Transferbureau

Nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

Uw arts en afdelingsverpleegkundige hebben met u besproken dat er nog extra zorg nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige schakelt hiervoor het transferbureau in, waarna u bezocht zal worden door één van onze transferverpleegkundigen.

Lees meer

Onderzoek en behandeling

Afspraak en contact

088 979 70 55
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

transfer@haaglandenmc.nl

 

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over het transferbureau

Uw arts en afdelingsverpleegkundige hebben met u besproken dat er nog extra zorg nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige schakelt hiervoor het transferbureau in, waarna u bezocht zal worden door één van onze transferverpleegkundigen.

Mantelzorg

Het is in Nederland gebruikelijk dat iedereen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgt. Als er tijdelijk extra hulp nodig is, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid van zorg door de partner, familie of kennissen. Dat noemen we mantelzorg. Daarna wordt gekeken naar mogelijkheden voor professionele zorg.

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige die bij u langskomt heeft kennis van de regelgeving en de mogelijkheden van professionele zorg buiten het ziekenhuis. Zij gaat samen met u op zoek naar de meest passende zorg, die aansluit op de zorg die u in het ziekenhuis krijgt. Zij neemt als dat nodig is contact op met uw contactpersoon.

Toestemming

Het transferbureau heeft toestemming van u nodig om medische en verpleegkundige gegevens uit te wisselen met zorgaanbieders buiten het ziekenhuis. Met behulp van deze gegevens kan zij u aanmelden voor nazorg. Daarom vraagt de transferverpleegkundige u om uw handtekening op een toestemmingsformulier te zetten.

Zorg voor opname

Kreeg u al zorg voor uw opname in het ziekenhuis? Geeft u dit dan door aan de afdelingsverpleegkundige. De zorg na uw ontslag uit het ziekenhuis wordt dan aangevraagd bij de organisatie die al zorg aan u leverde. Kan deze zorgaanbieder de (uitbreiding van) zorg niet bieden? Dan gaat het transferbureau op zoek naar een andere zorgaanbieder, zodat u zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg krijgt.

Voorkeur

U kunt een voorkeur voor één zorgaanbieder aangeven. Als de zorgaanbieder van uw voorkeur de zorg niet kan leveren op uw ontslagdatum, dan gaat het transferbureau op zoek naar een andere zorgaanbieder die op dat moment wel beschikbaar is.
Zodra uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft. U kunt niet in het ziekenhuis wachten op een plek in uw ‘huis’ of bij de thuiszorgorganisatie van uw voorkeur. Als u of uw familie/naasten de voorgestelde oplossingen voor de nazorg niet accepteert, gaat de verantwoordelijkheid voor het tijdig regelen van deze zorg over van het ziekenhuis naar u en uw familie/naasten. U dient er dan zelf voor te zorgen dat er voor de ontslagdatum uit het ziekenhuis een oplossing is. Uw behandelend arts informeert u over de ontslagdatum.

Nazorg geregeld

Wanneer het transferbureau passende nazorg voor u heeft gevonden, geeft het dit door aan de verpleegafdeling. Van de afdelingsverpleegkundige hoort u precies welke zorg geregeld is. Zij zal het ontslag verder met u bespreken.

Zorg als u na de ziekenhuisopname naar huis gaat

Thuiszorg

Heeft u persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Dan kijken wij samen met u of de zorg onder de gebruikelijke zorg door uw naasten valt of dat u in aanmerking komt voor professionele thuiszorg. De verpleegkundige van de thuiszorg kan u begeleiden en ondersteunen bij de persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld wassen, aankleden, enz.) en verpleging (bijvoorbeeld wondverzorging).
De transferverpleegkundige geeft aan met welke zorg gestart moet gaan worden direct na ontslag uit het ziekenhuis. Wanneer u weer thuis bent, komt de wijkverpleegkundige bij u langs. U kunt de details van de zorg die ingezet gaat worden dan verder met haar bespreken.

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen en verpleeg-, gezondheids- en zelfzorgartikelen kunt u terecht bij de thuiszorgwinkels. Er zijn hulpmiddelen als krukken, rolstoelen, po stoelen en rollators verkrijgbaar. De meeste artikelen kunt u voor een bepaalde termijn lenen of huren. Sommige artikelen kunt u alleen kopen. U of uw naasten kunnen deze hulpmiddelen zelf regelen. Eventueel kunnen hulpmiddelen ook vanuit het ziekenhuis voor u worden aangevraagd. Specifieke hulpmiddelen zoals een hoog/laag bed of bijvoorbeeld een infuuspomp zullen altijd door de transferverpleegkundige worden aangevraagd.

Huishoudelijke hulp

Als u hulp in het huishouden nodig heeft, dan is het gebruikelijk dat u eerst in uw omgeving hulp probeert te vinden. Als u niemand kunt vinden, dan kunt u bij uw gemeente terecht bij het zorgloket of het Wmo-loket (Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente bepaalt bij welke activiteiten u hulp krijgt en voor hoeveel uur per week. Deze hulp moet u of uw mantelzorger zelf bij uw gemeente aanvragen.

Extra voorzieningen thuis

Het transferbureau heeft informatiefolders over extra ondersteuning thuis, zoals maaltijdvoorzieningen, alarmering enz. Deze voorzieningen moet u bij thuiskomst zelf aanvragen.

Zorg als u na de ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis teruggaat

Logeerkamer/Eerstelijns Verblijf (ELV)

Dit is een tijdelijke kamer in een verzorgingshuis waar mensen na een ziekenhuisopname (maximaal drie maanden) kunnen verblijven. U komt in aanmerking voor opname in een logeerkamer als u tijdelijk meer verpleging, verzorging en begeleiding nodig heeft dan in de thuissituatie gegeven kan worden. Na het verblijf in de logeerkamer gaat u weer terug naar uw eigen huis.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Deze zorg wordt geboden op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. Alle activiteiten op de revalidatieafdeling staan in het teken van revalidatie en herstel. U heeft en neemt zoveel mogelijk de regie over uw eigen revalidatie. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat u na een korte periode (meestal enkele weken) op een verantwoorde manier weer zelfstandig thuis kunt functioneren.

Verpleeghuisrevalidatie/Eerstelijns Verblijf (ELV)

Dit is revalidatie/herstelzorg voor mensen die na een ziekenhuisopname langzamer herstellen en niet in staat zijn een intensief revalidatietraject te volgen. U zult hier een langzamer traject doorlopen van meestal enkele maanden. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat u weer kunt functioneren zoals vóór uw ziekenhuisopname. Zodat u weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving.

Permanente plaatsing in het verpleeghuis

Is er geen revalidatiedoel (meer) en is de verwachting dat u niet meer terug kunt keren naar uw eigen woonomgeving? Dan kan er een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) worden aangevraagd voor permanente plaatsing in het verpleeghuis. Het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst of u hiervoor in aanmerking komt en is verantwoordelijk voor het afgeven van een indicatie.

Somatisch verpleeghuis

Dit is een verpleeghuis voor mensen die een ernstige lichamelijke beperking hebben. Mensen die hier verblijven, hebben intensieve verzorging, begeleiding en verpleging nodig, omdat ze nog maar weinig dingen zelf kunnen. Ook hebben zij de hele dag begeleiding nodig.

Psychogeriatrisch verpleeghuis

Dit is een verpleeghuis speciaal voor mensen die lijden aan een geestelijke ouderdomsziekte, zoals dementie, en om die reden niet meer thuis kunnen wonen.

Zorghotel

Als u hier behoefte aan heeft, kunt u herstellen in een particulier zorghotel of herstellingsoord. Vraagt u van tevoren na bij uw zorgverzekeraar of en hoe de kosten van een zorghotel of herstellingsoord voor u gedekt zijn. Dit is namelijk afhankelijk van uw polis. Het ziekenhuis bemiddelt niet bij het regelen van deze zorg.

Palliatieve terminale zorg

Terminale zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven; zowel voor degene die gaat sterven als voor zijn/haar naasten. Wanneer uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft, gaat de transferverpleegkundige met u en uw familie/naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt zij de verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een instelling. Het doel is om een oplossing te vinden die past bij uw wensen en situatie.

Eigen bijdrage

Kosten voor verblijf in een zorginstelling

  • Een definitieve opname in een zorginstelling wordt bekostigd door de overheid op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Er geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen/vermogen en de gezinssituatie. De transferverpleegkundige geeft u tijdens het gesprek de informatiefolder over de eigen bijdrage. Online informatie kunt u vinden op: www.hetcak.nl.
  • Bij een kortdurende opname in een zorginstelling vergoedt uw zorgverzekering de kosten vanuit het basispakket. Op de zorgverzekering is een eigen risico van toepassing. Als het maximum van uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet bereikt is, dan wordt dit bedrag met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

Kosten voor thuiszorg

Zorg thuis valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Op de zorgverzekering is een eigen risico van toepassing. Als het maximum van uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet bereikt is, dan wordt dit bedrag met u verrekend door uw zorgverzekeraar.

Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente waar uw woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Dat betekent dat de criteria voor het krijgen van huishoudelijk hulp en de eigen bijdrage kunnen verschillen per gemeente. Uw eigen gemeente kan u hier meer informatie over geven.

Vragen?

Heeft u of uw contactpersoon nog vragen? Dan kunt u zich wenden tot het transferbureau. De contactgegevens:

HMC Transferbureau

Geopend op werkdagen van 08.00 – 16.30 uur.
Tel. 088 979 70 55
Email: transfer@haaglandenmc.nl

Meer informatie

Op de volgende websites kunt u terecht voor extra informatie:

Transferbureau

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis