Een onrustige baby (huilbaby)

Uw kind is aangemeld voor de polikliniek kindergeneeskunde van HMC Bronovo omdat het onrustig is, veel huilt en mogelijk minder goed drinkt. We spreken in dit geval van een onrustige baby, in de volksmond ook wel “huilbaby” genoemd. Met deze webpagina willen we u uitleggen wat de aanmelding bij HMC Bronovo polikliniek kindergeneeskunde voor uw kind en voor u als ouders betekent.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 23 30
ma t/m vr van 08.30 – 16.30 uur

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over een onrustige baby (huilbaby)

Uw kind is aangemeld voor de polikliniek kindergeneeskunde van HMC Bronovo omdat het onrustig is, veel huilt en mogelijk minder goed drinkt. We spreken in dit geval van een onrustige baby, in de volksmond ook wel “huilbaby” genoemd. Met deze webpagina willen we u uitleggen wat de aanmelding bij HMC Bronovo polikliniek kindergeneeskunde voor uw kind en voor u als ouders betekent.

Een onrustige baby

Een onrustige baby huilt niet alleen veel, maar is vaak ook (motorisch)
onrustig. Huilen, niet veel of onrustig slapen en drinken zullen voor veel ouders herkenbaar zijn. Als uw kind onrustig is of (veel) huilt, maakt dit ouders onrustig en daardoor actief. Er moet iets gebeuren om uw kind weer comfortabel en tevreden te krijgen en daar doet u als ouder alles voor. Het gevolg van dit alles is dat ouders oververmoeid raken en een steuntje in de rug kunnen gebruiken om weer in balans te komen met hun kind.

Samen met u gaan we kijken waar de onrust van uw kind vandaan komt en welke handvatten en ondersteuning we u kunnen bieden. Het doel: zorgen dat u weer met plezier en voldoende zelfvertrouwen kunt genieten van uw kind.

Het bezoek aan de polikliniek kindergeneeskunde

U bent via de huisarts of het consultatiebureau doorverwezen naar de polikliniek Kindergeneeskunde in HMC Bronovo. Tijdens het eerste polikliniekbezoek onderzoekt de kinderarts uw kind om te kijken of er mogelijk lichamelijke oorzaken zijn voor het huilen. Aansluitend inventariseert de pedagogisch medewerker of de kinderverpleegkundige
de klachten en bijzonderheden van uw kind aan de hand van een gestructureerde vragenlijst (anamnese).

Daarnaast krijgt u informatie over voeding, slapen, rust en regelmaat. Deze handvatten en tips krijgt u ook op papier mee. Ook wordt het huildagboek geïntroduceerd. Met het huildagboek kunt u in kaart brengen hoe het huilgedrag/de onrust van uw kind is. Na deze eerste kennismaking bespreken de kinderarts, de pedagogisch medewerker of de kinderverpleegkundige hun bevindingen. Het eerste spreekuurbezoek duurt ongeveer één uur.
Na dit bezoek zijn er drie mogelijkheden voor het vervolgtraject:

 • U gaat met het huildagboek en de handvatten naar huis en komt op een later moment terug op de polikliniek.
 • U wordt samen met uw kind voor een dag opgenomen voor nadere observatie. 
 • Soms blijken bovenstaande opties niet voldoende en is er een langere observatieperiode nodig. Dit kan op ieder moment in het traject gebeuren. U en uw kind worden dan voor ongeveer een week opgenomen.

Hieronder beschrijven we wat de verschillende opnames (mogelijkheid twee en drie hierboven) inhouden.

Dagopname

Als de oorzaak van het huilen nog niet duidelijk is, dan kan uw kind voor nadere observatie een dag worden opgenomen. Dit gebeurt in HMC Bronovo op de kinderafdeling Willem-Alexander. Uw kind zal daar verblijven op een eigen kamer, in een rustige omgeving, die is aangepast aan het ritme van uw kind. Er worden naast de pedagogisch medewerker en de kinderverpleegkundige ook andere behandelaars betrokken bij de observatie. Denk hierbij aan een kinderfysiotherapeut, psycholoog en/ of prelogopedist. Het is belangrijk dat u als ouder ook aanwezig bent bij de observatie. Het is voor ouders vaak een emotionele periode. Daarom willen we samen met u kijken waar we u ondersteuning en handvatten kunnen bieden.

