Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

In Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn op verschillende afdelingen oudere patiënten opgenomen. Het blijkt dat bij een ziekenhuisopname regelmatig een aantal bijkomende problemen bij ouderen niet (tijdig) worden herkend. Hierdoor neemt het risico op complicaties toe. Daarom besteedt HMC speciale aandacht aan deze kwetsbare groep ouderen zodat hun opname prettig en veilig verloopt.

Afspraak en contact

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige op de afdeling waar u (of uw naaste) verblijft.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

In Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn op verschillende afdelingen oudere patiënten opgenomen. Het blijkt dat bij een ziekenhuisopname regelmatig een aantal bijkomende problemen bij ouderen niet (tijdig) worden herkend. Hierdoor neemt het risico op complicaties toe. Daarom besteedt HMC speciale aandacht aan deze kwetsbare groep ouderen zodat hun opname prettig en veilig verloopt.

Kwetsbaarheid van ouderen

Ouderen hebben vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en/of sociale problemen die elkaar beïnvloeden. Deze kan nadelige gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid en het welbevinden. Dit maakt ouderen tijdens een ziekenhuisopname kwetsbaar. Ook hebben zij tijdens een ziekenhuisopname een verhoogd risico op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding of een delier (acute verwardheid). Deze complicaties kunnen tot functieverlies leiden. Hierdoor zijn de ouderen minder goed in staat om zelfstandig de dagelijkse activiteiten te verrichten. Voor een deel is functieverlies te voorkomen door in een vroeg stadium complicaties bij kwetsbare ouderen te herkennen. Ook preventieve activiteiten zorgen ervoor dat ouderen een ziekenhuisopname goed doorstaan.

Negatieve gevolgen van een opname voorkomen

Om zo veel mogelijk functieverlies te voorkomen heeft het VMS Veiligheidsprogramma, een veiligheidsprogramma “Kwetsbare ouderen” ontwikkeld. Dit is ontwikkeld voor Nederlandse ziekenhuizen. HMC neemt aan dit programma deel. Bij alle opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder wordt gekeken naar aspecten die van invloed zijn op de zelfredzaamheid zoals mobiliteit en voedingstoestand. Door bij een opname vroegtijdig gerichte maatregelen te nemen, kan functieverlies beperkt worden.

Intensieve zorg

Op het moment dat u in HMC opgenomen wordt, onderzoekt de verpleegkundige van de afdeling uw gezondheidstoestand.
Dit houdt het volgende in:

 • Verpleegkundigen zullen u bij de opname vragen stellen over uw gezondheid. De vragen gaan over hulpmiddelen die u gebruikt (zoals een gehoorapparaat of rollator). Ook vraagt de verpleegkundige of u problemen ervaart met uw geheugen en of u hulp heeft (zoals thuiszorg).
 • Tijdens uw verblijf in HMC controleert de verpleegkundige regelmatig uw gewicht. En er wordt bijgehouden wat en hoeveel u eet en drinkt. Als het nodig is, komt de diëtiste van HMC bij u langs voor voedingsadviezen.
 • Er wordt beoordeeld of u een verhoogd risico op doorligplekken (decubitus) heeft. Doorligplekken zijn wondjes op de huid die ontstaan door bijvoorbeeld druk op de huid, waardoor de huid en het onderliggend weefsel beschadigt. Als er doorligplekken dreigen te ontstaan, neemt HMC zo snel mogelijk maatregelen.
 • Omdat beweging voor ouderen goed is, stimuleren de zorgverleners patiënten om te bewegen. Als het nodig is, komt de fysiotherapeut om met u te oefenen en bewegen.
 • Uw behandelend arts en de verpleegkundigen van de verpleegafdeling houden u goed in de gaten. Zij kijken of u verschijnselen vertoont van een delier. Dit is een plotselinge verwardheid die veroorzaakt wordt door een medisch probleem. Als er een delier optreedt, wordt deze behandeld. Voor meer informatie over delier kunt u bij de verpleegkundige op de afdeling om de folder Acute verwardheid / Delier vragen.

Team Kwetsbare Ouderen

Als de problemen bij u complex zijn, kan uw behandelend arts het Team Kwetsbare Ouderen inschakelen. Dit is een in ouderen gespecialiseerd team dat adviseert bij de behandeling om complicaties en functieverlies te voorkomen. Het Team Kwetsbare Ouderen bestaat uit:

 • Internist-ouderengeneeskunde
 • Psychiater
 • Physician assistant interne-/ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg

Als het nodig is komt een van de leden van het team u tijdens de opname bezoeken. Omdat HMC een opleidingsziekenhuis is, kunnen er ook co-assistenten (studenten in opleiding tot arts) en arts-assistenten (basisartsen in opleiding tot medisch specialist) bij het Team Kwetsbare Ouderen betrokken zijn.

Wat kunt u of uw naaste doen tijdens de opname

U kunt ons op de volgende manier helpen om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen:

 • Neem uw eigen kleding en schoenen mee.
 • Neem de hulpmiddelen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis. U kunt hierbij denken aan: (lees)bril, gehoorapparaat, loophulpmiddel (zoals een rollator of stok).
 • Als u bij uzelf (of bij uw naaste) verwardheid of andere veranderingen opmerkt, vertelt u dit dan aan de verpleging.

Op deze manier kunnen wij gezamenlijk bij u (of uw naaste) onnodige achteruitgang voorkomen. En wij zorgen ervoor dat de ziekenhuisopname goed en veilig verloopt.

Vragen en contact

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige op de afdeling waar u (of uw naaste) verblijft. Het algemene telefoonnummers van HMC is 088 97 97 900. Als u deze belt, kunt u vragen om u met de afdeling door te verbinden.

Speciale aandacht voor ouderen tijdens een opname

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis