Verwijzen naar HMC

Samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van de patiënt

Verwijzen naar HMC

Samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van de patiënt

De MPU van HMC Westeinde

De medisch psychiatrische unit in MCH Westeind is een kleine verpleegafdeling met zes eenpersoonskamers. Er is een prikkelarme omgeving met meer mogelijkheid tot begeleiding en toezicht dan op een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis. Er werken twee verpleegkundigen per dienst. De verpleegkundigen op de MPU zijn somatisch en psychiatrisch geschoold. De MPU is ingericht op het faciliteren van ziekenhuisopnames (somatische indicatie) voor patiënten bij wie verpleging op een reguliere ziekenhuisafdeling niet haalbaar of niet veilig is, ondanks medebehandeling door de psychiatrisch consultatieve dienst.

Welke patiënten worden er op de MPU opgenomen?

Volgens protocol worden alle patiënten, die na een suïcidepoging om somatische redenen in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, opgenomen op de MPU. Een uitzondering hierop is het bestaan van een IC/telemetrie-indicatie. Dit is in verband met het bieden van een veilige omgeving bij suïcidaliteit. In overige gevallen wordt er per casus door de psychiater besloten of een MPU-opname geïndiceerd is, nadat er een somatische ziekenhuisopname indicatie is gesteld door de specialist - hoofbehandelaar. Veelal is er sprake van complexe gecombineerde somatische en psychiatrische problematiek. Te denken valt aan: suïcidale patiënten, psychotische patiënten, ernstige gedragsproblematiek of onrust vanuit een psychiatrisch of neurologisch ziektebeeld, wegloopneiging of dwalen bij cognitieve stoornissen, wilsonbekwame patiënten die somatische ziekenhuisopname en behandeling weigeren.

Soms kan ook diagnostiek/ observatie van co-morbide psychiatrische problematiek een reden zijn om tijdelijk patiënten op de MPU te verplegen in plaats van op de reguliere afdeling, wegens betere mogelijkheden tot observatie.

Samenwerking somatiek en psychiatrie, hoofdbehandelaarschap

De somatisch specialist is de hoofbehandelaar op de MPU. De verpleegkundigen overleggen direct met de hoofdbehandelaar over het beleid en deze loopt dagelijks visite, zoals ook gebeurt op de reguliere verpleegafdelingen. Coördinatie van de somatische zorg verloopt dus via de hoofdbehandelaar. Het hoofdbehandelaarschap betekent tevens dat wanneer de somatische ziekenhuisopname indicatie vervalt, de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen zal worden. Indien er op dat moment klinisch psychiatrische vervolgbehandeling nodig is, zal patiënt naar een psychiatrische instelling worden overgeplaatst. Als er geen directe meerwaarde meer is voor verpleging op de MPU, worden patiënten veelal weer teruggeplaatst worden naar de reguliere afdeling.

Gedurende de MPU opname is er actieve betrokkenheid van de psychiatrie. De psychiater en arts-assistent psychiatrie lopen eveneens een dagelijkse visite op de afdeling. Er wordt aandacht besteed aan de psychiatrische diagnostiek, begeleiding en/of medicamenteuze behandeling tijdens de opname en de benodigde psychiatrische vervolgbehandeling, ambulant of klinisch. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk multidisciplinair en interdisciplinair overleg.

Wat kan er niet op de MPU

De MPU in HMC Westeinde is niet ingericht op opnames met primair een psychiatrisch behandeldoel of primair ter psychiatrische diagnostiek. De MPU is een gespecialiseerde verpleegafdeling, waarbij het focus ligt op het faciliteren van de somatische zorg, wanneer om somatische redenen een ziekenhuisopname nodig is. De afdeling biedt geen gespecialiseerde psychiatrische behandelmogelijkheden of dagbestedingsprogramma.

De MPU heeft geen BOPZ-erkenning. Indien een patiënt tegen zijn of haar wil op de MPU verblijft en gedwongen somatische behandeling moet ondergaan kan dit alleen volgens de WGBO bij wilsonbekwame patiënten. Hierbij is gedwongen behandeling afhankelijk van de ernst van het somatische gevaar (proportionaliteit) en het ontbreken van alternatieve behandelopties (subsidiariteit).

Het feit dat een patiënt tijdens een eerdere ziekenhuisopname op de MPU opgenomen is geweest, hoeft niet altijd een reden te zijn dat volgende opnames per definitie ook op de MPU plaats dienen te vinden. Dit hangt af van de situatie (somatische en psychiatrische toestand van dat moment) en de beslissing wordt altijd per opname opnieuw door de (dienstdoende)psychiater genomen. Soms kunnen bijvoorbeeld herhaaldelijke MPU opnames bij een patiënt om inhoudelijke redenen gecontra-indiceerd zijn, bijvoorbeeld wanneer de patiënt elders onder een bepaalde psychiatrische behandeling staat, waar een (herhaaldelijke) MPU opname mee zou kunnen interfereren.

Aanmeldingen/verwijzingen vanuit instanties buiten HMC

Aangezien het doel van een MPU-opname in HM Westeinde het faciliteren van somatische behandelingen in het ziekenhuis is, dient er altijd door de externe verwijzer overlegd te worden met de betreffende dienstdoend somatisch specialist. Deze stelt de benodigde somatische ziekenhuisopname-indicatie en zal gedurende de opname de hoofdbehandelaar zijn. Indien er vanuit de verwijzer een specifieke vraag is voor opname op de MPU, in plaats van op een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis, dan kan dit altijd overlegd worden met de psychiater van de MPU. Vervolgens overlegt nog de somatisch specialist van HMC met de psychiater van de MPU alvorens de opname definitief toegezegd kan worden. Naast een somatische overdracht wordt een schriftelijke psychiatrische overdracht zeer op prijs gesteld.

Overplaatsing vanuit een GGZ instelling

Indien een patiënt in verband met een acuut somatisch probleem naar de SEH wordt verwezen en er na onderzoek op de SEH blijkt dat de patiënt in het ziekenhuis opgenomen moet worden, dan zal er in overleg met de psychiater er een inschatting gemaakt worden of patiënt (in eerste instantie) op een reguliere verpleegafdeling of op de MPU opgenomen zal worden. Met name bij patiënten die op moment van verwijzing op een gesloten psychiatrische afdeling verbleven, zal er vaker gekozen worden op de patiënt op de MPU te verplegen. Indien vanuit de verwijzende GGZ instelling verwacht wordt dat een MPU opname wenselijk/ noodzakelijk is dan kan dit vermeld worden bij de verwijzing.

Verzoek tot overplaatsing vanuit een ander algemeen ziekenhuis

Overplaatsingen vanuit andere algemene ziekenhuizen kunnen alleen plaatsvinden binnen kantoortijden en indien er ter plaatse een psychiatrisch consult heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt

dat een MPU opname vanuit psychiatrisch perspectief wenselijk of noodzakelijk is. De verwijzende consulterend psychiater overlegt dit met de psychiater van de MPU. De externe somatisch

hoofdbehandelaar dient vervolgens het somatisch beleid en overdracht afstemmen met de somatisch specialist in HMC die het hoofdbehandelaarschap zal overnemen en dus ook akkoord moet zijn met de overname.