Informatie over uw opname

Hartelijk welkom bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum).
U verblijft nu of binnenkort in ons ziekenhuis voor een operatie of een behandeling.
Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken rond uw opname. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel die gerust aan onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Preoperatief spreekuur
088 979 24 45

Pijnbehandelcentrum
088 979 23 16

Locatie

Cijfers

Per jaar:
16.000 patiënten gehele narcose
10.600 plaatselijke verdoving
300 roesje (sedatie)

Over informatie over uw opname

Hartelijk welkom bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum).
U verblijft nu of binnenkort in ons ziekenhuis voor een operatie of een behandeling.
Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken rond uw opname. Hebt u na het lezen nog vragen? Stel die gerust aan onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

Voor de opname

In overleg met uw specialist is er besloten tot een opname in één van onze locaties voor een operatie en/of behandeling. De informatie op deze webpagina helpt u bij de voorbereidingen voor uw opname.

Buitenlands ziekenhuis

Sommige bacteriën kunnen in een ziekenhuis voor problemen zorgen. Als u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het buitenland hebt gelegen, horen wij dat daarom graag van u. Mogelijk bent u besmet met MRSA of BRMO. Dit zijn zogenaamde ziekenhuisbacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Dat kan gevaar opleveren voor uw en andermans gezondheid. Meld het ons zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen.

Contactpersoon

Graag horen wij wie er uit uw omgeving (familie, kennis) als contactpersoon optreedt voor het ziekenhuis. Wij noteren de naam, het adres en het telefoonnummer van uw contactpersoon.

Wat neemt u mee?

 • Uw afsprakenkaart.
 • Uw verzekeringspasje.
 • Een geldig legitimatiebewijs. Dat kan zijn uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument.
 • De medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
 • Eventuele dieetvoorschriften.
 • Toiletartikelen (een handdoek of washandje is niet nodig).
 • Pyjama, slippers, kleding.
 • Als u diabetespatiënt bent, wilt u dan uw eigen meetapparatuur en insuline meenemen? Ook als u tijdens uw opname niet zelf kunt of wilt meten en spuiten.
 • Telefoonnummer van uw contactpersoon.

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de ziekenhuisapotheek de medicijnen die u nodig heeft. Dit kunnen dezelfde medicijnen zijn als die u thuis gebruikt, maar het kan ook zijn dat de specialist hier één of meer medicijnen aan toevoegt of juist weglaat. Voor uw behandeling is het belangrijk dat de specialist en ziekenhuisapotheker weten welke medicijnen u thuis gebruikt.
Zorg voor uw opname voor toestemming van uw thuisapotheek om medicatiegegevens uit te wisselen met het ziekenhuis. Dan kunnen wij, als dit nodig is, direct een actueel overzicht opvragen van de medicatie die u via die apotheek ontvangt. Toestemming kan geregeld worden via www.volgjezorg.nl
Neem ook altijd een actueel medicatieoverzicht van uw eigen apotheek én uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. U kunt dit overzicht opvragen bij uw apotheek. Laat dit overzicht en uw medicijnen aan de verpleegkundige of apothekersassistent van het ziekenhuis zien.

Waardevolle zaken

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar de hele dag veel mensen in- en uitlopen. Daarom kunt u grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en andere waardevolle eigendommen beter thuis laten. Wij zijn ook niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Wilt u toch bepaalde waardevolle zaken meenemen?

 • In HMC Antoniushove kunt u uw spullen opbergen in een kastje met muntslot. Hierin past een munt van 50 cent. U krijgt de munt weer terug bij opening van het kastje.
 • In HMC Bronovo kunt u uw spullen opbergen in de garderobekast met muntslot. Hierin past een munt van twee euro. U krijgt de munt weer terug bij opening van de kast.
 • In HMC Westeinde kunt u uw eigendommen via een verpleegkundige in bewaring geven bij de afdeling Beveiliging.

Onderzoek en behandeling

Overleg met specialist

De specialist die verantwoordelijk is voor uw behandeling, overlegt met u welke onderzoeken worden verricht en welke behandeling nodig is. Mocht het gesprek met de specialist onduidelijk zijn, vraag dan om uitleg. De specialist rekent erop dat u aan de behandeling meewerkt, dat u uw afspraken nakomt en dat u geen dingen doet die de behandeling kunnen schaden.
Voor operaties of onderzoeken heeft de arts uw toestemming nodig. In acute medische noodsituaties mag er echter gehandeld worden zonder uw toestemming.

Hoofdbehandelaar

Uw hoofdbehandelaar is de arts die eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.
Dat houdt in dat de arts verantwoordelijk is voor:

 • Het stellen van de diagnose;
 • Het opstellen van het behandelplan;
 • Een zorgvuldige verslaglegging;
 • Duidelijke communicatie hierover met u (of uw vertegenwoordiger).

Het kan voorkomen dat u tijdens uw behandeling een andere hoofdbehandelaar krijgt. Wij zullen u (of uw vertegenwoordiger) hierover mondeling informeren.

Uw privacy

Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken die zij in hun beroep tegenkomen. Gegevens die worden vastgelegd in de dossiers en in de computer, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebruikt door degenen die bij uw behandeling betrokken zijn. Wij verwerken gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek. Dit gebeurt volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

dsc9838.jpg

Operatiekamer

Kijkoperatie

Als u een kijkoperatie ondergaat, kan het zijn dat de beelden die de camera in uw lichaam maakt, worden opgenomen. Dat doen wij om u zowel tijdens als na de operatie optimaal te kunnen behandelen.

Behandelbeperking

In levensbedreigende situaties stellen wij alles in het werk om het leven van een patiënt te redden, tenzij vooraf met de patiënt expliciet anders is besloten. Patiënten kunnen om uiteenlopende redenen wensen om bepaalde behandelingen niet te ondergaan (behandelbeperking). Ook kunnen zij kiezen om alleen palliatieve zorg te krijgen (de bestrijding van pijn, angst en kortademigheid). Als u uw wensen aangeeft, worden deze geregistreerd. Zo is voor iedereen duidelijk wat wel en wat niet moet gebeuren.

Orgaan en weefseldonatie

Wanneer u beschikt over bijvoorbeeld een schriftelijke wilsverklaring (levenstestament) of geregistreerd staat in het Donorregister, geef dit dan door aan uw behandelend specialist en/of aan de verpleegkundige. Wilt u ook uw contactpersoon hierover inlichten?
Wilt u meer informatie over orgaan- en/of weefseltransplantatie? Dan kunt u terecht bij de donatiecoördinator van HMC. De donatiecoördinator kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereiken via telefoonnummer 088 979 20 90.
U kunt ook een vraag stellen via donatiecoordinator@haaglandenmc.nl.

Bezoektijden en bereikbaarheid

Door maatregelen rondom het coronavirus kan ons bezoekbeleid afwijken. Kijk voor de meest actuele bezoektijden en –regels op onze website.

Bezoektijden HMC Antoniushove en HMC Westeinde

 • Dagelijks van 15.30 tot 19.30 uur.
 • ICU van 13.00 - 14.00 uur en van 18.00 - 19.30 uur.
 • CCU van 13.00 - 14.00 uur en van 18.30 - 19.30 uur.
 • Verpleegafdeling 8 (Stroke Care Unit kamer 40 en 50) van 14.00 tot 14.45 uur en van 18.45 tot 19.30 uur.
 • Op de Kraam- en Kinderafdeling zijn ouders en verzorgers altijd welkom, behalve tijdens het rustuur van 12.30 tot 14.00 uur. Voor één van de ouders/verzorgers is er de mogelijkheid om te overnachten op de Kinderafdeling.
 • De bezoektijden gelden voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen. Tijdens Kerst en Oud en Nieuw staan de aangepaste bezoektijden op borden in de hal en op de verpleegafdelingen.

Bezoektijden HMC Bronovo

 • Maandag tot en met donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 19.30 uur.
 • Vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur

Overdag gaan de behandelingen en onderzoeken gewoon door, ook tijdens het bezoekuur. Uiteraard proberen we u tijdens het bezoek niet te storen, maar dit is niet altijd mogelijk. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

verpleegruimteah01.jpg

Verpleegkamer HMC Antoniushove

Maximum aantal bezoekers

In het belang van de patiënten zijn in HMC Antoniushove en in HMC Bronovo maximaal twee bezoekers per patiënt toegestaan. In HMC Westeinde is er een maximum van drie bezoekers per patiënt met als uitzondering de Intensive Care (maximaal twee bezoekers per patiënt).
Voor ernstig zieke patiënten is, na overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige, een andere bezoekregeling mogelijk.

Bereikbaarheid

Informatie over de bereikbaarheid van onze locaties met openbaar vervoer of de auto én informatie over de parkeermogelijkheden vindt u op onze website www.haaglandenmc.nl.

Praktische zaken

Beeld- en geluidsopnames

In openbare ruimtes van ons ziekenhuis, zoals de ontvangsthal, is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken, tenzij vooraf toestemming is gegeven door de afdeling Communicatie.
In niet-openbare ruimtes, zoals de behandelkamer, is het maken van geluidsopnames in principe toegestaan. Wel moet u dit vooraf aan de hulpverlener vertellen.
Het maken van beeldopnames in niet-openbare ruimtes is niet toegestaan, tenzij sprake is van een bijzondere situatie en na toestemming van de betrokkenen.

Betalingsplicht

U moet het ziekenhuis correcte gegevens over uw zorgverzekering geven zodat wij de kosten kunnen declareren.
In de volgende gevallen zijn de kosten (deels) voor uw eigen rekening:

 • U heeft geen zorgverzekering.
 • U heeft zorg nodig die niet onder de zorgverzekering valt.
 • Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met ons ziekenhuis.
 • U heeft een budgetpolis waarvoor uw zorgverzekeraar geen contract met HMC heeft afgesloten.
 • U betaalt in deze gevallen eerst een voorschot van de te verwachten kosten. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijs bij u in rekening. Deze prijzen vindt u op onze website. Ook als uw behandeling is gestart en u later een zorgverzekering afsluit of overstapt naar een andere zorgverzekeraar waarmee HMC wel een contract heeft, moet u de volledige behandeling zelf betalen.

Brand

In geval van brand volgt u de instructies van de verpleegkundigen of de bedrijfshulpverleners.

Dieetwensen

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen of voorschriften die te maken hebben met uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Geloof en levensovertuiging

Elke zondag is er een dienst, verzorgd door één van de medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): een pastor, predikant, moslim geestelijk verzorger of pandit.
In HMC Antoniushove begint de dienst om 10.30 uur en in HMC Westeinde begint de dienst om 10.00 uur. Vrijwilligers van de DGV kunnen u naar de diensten brengen.

Gemengd verplegen

In ons ziekenhuis wordt gemengd verpleegd. Dat betekent dat mannen en vrouwen op één kamer kunnen liggen.

Hotelovernachting

Wilt u voorafgaand aan uw opname in HMC Westeinde al in de buurt van het ziekenhuis overnachten? Of heeft u familieleden die tijdens uw opname in HMC Westeinde bij u in de buurt willen overnachten? HMC heeft een overeenkomst met ibis hotel Den Haag City Centre. Als u daar aangeeft dat u patiënt bent van HMC of familielid van een patiënt van HMC, dan kunt u (als er kamers beschikbaar zijn) tegen een gereduceerd tarief verblijven in het hotel.

Het adres van ibis hotel Den Haag City Centre is Jan Hendrikstraat 10, 2512 GL Den Haag, telefoonnummer: 070 318 43 44, e-mailadres: H3701-RE@accor.com.

Kapsalon

Op de begane grond van HMC Westeinde en HMC Bronovo is er een kapsalon. Hier kunt u op afspraak terecht.

Mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, behalve op plaatsen waar staat aangegeven dat dit verboden is. U moet uw mobiele telefoon volledig uitschakelen in ruimtes waar een verbodssticker hangt.

OV-chipkaart

In de centrale hal van alle locaties is er een oplaadautomaat voor de OV-chipkaart.

Roken

HMC is een rookvrij ziekenhuis. Dat betekent dat roken in ons ziekenhuis en op onze terreinen niet is toegestaan.

Tolkentelefoon

Hebt u moeite met de Nederlandse taal en bent u gewend om thuis een andere taal te spreken? In ons ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om in uw eigen taal met artsen en verpleegkundigen te spreken via de Tolkentelefoon. Wilt u meer weten? De verpleegkundige op de verpleegafdeling kan u hier meer over vertellen.

TV

U kunt gratis gebruikmaken van de televisie bij uw bed.

Vrijwilligers

In ons ziekenhuis werken meer dan vierhonderd enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het verblijf voor u en uw bezoek aangenamer door u onder andere de weg te wijzen in ons ziekenhuis, een praatje te maken of uw bloemen te verzorgen. Heeft u behoefte aan contact met één van onze vrijwilligers? Vraag dan de verpleegkundige naar de mogelijkheden.

Wifi

Op alle locaties is er een wifi-netwerk voor patiënten en bezoekers. Na het accepteren van de gebruikersvoorwaarden kunt u zonder code of wachtwoord gebruikmaken van het wifi-netwerk.

Winkel

In de centrale hal van alle locaties vindt u een winkel. Hier kunt u terecht voor fruit, bloemen, lectuur, toiletartikelen, postzegels, kranten en snoepgoed. De openingstijden zijn:

HMC Antoniushove

 • Maandag tot en met vrijdag: van 08.00 tot 19.30 uur.
 • Zaterdag en zondag: van 11.00 tot 19.00 uur.

HMC Bronovo

 • Maandag tot en met donderdag: van 08.00 tot 20.00 uur.
 • Vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

HMC Westeinde

 • Maandag tot en met vrijdag: van 08.00 tot 19.30 uur.
 • Zaterdag en zondag: van 11.00 tot 19.00 uur.

Zorgondersteuner

Aan uw bed ziet u naast de arts en de verpleegkundige ook de zorgondersteuner. De zorgondersteuner verzorgt voor u het eten en drinken en houdt uw kamer schoon. Daarnaast is hij of zij uw vraagbaak voor alle niet medische vragen en verzoeken. De zorgondersteuner werkt nauw samen met de verpleging.

Naar huis

Ontslag

De specialist bespreekt met u hoelang uw opname naar verwachting duurt. Staat de ontslagdatum vast, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.
Als u naar huis gaat, krijgt u van de specialist eventueel een ontslagrecept voor de medicijnen die u thuis moet blijven gebruiken. Uw huisarts ontvangt een brief met de gegevens over uw behandeling, de eventuele noodzakelijke nazorg en de medicijnen die u zijn voorgeschreven.

Zorg thuis

Soms hebt u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig. Dan zal de verpleegafdeling het transferbureau inschakelen. Een transferverpleegkundige komt dan bij u langs om met u de zorgvraag te bespreken. De transferverpleegkundige is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en vertelt u wat de mogelijkheden zijn. Hij/zij schakelt voor u de instanties in die u de benodigde zorg kunnen bieden en vraagt als dat nodig is een indicatie voor u aan.

verpleegruimtebronovo01.jpeg

Verpleegkamer HMC Bronovo

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten, familieleden en bezoekers van het ziekenhuis. Het is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan. Hebt u ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met de Cliëntenraad.

Het postadres is:
Cliëntenraad HMC
Postbus 432
2501 CK Den Haag

U kunt ook een e-mail sturen naar: clientenraadhmc@haaglandenmc.nl

Rechten en plichten

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract te tekenen. In de WGBO en ook in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector staan rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de hulpverlener en de patiënt zich aan houden.
Uitgebreide informatie over uw rechten en plichten vindt u op de webpagina Rechten en plichten en op onze website www.haaglandenmc.nl.

Klachten

Bent u niet tevreden over de verzorging en/of behandeling in ons ziekenhuis? Bespreek dit dan eerst met de betrokken zorgverlener. Leidt dit niet tot tevredenheid, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Deze kan u meer informatie geven over de mogelijkheden die er zijn om uw klacht kenbaar te maken. De contactgegevens zijn:
HMC Antoniushove:    088 979 40 44
HMC Bronovo:        088 979 83 00
HMC Westeinde:     088 979 18 18

U kunt ook een klachtenformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal van onze locaties en op onze website.
Uitgebreide informatie vindt u op de webpagina Klachten en op onze website www.haaglandenmc.nl.

verpleegwz03.jpg

Verpleegkamer HMC Westeinde

Informatie over uw opname

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis