Rechten en plichten

U heeft als patiënt rechten en plichten. U krijgt informatie, maar u moet uw zorgverleners ook relevante informatie geven. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van de zorgverlener.

Printknop

Als patiënt heeft u allerlei rechten en plichten. Hieronder lichten wij er enkele toe. Lees meer in onze folder rechten en plichten.

Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een verpleegkundige, een physician assistant of een arts) zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de Wgbo een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract te tekenen. In de hiervoor genoemde wetten staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Identificatieplicht

Voor behandeling in HMC moet u in het bezit zijn van een patiëntenpas (met foto). Om die te laten maken, heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Zo kan HMC uw identiteit controleren en enkele identificatiegegevens opnemen in de administratie.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Het is daarom van belang dat u het ziekenhuis correcte gegevens geeft over uw zorgverzekering. Het ziekenhuis kan de declaratie dan rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar met het verzoek om deze te vergoeden.

Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de voorgestelde behandeling of het voorgestelde onderzoek en of de wetenschappelijke werkzaamheid daarvan al dan niet is aangetoond;
 • de wachttijden;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • de gevolgen en de eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
 • de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening;
 • de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Ook kinderen hebben het recht zo goed mogelijk te worden geïnformeerd over hun behandeling. In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag, dat normaal gesproken door de ouders samen wordt uitgeoefend. De ouders worden wettelijk vertegenwoordiger genoemd. Kinderen van 16 jaar ouder hebben zelf recht op informatie. Zij bepalen geheel zelfstandig of hun ouders informatie krijgen over hun behandeling.

Informatieplicht

Naast uw recht op informatie heeft u zelf ook een informatieplicht. U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Uw informatieplicht houdt ook in dat u zorgt dat uw hulpverlener weet welke medicijnen u gebruikt. Het is daarom belangrijk dat u een actueel medicatieoverzicht meeneemt.

Toestemming voor behandeling

U bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen van de hulpverlener. Een behandeling of onderzoek mag alleen plaatsvinden met uw toestemming. U besluit of u toestemming geeft nadat de hulpverlener u op begrijpelijke en volledige wijze heeft geïnformeerd.

Orgaan- en weefseldonatie

In Nederland is het mogelijk om na overlijden organen en weefsels te doneren. Donatie is voor nabestaanden van de donor een emotionele gebeurtenis. Daarom is het belangrijk hier goed over na te denken. Lees meer over orgaan- en weefseldonatie.

Privacy

In HMC wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Dat geldt voor uw fysieke privacy en voor de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u zeggen of te herleiden zijn naar uw persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw BSN, of uw patiëntennummer.
Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld opslaan, kopiëren, aan anderen verstrekken, wordt ‘verwerken’ genoemd.

Fysieke privacy
U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts te voeren in een aparte ruimte.

Doelen waarvoor (persoons)gegevens kunnen worden verwerkt
HMC verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals:

 • Verlenen van zorg;
 • Verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening;
 • Wetenschappelijk onderzoek;
 • Opleiding en onderwijs van medewerkers;
 • Declaratie van zorgverlening;
 • Afwikkeling van klachten en vragen;
 • Voorkomen en onderzoeken van identiteitsfraude;
 • Beschermen van de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers en onze eigendommen;
 • Informeren over ons zorgaanbod en nieuwe ontwikkelingen;
 • Vervullen van vacatures.

Op basis waarvan mogen we uw persoonsgegevens verwerken?
Wij mogen uw gegevens alleen verwerken als daar een reden (‘grondslag’) voor bestaat, zoals:

 • Uw behandelingsovereenkomst met HMC;
 • Uw toestemming;
 • Een zogenaamd gerechtvaardigd belang van HMC;
 • Een wettelijke verplichting.

Categorieën persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

 • Algemene gegevens en contractinformatie (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer en pasfoto);
 • Financiële of administratieve gegevens (zoals gegevens over uw verzekering);
 • Medische gegevens (gegevens over het onderzoek en uw behandeling).

Cameratoezicht en cameramonitoring
Voor de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers en om onze eigendommen te beschermen, maakt HMC gebruik van cameratoezicht. Deze camera’s zijn zichtbaar geplaatst in de openbare ruimtes, zoals de parkeerplaatsen, gangen, entree, winkels en horeca van HMC. De camera’s verwerken persoonsgegevens, namelijk de videobeelden van de personen waarop bijvoorbeeld gedrag te zien is.
Wij beveiligen de beelden die we maken goed omdat ze erg gevoelig kunnen zijn. Dit betekent dat maar een beperkt aantal medewerkers toegang heeft, zoals de afdeling beveiliging of de jurist. Alleen als dit noodzakelijk is in juridische procedures tegen personen die verdacht worden van een strafbaar feit verstrekken we de beelden aan politie of justitie.
De beelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij langer bewaren nodig is voor een juridische procedure.

In behandelkamers en patiëntenkamers wordt alleen gebruik gemaakt van cameramonitoring als dit voor de veiligheid van de patiënt nodig in verband met de behandeling. Dat mag alleen als de patiënt of zijn vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven, of kort durend in acute situaties als er geen andere, minder ingrijpende manier is om de veiligheid van de patiënt te garanderen.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandelingsovereenkomst met ons ziekenhuis hebben toegang tot de gegevens waarvan zij voor hun werkzaamheden kennis moeten nemen. Uiteraard hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Gaat u akkoord met de verwijzing naar een andere zorgaanbieder? Dan stemt u er ook mee in dat de gegevens uit uw dossier die voor de verwijzing van belang zijn, worden verstrekt aan die zorgaanbieder. Als u dit niet wilt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts.

Voor het beschikbaar maken van uw medisch dossier voor online raadpleging door andere zorgaanbieders vragen wij uw expliciete toestemming. Hier vindt u meer informatie en hoe u toestemming kunt geven.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechten die het meest van toepassing zijn in de zorg, zetten we hier voor u op een rijtje.

 • Recht op inzage en recht op gegevensoverdracht. U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en die persoonsgegevens te ontvangen. Voor uw medisch dossier is dit op de volgende manieren mogelijk:
  • Een groot deel van uw medische gegevens kunt u online bekijken, opslaan en printen via een beveiligde verbinding (DigiD). Via mijnHMC kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium- en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • Wilt of kunt u uw medische gegevens niet online bekijken via mijnHMC? Dan kunt u bij uw zorgverlener terecht om uw medische gegevens in te zien.
  • In mijnHMC staat veel informatie, dit kunt u ook printen en gebruiken als papieren dossier. Als dit niet lukt of als u informatie wilt raadplegen die niet beschikbaar is via mijnHMC, kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch of verpleegkundig dossier opvragen. Een papieren kopie van (een deel van) uw medisch dossier kunt u aanvragen via het aanvraagformulier “kopie medisch dossier”. U vindt dit formulier bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis en kunt het downloaden. Het formulier is ook in het Engels beschikbaar.
 • Recht op correctie. U kunt een verzoek doen om gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw adresgegevens fout vermeld staan. Alleen gegevens die feitelijk onjuist zijn, komen voor correctie in aanmerking. Het aanvraagformulier voor het corrigeren van uw gegevens is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Recht op aanvulling. Als blijkt dat de gegevens die we over u verwerken niet volledig zijn of u een andere mening heeft over de informatie die in uw dossier staat, kunt u ons verzoeken ontbrekende informatie of uw zienswijze toe te voegen. Het aanvraagformulier voor een verzoek tot aanvulling is verkrijgbaar bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Recht op vernietiging. U kunt ons verzoeken (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen. Het vernietiging van (een deel van) uw medische dossier kan er in sommige gevallen toe leiden dat uw zorgverlener in HMC u niet meer goed kan behandelen. U kunt een verzoek tot vernietiging doen via het aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.
 • Recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw gegevens of anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie vindt u in de paragraaf over wetenschappelijk onderzoek.
 • Als u eerder expliciete toestemming heeft gegeven, kunt u uw toestemming altijd intrekken. U hoeft daarvoor geen bezwaar te maken maar u dient aan te geven dat u uw toestemming in wilt trekken. Het intrekken van toestemming heeft alleen werking voor de toekomst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden beveiligd volgens wet- en regelgeving en beveiligingsstandaarden voor de zorg. Met externe partijen die uw gegevens in opdracht van HMC verwerken worden duidelijke contractuele afspraken gemaakt.
Als er toch iets niet goed gegaan is met de bescherming van uw persoonsgegevens en er een zogenaamd ‘datalek’ is ontstaan dan onderzoekt HMC hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ernstige datalekken worden ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek ook negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer wordt u daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.
Bij het opstellen van nieuw beleid worden privacy risico’s nadrukkelijk meegewogen en wordt gekozen voor oplossingen waarbij uw privacy zoveel mogelijk is gegarandeerd.

Als het nodig is om gegevens door te geven aan landen buiten Europa zorgt HMC voor passende waarborgen.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens in uw medisch dossier worden bewaard tot 20 jaar na uw laatste behandelcontact in HMC. Als u als minderjarige bij ons onder behandeling bent, is dit tot 20 jaar na uw 18e verjaardag. Deze termijn is wettelijk vastgelegd. Overige persoonsgegevens bewaren wij tot we ze niet meer nodig hebben. Daarna vernietigen wij de persoonsgegevens.

Vragen
Als u vragen heeft over de manier waarop HMC uw privacy beschermt of daarover een klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG adviseert en houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U bereikt de FG via FG@haaglandenmc.nl.
U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard stellen wij het op prijs als u ons eerst gelegenheid geeft een reactie te geven op uw klacht.

Wetenschappelijk onderzoek

In het HMC doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we meer te weten komen over nieuwe behandelmethoden en medicijnen. Het kan zijn dat we u vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. U bepaalt zelf of u wilt meewerken. Lees meer over wetenschappelijk onderzoek in HMC.