Klachten

Informatie over de klachtenregeling

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs dat u uw ervaringen met ons deelt, omdat deze ons helpen om de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis te verbeteren. HMC neemt uw ervaringen serieus.

Specialismen en team

Locatie

Cijfers

Over klachten: Informatie over de klachtenregeling

schema_klachtenregeling2.jpeg

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs dat u uw ervaringen met ons deelt, omdat deze ons helpen om de kwaliteit van de zorg in ons ziekenhuis te verbeteren. HMC neemt uw ervaringen serieus.

U kunt een klacht indienen over alles waarover u niet tevreden bent, zoals uw behandeling, verzorging, de bejegening of de voorzieningen binnen het ziekenhuis. Voor opmerkingen/vragen of klachten over een nota kunt u terecht bij de debiteurenadministratie. Meer informatie daarover vindt u verderop deze webpagina.

Gesprek

Het liefst bespreken wij uw klacht waar deze is ontstaan. Voelt u zich dan ook vrij om uw ervaringen te bespreken met de betrokken medewerker(s) (zoals de arts of de verpleegkundige) of de leidinggevende van de afdeling. Een gesprek kan mogelijk verhelderend werken.

Klachtenfunctionaris

Mocht een gesprek met de betrokken medewerker(s) niet tot het door u gewenste resultaat leiden of wenst u geen gesprek met de betrokken medewerker(s)? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijk werkende functionaris is speciaal aangesteld om u te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht.

Alle klachten zullen, ook als zij naar de raad van bestuur of de klachtenadviescommissie zijn gestuurd, eerst door onze klachtenfunctionaris worden opgepakt.De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over uw klacht. Hij of zij kan in uw klacht bemiddelen en informatie verstrekken over de wijze waarop we uw klacht kunnen behandelen. De mogelijkheden zijn:

 • Verzoek om registratie: Als u uw ongenoegen alleen kenbaar wilt maken, zodat HMC daarvan kan leren, kunt u ervoor kiezen om uw klacht ter kennisgeving aan de klachtenfunctionaris te melden. De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en brengt deze onder de aandacht van de betrokkene(n).
 • Verzoek om bemiddeling: Als u wilt dat de klachtenfunctionaris in uw klacht bemiddelt, kan de klachtenfunctionaris bij de betrokken medewerker(s) of leidinggevende een (schriftelijke) reactie vragen op uw klacht. De klachtenfunctionaris kan ook een gesprek tussen u en de betrokken medewerker(s) regelen, al dan niet in aanwezigheid van de klachtenfunctionaris.
 • Verzoek om een oordeel: Lukt het niet om uw onvrede of klacht via bemiddeling af te handelen? Dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de mogelijkheid om uw klacht te laten beoordelen door een onafhankelijke en onpartijdige klachtenadviescommissie.
 • De commissie stelt een onderzoek in en organiseert in de meeste gevallen een hoorzitting. Vervolgens geeft de commissie een advies aan de raad van bestuur over de gegrondheid van uw klacht. De raad van bestuur zal op basis van het advies een oordeel geven over uw klacht. Als u niet tevreden bent met het resultaat, dan kunt u het oordeel van de raad van bestuur voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. U kunt dat doen binnen een jaar na dagtekening van het oordeel van HMC. De geschillencommissie geeft een bindend advies.
 • Verzoek om een financiële vergoeding: Wanneer u van mening bent dat u financiële schade heeft geleden als gevolg van een (medische) behandeling, kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Uw brief wordt voor verdere behandeling en een onafhankelijke beoordeling naar de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis gestuurd.

De klachtenfunctionaris streeft ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
U kunt uw klacht telefonisch of in een persoonlijk gesprek indienen bij de klachtenfunctionaris.

U kunt de klachtenfunctionaris van HMC op de onderstaande telefoonnummers bereiken:

 • 088 979 40 44
 • 088 979 18 18

Een klacht schriftelijk indienen kan ook. U kunt dit doen door een e-mail of een brief te sturen of een klachtenformulier  in te vullen dat verkrijgbaar is bij de klachtenfunctionaris of de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis.
Ook kunt u het klachtenformulier vinden op de website van het ziekenhuis.
U kunt uw brief, e-mail of het klachtenformulier sturen naar:

HMC
T.a.v. Cluster Kwaliteit
C 14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag
e-mail: klachtenfunctionaris@haaglandenmc.nl

Voor de behandeling van uw klacht is het van belang dat u de klachtenfunctionaris en de bij de klacht betrokken medewerkers toestemming geeft voor het inzien van uw medisch dossier.

Vergoeding van schade

U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke eigendommen. Bij vermissing of beschadiging is HMC alleen aansprakelijk als dit een gevolg is van het handelen van (een medewerker verbonden aan) HMC.
Wanneer uw persoonlijke eigendommen door het handelen van (een medewerker verbonden aan) HMC zijn kwijtgeraakt of beschadigd, kunt u het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk stellen. U kunt het ziekenhuis ook aanspreken als u van mening bent dat er iets is misgegaan bij uw (medische) behandeling en u daardoor financiële schade hebt geleden. Uw aansprakelijkstelling wordt na ontvangst doorgestuurd naar de afdeling juridische zaken. Zij zullen uw verzoek in behandeling nemen en u informeren over het vervolg. Uw brief wordt dan voor verdere behandeling en een onafhankelijke beoordeling naar de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis gestuurd.

Vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen, of uw aansprakelijkheid kunt u schriftelijk kenbaar maken aan:

HMC
T.a.v. Cluster Kwaliteit
C 14.84
Antwoordnummer 2191
2501 VC Den Haag

De behandeling hiervan zal na ontvangst van de brief worden overgenomen door de afdeling juridische zaken.

Aandachtspunten

Kosten en gegevens

Aan de behandeling van uw klacht binnen het ziekenhuis zijn voor u geen kosten verbonden. Vermeld in uw correspondentie de volgende gegevens:

 • Uw naam, voorletters, geboortedatum en uw patiëntnummer;
 • Uw adres, postcode en telefoonnummer;
 • De naam van de locatie, afdeling of medewerker die bij de klacht/aansprakelijkstelling betrokken is;
 • De datum waarop het voorval heeft plaatsgevonden;
 • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van uw klacht of aansprakelijkstelling;
 • Plaats, datum en handtekening.

Vragen over nota’s

Een klacht over de financiële vergoeding van de geleverde zorg (bijvoorbeeld over de DBC, tarieven of het eigen risico) vallen niet onder de klachtenregeling.

Voor opmerkingen of vragen over een nota kunt u terecht bij de debiteurenadministratie van HMC via hmcdeb@haaglandenmc.nl.
U kunt de afdeling ook van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen op telefoonnummer 088 979 25 94.

Klacht indienen namens een patiënt

Iemand anders kan namens u een klacht indienen. U moet hiervoor toestemming geven en de (klacht)brief mede ondertekenen. Dient u een klacht in namens een overleden patiënt? Geef dan aan wat uw relatie was tot de patiënt over wiens behandeling u de klacht indient. Geef ook aan of de door u ingediende klacht overeen komt met de wensen van de patiënt. Wij beoordelen dan of uw klacht kan worden behandeld en of toezending van aanvullende stukken nodig is.

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris en de leden van de klachtenadviescommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij beroepshalve kennis nemen. Zij zullen uw dossier alleen inzien met uw toestemming. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens en de klacht strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Registratie

Wanneer u een klacht indient, wordt deze geregistreerd. Van alle klachten verwerkt HMC bepaalde gegevens, zoals aantallen en onderwerpen, anoniem in een overzicht. Dit overzicht wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en het management. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Reglement

De volledige klachtenregeling van HMC kunt u opvragen bij de klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenregeling ook inzien of downloaden via de website.

Externe instanties

U kunt zich voor informatie en/of advies ook wenden tot instanties buiten het ziekenhuis.
U kunt onder meer terecht bij:

Klachten: Informatie over de klachtenregeling

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis