Toekomst HMChmc_stempel_1.png

HMC kiest koers voor de toekomst

Goede zorg geven aan inwoners van de regio Haaglanden, nu en in de toekomst: daar staat Haaglanden Medisch Centrum (HMC) voor. Hieronder vertellen wij u hoe we dit gaan waarmaken en wat dit voor u betekent.

Zorg dichtbij én centraal

HMC is een financieel gezond ziekenhuis, dat zorg van goede kwaliteit levert. Maar om dit in de toekomst zo te houden, moeten we inspelen op veranderingen in de zorg en maatschappij.
Daarom gaan we de zorg anders organiseren. Dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig. Dit betekent dat we in locaties in uw buurt gaan samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners voor goede en vertrouwde basiszorg. Dichtbij waar u het nodig heeft. Voor acute zorg, geplande ingrepen en complexe behandelingen gaat u naar het ziekenhuis.

Zorgvuldig en gefaseerd

Voor alle zorg die u nu in HMC krijgt, kunt u straks ook nog gewoon bij ons terecht. Bij uw vertrouwde arts en behandelteam. Wel kan het zijn dat u in de toekomst zorg op een andere HMC-locatie gaat krijgen. Wij informeren u daar dan op tijd over.

Veranderingen in de nabije toekomst

Op of rond 1 juli 2019 wordt HMC Bronovo omgevormd tot een weekziekenhuis. Dit ziekenhuis is dan vijf dagen per week open, van maandag tot en met vrijdag. Uw bezoek aan de polikliniek kan hier gewoon doorgaan. Daarnaast komt dan alle planbare zorg in HMC Bronovo: zorg die geen extra spoed nodig heeft en daardoor goed in te plannen is. Voor alle spoedeisende zorg gaat u vanaf deze zomer haar HMC Westeinde. Ook bevallingen vinden vanaf dat moment plaats in HMC Westeinde. Voor moeders en kinderen staan daar atlijd een gynaecoloog en kinderarts paraat: 24 uur per dag, zeven dagen per week.


De exacte datum waarop de spoedeisende hulp en de moeder- en kindzorg van HMC Bronovo naar HMC Westeinde verhuist, maken we bekend zodra we dat weten. De Huisartsenpost verhuist in de week van 1 juli 2019 van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove.. Daar zal de huisartsenpost in ieder geval twee jaar blijven. De huisartsen beraden zich nog over de locatie van de HAP op de lange termijn. Een mogelijkheid is dat de huisartsenpost vanaf 2021 gewoon in HMC Antoniushove blijft.

Nieuwe flyer voor patiënten HMC Bronovo

Speciaal voor patiënten van HMC Bronovo is er een flyer gemaakt over de veranderingen op korte termijn. En over wat allemaal hetzelfde blijft. Er zijn twee versies: een Nederlandse en een Engelse.

Veranderingen op de lange termijn

Tussen 2019 en 2024 zullen HMC Antoniushove en HMC Westeinde worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Op HMC Westeinde zullen we het aantal parkeerplaatsen flink uitbreiden.

HMC Antoniushove

In HMC Antoniushove kunnen oncologische patiënten terecht voor de best mogelijke zorg. Ook is er een ruim aanbod aan specialismen die daar polikliniek blijven houden. De top oncologische zorg bouwen we verder uit, samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in ons gezamenlijke Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC). Daarnaast zal uiterlijk in 2024 de planbare zorg vanuit HMC Bronovo naar HMC Antoniushove gaan. Dit gebeurt dan samen met een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo.

HMC Westeinde

HMC Westeinde is en blijft hét centrum voor acute, complexe en poliklinische zorg. U kunt hier onder andere terecht voor traumatologie (level 1 traumacentrum), neurochirurgie en neuro vasculaire zorg. Daarnaast kunt u in HMC Westeinde een van de grootste spoedeisende-hulpafdelingen van Nederland bezoeken: 24 uur per dag, zeven dagen per week.

HMC Bronovo

HMC Bronovo zal op termijn als ziekenhuis in zijn huidige vorm gaan sluiten. Dit betekent niet dat HMC geen oog heeft voor de zorgvraag in dat deel van de stad. Integendeel. Samen met andere zorgpartijen, inwoners en hun vertegenwoordigers, zorgverzekeraars en gemeente gaan we voor een innovatief zorgconcept. Met speciale aandacht voor chronische zorg en zorg voor (kwetsbare) ouderen in Den Haag Noord/Oost, Scheveningen en Wassenaar. Uiterlijk in 2024 moet deze vernieuwende zorgvoorziening gereed zijn. Vanaf dat moment verplaatsen we de zorg die dan nog in HMC Bronovo geleverd wordt naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde. En kan HMC Bronovo als weekziekenhuis sluiten.

In dialoog met u en de samenleving

HMC gaat bij het bepalen van de koers niet over één nacht ijs. Na de eerste bekendmaking op 24 januari 2019 hebben we inwoners over de toekomstige koers ingelicht tijdens informatiebijeenkomsten. Deelnemers hebben hun vragen gesteld, zorgen en ideeën gedeeld. Verdere toetsing op draagvlak en verdiepende gesprekken vinden plaats in dialoogtafels. Vervolgens gaan we de koers nader uitwerken. Adviezen en suggesties die uit informatiebijeenkomsten en dialoogtafels komen, wegen we zorgvuldig mee in de definitieve besluitvorming over de koers van HMC.

Meer informatie?

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de koers van HMC en wat die voor u betekent. Op deze website kunt u hierover meer lezen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen we de informatie op de website aan. U kunt uw vragen ook mailen naar . Wilt u onze digitale nieuwsbrief over de toekomst ontvangen? Dat kunt u ook doorgeven via het toekomst-mailadres.

Wanneer u in zorg bent bij ons en deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor uw behandeling, dan informeren wij u hierover tijdig. Natuurlijk kunt u ook altijd aan uw zorgverlener vragen wat de veranderingen betekenen voor uw behandeling.

Information for patients
hmc_stempel_1.png

HMC sets course for the future

To provide good care to residents of the Haaglanden region, both now and in the future: that is the mission of the Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Below we explain how we intend to realise this and what this means for you.

Care close by and central

HMC is a financially healthy hospital that provides high quality care. But to keep it that way in the future, we need to respond to changes in healthcare and society.

That is why we are going to organise healthcare differently. In your neighbourhood when possible, in the hospital when necessary. This means that we will work with general practitioners and other healthcare providers at locations near you in order to provide good, reliable basic care. For acute care, planned interventions and complex treatments, you’ll visit the hospital.

You will be able to rely on us in the future for all the care you currently receive in the HMC. From your familiar physician and medical team. However, it is possible that in the future you will receive care at another HMC location. We will inform you about this in good time.

Changes in the near future

Around 1 July 2019, HMC Bronovo will be transformed into a weekday hospital. This hospital will be open five days a week, from Monday to Friday. You will be able to visit the outpatient clinics here as usual. In addition, HMC Bronovo will include all plannable care: care that is not particularly urgent and is therefore easy to plan.

As of this summer, all emergency care will be provided at HMC Westeinde. This includes childbirth. There will be a gynaecologist and paediatrician permanently on standby, 24 hours a day, seven days a week.

We will announce the exact date on which the emergency care and mother and child care will move from HMC Bronovo to HMC Westeinde as soon as we know.

In the week of 1 July 2019, the GP out-of-hours service will move from HMC Bronovo to
HMC Antoniushove. The general practitioner facility (HAP) will remain at HMC Bronovo for two years at least. The GP's will decide about about the HAP's location in the long term. One of the possibilties is that it will remain at HMC Antoniushove. Should anything change with regard to the HAP, we will of course let you know in good time.

Long-term changes

Between 2019 and 2024, HMC Antoniushove and HMC Westeinde will be renovated and modernised. The number of parking spaces at HMC Westeinde will be considerably increased.

HMC Antoniushove

Oncological patients will receive the best possible care at HMC Antoniushove. Outpatient care will also be maintained for a wide range of medical specialties. We will further develop top oncological care, together with the Leiden University Medical Center (LUMC), in our joint Leiden - The Hague University Cancer Centre (UKC). In addition, no later than 2024, the plannable care will be transferred from HMC Bronovo to HMC Antoniushove. Part of the HMC Bronovo outpatient clinics will then also be transferred to HMC Antoniushove.

HMC Westeinde

HMC Westeinde is and will remain the centre for acute, complex and outpatient care. Medical specialties such as traumatology (level 1 trauma centre), neurosurgery and neuro vascular care are located here. In addition, in HMC Westeinde you can visit one of the largest emergency departments in the Netherlands: 24 hours a day, seven days a week.

HMC Bronovo

HMC Bronovo will eventually close as a hospital in its current form. This does not mean that we do not recognise the demand for care in that part of the city. Together with other care providers, we will realise an innovative care facility. This will focus specifically on chronic care and care for (vulnerable) elderly people in The Hague North/East (the area around HMC Bronovo). This innovative care facility should be ready by 2024 at the latest. From then on, the care that is still provided in HMC Bronovo will be moved to HMC Antoniushove and HMC Westeinde. This is also the moment when HMC Bronovo will close as a hospital in its current form.

In dialogue with you and society

After the announcement on 24 January 2019, we will continue to assess support for our future course during information meetings and round table discussions. We will then elaborate the chosen direction in more detail. Recommendations and suggestions from information meetings and round table discussions will be carefully taken into account in the final decision on the direction to be taken by HMC.

Timely information

If you are receiving care from us and these developments have consequences for your medical treatment, we will inform you about this in good time. You can of course always ask your care provider what the changes will entail for your treatment.