Verloop van de dagopname

U meldt zich samen met uw kind om 07.30 uur in HMC Bronovo op de kinderafdeling Willem-Alexander. De pedagogisch medewerker en de kinderverpleegkundige nemen een uitgebreide anamnese af. Ze gaan bovendien het huildagboek met u bespreken. U krijgt daarnaast de ruimte
om uw vragen te stellen. Daarna kijkt de pedagogisch medewerker met u naar het ritme van uw
kind en uw gezin. De observatiemomenten worden uitgelegd en vervolgens maakt u in overleg met de pedagogisch medewerker een dagprogramma.

Gedurende de ochtend zal de fysiotherapeut langskomen voor een consult en zal de zaalarts uw kind lichamelijk onderzoeken. In de middag komt de kinderpsycholoog langs om inzicht te krijgen in uw situatie sinds uw kind is geboren. De geboorte van een kind is een intense verandering en gaat gepaard met veel emoties. Het kan prettig zijn om hier samen met een psycholoog over te praten. De psycholoog kan ook samen met u kijken of er behoefte is aan meer begeleiding.

De tussenliggende tijd gebruiken we voor de observatie van uw kind. Hierbij zetten we ook video interactie begeleiding (VIB) in. We maken een opname van een verzorgingsmoment van u met uw kind. Dit doen we om de positieve interactiemomenten in kaart te brengen. Zo kan er meer inzicht worden gegeven over het contact onderling en het gedrag van uw kind, omdat de pedagogische medewerker en / of kinderverpleegkundige dit met u via beeldmateriaal zal nabespreken.

Tussen 16.00 - 17.00 uur gaat u naar huis met afspraken en informatie.
Het gaat onder andere om:

 • Het dagprogramma;
 • Hoe u verder gaat met het huildagboek;
 • Een belafspraak;
 • Een afspraak om terug te komen op het spreekuur;
 • Tools en handvatten, gespecificeerd voor uw kind.

Weekopname

Soms kan toch een langere opname van uw kind op de kinderafdeling nodig zijn. We kunnen uw kind dan tijdens een vastgestelde periode zorgvuldig observeren, om te kijken welke zorg het beste bij u en uw kind past. Zo willen we de onrust/huilen inzichtelijk maken. Ook biedt dit de mogelijkheid om u te ontlasten in uw thuissituatie en zo een eventuele vicieuze cirkel te doorbreken. Bij ongeveer 30 tot 50 procent van de kinderen die bij de kinderarts komen vanwege huilen is uiteindelijk een ziekenhuisopname nodig.

Aanwezigheid van ouders tijdens de observatieperiode

We spreken graag met u af op welke momenten u aanwezig bent bij uw kind. Dit zal worden verwerkt in het dagprogramma. We adviseren u om tijd voor uzelf te nemen gedurende deze observatieperiode, zodat u weer meer energie kunt opdoen. Dit kan betekenen dat u het advies krijgt om tijdens de eerste dagen thuis te slapen terwijl uw kind in het ziekenhuis verblijft.

Verloop van de weekopname

Dag 1

U wordt ontvangen op de afdeling door de pedagogisch medewerker of kinderverpleegkundige. Deze geeft u uitleg over wat u kunt verwachten tijdens deze opname. Wij vinden het ook belangrijk om uw verwachtingen te horen, waarbij er ruimte is voor uw emoties en vragen. De eerste twee dagen van de opname zullen we uw kind dag en nacht observeren. We houden daarbij het dagprogramma aan zoals u dat thuis gewend bent.

Door uw kind te observeren, krijgen we meer inzicht in het gedrag van uw kind. Gedurende de observatieperiode noteren de kinderverpleegkundigen het (huil)gedrag van uw kind: wanneer, hoe vaak, hoelang en welke eventuele bijzonderheden zijn er. Ook wordt de onrust van uw baby geobserveerd en genoteerd. De kinderverpleegkundigen maken hierbij gebruik van een zogenoemde huillijst.

U maakt kennis met de kinderverpleegkundige die tijdens het verblijf op de kinderafdeling uw aanspreekpunt is. We noemen haar de EVV-er ( eerst verantwoordelijke verpleegkundige). De arts zal uw kind lichamelijk komen onderzoeken. Als het nog niet eerder gebeurd is, zal er ook een afspraak met u gemaakt worden voor het plannen van de video interactie begeleiding (VIB).
Dit houdt in dat tijdens de observatieperiode een korte video-opname gemaakt wordt van u en uw kind. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens een spel-, eet- of verzorgingsmoment. Op een later moment kijkt u samen met de video interactie begeleider de video-opname terug.

Dag 2

Deze dag staat in het teken van observatie van uw kind. Het VIB-moment zal plaatsvinden en de psycholoog en kinderfysiotherapeut komen bij u langs. Ook wordt er een afspraak met u gemaakt voor het gesprek met de kinderarts op dag 3. De kinderverpleegkundige observeert uw kind. Wanneer uw kind huilt, zal zij uw kind in eerste instantie in bed troosten.

Dag 3

Als eerste is er een gesprek met u, de kinderarts, de kinderverpleegkundige en de pedagogisch medewerker. Tijdens dit gesprek komen de bevindingen van de observatieperiode aan de orde. Daarbij is het ook belangrijk om te weten hoe u de opname tot nu toe heeft ervaren en wat uw bevindingen zijn. Er wordt een plan opgesteld hoe de opname verder gaat verlopen. Dit beleid en de interventies die zullen worden toegepast, worden met u besproken. Op deze dag worden, indien nodig, andere disciplines geïntroduceerd die mee gaan kijken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de lactatiekundige of de logopedist. Samen met u zal de pedagogisch medewerkster het dagprogramma aanpassen aan deze ontwikkelingen.

Dag 4

Het aangepaste dagprogramma wordt gevolgd en de interventies worden toegepast. Hoe dit alles verloopt, zal de pedagogisch medewerker in een gesprek met u evalueren. De video-opnames die eerder gemaakt zijn, worden samen met u bekeken. Afhankelijk van de gemaakte afspraken en de voortgang komt u op deze dag, of anders op dag 5 inroomen. Dit houdt in dat u de volledige zorg voor uw kind weer zelf gaat uitvoeren en u gedurende de dag en nacht aanwezig zal zijn op de kinderafdeling. Dit als voorbereiding op het ontslag naar huis.

Dag 5 en dag 6

Deze dagen gaan gebruikt worden om het ingezette beleid voort te zetten en verder te evalueren. Afhankelijk van hoe het gaat met uw kind wordt er een afspraak gemaakt voor een ontslagdatum.

Weer naar huis

De dag voor ontslag heeft u een gesprek met de kinderarts, de pedagogisch medewerker en de kinderverpleegkundige. Na ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een volgend polikliniekbezoek. Drie dagen na ontslag wordt u gebeld worden door onze pedagogisch medewerker. Zij bespreekt met u hoe het thuis verloopt. Na ongeveer twee weken komt u terug voor controle bij de kinderarts.

Samenwerking met het consultatiebureau

Wij informeren, met uw toestemming, het consultatiebureau over onze begeleiding. Daardoor kunt u ook daar nog extra (na)zorg ontvangen als dat nodig is. Het consultatiebureau is onderdeel van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en zal binnen tien dagen na ontslag een huisbezoek plannen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u die dan gerust aan de pedagogisch medewerker of aan één van de kinderverpleegkundigen. Zij helpen u graag verder. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is? Dan vernemen wij dit ook graag van u. U kunt de polikliniek Kindergeneeskunde HMC Bronovo bereiken via telefoonnummer 088 979 81 42.

Een onrustige baby (huilbaby)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis