Huisregels HMC

Een veilige en prettige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij verwachten dan ook dat iedereen binnen HMC op een respectvolle manier met elkaar om gaat. Hieronder verstaan we onder andere:

  • Dat iemand in zijn waarde wordt gelaten ongeacht afkomst, geloof of functie.
  • Communicatie plaats vindt in open sfeer waarbij we luisteren en elkaar uit laten praten.
  • We ons houden aan afspraken.

Om uw verblijf in HMC zo aangenaam mogelijk te maken hebben we een aantal huisregels opgesteld. De regels gelden in het hele ziekenhuis en op het omliggende terrein, zowel voor patiënten als voor bezoekers. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen. Op afdelingsniveau kunnen specifieke huisregels gelden.

Overtreding van onze huisregels kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing en/of ontzegging van de toegang tot onze gebouwen en terreinen.

Aansprakelijkheid

HMC is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. Parkeren, zowel op de eigen parkeerplaats als het openbaar terrein voor het gebouw, is voor eigen risico.

Aanwijzingen opvolgen

Als u zich in de gebouwen van HMC of op het omliggende terrein van HMC bevindt, bent u verplicht de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, bedrijfshulpverleners en medische hulpverleners op te volgen. Op afdelingen en in de algemene ruimtes van de organisatie geldt dat ook voor aanwijzingen van het overige personeel.

Beeld- en geluidsopnames

Het is niet toegestaan om beeld- en geluidsopnamen te maken in de gebouwen van HMC, met uitzondering van de volgende situaties:

  • U heeft toestemming van de afdeling communicatie.
  • U wilt een geluidsopname maken van een gesprek met uw zorgverlener en heeft daarover overlegd met de betrokken zorgverlener. U mag de geluidsopname van dit gesprek dan uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Zonder expliciete toestemming van de betrokken zorgverlener mag u de geluidopname niet openbaar maken.
  • Het gaat om een beeld- en/of geluidsopname van een bijzondere situatie (bijv. bevalling) en u heeft toestemming van alle betrokken zorgverleners.

Besloten ruimten

Het is niet toegestaan om zonder toestemming ruimten te betreden die verboden zijn voor onbevoegden.

Bezoektijden

Bezoek voor patiënten is van harte welkom tijdens de geldende bezoektijden. Bezoek op andere tijden is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de verpleging of behandelend arts. Om de rust op de afdeling te waarborgen geldt een maximum van twee bezoekers tegelijk per patiënt. Als bezoekers elkaar willen afwisselen, kunnen zij gebruik maken van de wachtruimte. De mobiele patiënt mag met bezoek naar de centrale hal; na overleg met en toestemming van de verpleging.

Cameratoezicht

HMC maakt gebruik van camera’s in belang van de veiligheid van zowel patiënten, bezoekers en medewerkers. Bij de constatering van strafbare feiten kunnen deze beelden worden overgedragen aan de politie.

Dieren

Dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten geen toegang tot ons ziekenhuis. Voor dieren met een aantoonbare functie kan na akkoord van de afdeling Infectiepreventie een uitzondering worden gemaakt. Neem contact op met uw zorgverlener als u voor zo’n uitzondering in aanmerking wilt komen.

Gezichtsbedekkende kleding

In verband met identificatie, de veiligheid op de terreinen van ons ziekenhuis of de kwaliteit van onze dienstverlening kunt u worden verzocht gezichtsbedekkende kleding te verwijderen.

Huisvredebreuk

Bij overtreding van onze huisregels kunt u verzocht worden ons terrein te verlaten. Weigert u dit, dan bent u strafbaar vanwege huisvredebreuk.

Overlast gevend gedrag

Personen zonder een behandelindicatie kunnen, bij constatering van overlast gevend gedrag, aangesproken worden en door de beveiliging verzocht worden het terrein te verlaten.

Patiëntenpas

U dient bij behandeling in HMC in het bezit te zijn van een patiëntenpas van het ziekenhuis. Om de pas te laten maken heeft u een identiteitsbewijs nodig.

Roken

Alle gebouwen van HMC zijn rookvrij. Roken is uitsluitend buiten toegestaan op de daartoe aangewezen locaties.

Strafbare feiten

Bij de constatering van een strafbaar feit zal de beveiliging direct op de hoogte gesteld worden en kan deze assistentie verzoeken van de politie.

Strafbare voorwerpen en middelen

Het is verboden strafbare voorwerpen en middelen binnen het ziekenhuis te brengen. Alle strafbare voorwerpen en middelen worden door de beveiliging overgedragen aan de politie.

Telefoon

Na 23.00 uur worden de inkomende telefoongesprekken niet meer doorverbonden. Het gebruik van een mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur is op afdelingen waar dit staat aangegeven niet toegestaan.