
 • Voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude;
 • Informeren over ons zorgaanbod en nieuwe ontwikkelingen;
 • Vervullen van vacatures.

Categorieën persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 • Identificatiegegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer en pasfoto);
 • Financiële of administratieve gegevens (zoals gegevens over uw verzekering);
 • Medische gegevens (gegevens over het onderzoek en uw behandeling).

Toegang tot uw persoonsgegevens
Alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandelingsovereenkomst met ons ziekenhuis hebben toegang tot de gegevens waarvan zij ten behoeve van hun werkzaamheden kennis moeten nemen. Uiteraard hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Gaat u akkoord met verwijzing naar een andere zorgverlener of een ander ziekenhuis? Dan gaat HMC ervan uit dat u er ook mee akkoord gaat dat de voor de verwijzing relevante gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan deze zorgverlener of dat ziekenhuis. Als u dit toch niet wilt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts.

Zonder uw toestemming mag HMC (medische) persoonsgegevens leveren aan een aantal registrerende instanties op het gebied van de volksgezondheid. Een registrerende instantie is bijvoorbeeld de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Om kanker te bestrijden hebben artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig van patiënten met kanker. Zo kunnen zij werken aan betere manieren om kanker te voorkomen, in een vroeger stadium te ontdekken en te genezen. Meer informatie is te vinden in de folder ‘Registratie van kanker’ die u kunt downloaden via www.iknl.nl
Heeft u vragen hierover of wenst u hiertegen bezwaar te maken, dan kunt u zich wenden tot uw behandelend arts.

Anonieme gegevens mogen zonder uw nadrukkelijke toestemming verwerkt worden.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op inzage. Dit kan op verschillende manieren:
  • HMC nodigt u graag uit om meer betrokken te zijn bij uw behandeling door via mijnHMC online een deel van uw eigen medische gegevens te bekijken. Via mijnHMC kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. U kunt deze informatie ook downloaden en printen.
  • Als u geen gebruik wilt maken van de online inzagemogelijkheid via mijnHMC of informatie wilt raadplegen die niet beschikbaar is via mijnHMC, kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier opvragen met het aanvraagformulier “kopie medisch dossier”. U vindt dit formulier bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis en kunt het downloaden via Inzage in uw dossier
 • Recht op correctie. U kunt een verzoek doen om gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw adresgegevens fout vermeld staan. Alleen gegevens die feitelijk onjuist zijn, komen voor correctie in aanmerking. Het aanvraagformulier voor het corrigeren van uw gegevens is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Recht op aanvulling. Als blijkt dat de gegevens die we over u verwerken niet volledig zijn, kunt u ons verzoeken ontbrekende informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld via een verklaring waarin u aangeeft welke informatie ontbreekt of wat uw zienswijze is. Het aanvraagformulier voor een verzoek tot aanvulling is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Recht op verwijdering. U kunt ons verzoeken (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen. Het verwijderen van (een deel van) uw medische dossier kan er in sommige gevallen toe leiden dat uw zorgverlener in HMC u niet meer goed kan behandelen. U kunt een verzoek tot verwijdering doen via het aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie vindt u in de paragraaf over wetenschappelijk onderzoek.
  Als u eerder expliciete toestemming heeft gegeven, kunt u uw toestemming altijd intrekken. U hoeft daarvoor geen bezwaar te maken maar u dient aan te geven dat u uw toestemming in wilt trekken.
 • Recht op beperking. Als u bijvoorbeeld bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw gegevens, dan kunt u ook tijdelijk het verwerken van uw gegevens beperken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden beveiligd volgens wet- en regelgeving en beveiligingsstandaarden voor de zorg. Met externe partijen die uw gegevens in opdracht van HMC verwerken worden duidelijke contractuele afspraken gemaakt.
Als er toch iets niet goed gegaan is met de bescherming van uw persoonsgegevens en er een zogenaamd ‘datalek’ is ontstaan dan meldt HMC dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek ook negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer wordt u daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.
Bij het opstellen van nieuw beleid worden privacy risico’s nadrukkelijk meegewogen en wordt gekozen voor oplossingen waarbij uw privacy zoveel mogelijk wordt geborgd.

Als het nodig is om gegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zorgt HMC voor passende waarborgen.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, behalve als de wet ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Vragen
Als u vragen heeft over de manier waarop HMC uw privacy beschermt of daarover een klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG adviseert en houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U bereikt de FG via

Medisch dossier

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. Dit kan op verschillende manieren. Zie voor meer informatie Inzage in uw dossier

Wetenschappelijk onderzoek

In het HMC doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we meer te weten komen over nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Het kan zijn dat we u vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U bepaalt zelf of u wilt meewerken. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek in HMC en Rechten en plichten wetenschappelijk onderzoek.