Cliëntenraad

In HMC is een cliëntenraad actief. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten die gebruikmaken van het ziekenhuis. Wat doet de cliëntenraad en hoe komt u in contact met de raad?

Wat is een cliëntenraad?

Ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen zijn verplicht een eigen cliëntenraad samen te stellen. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. De raad van bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Waarom adviseert de cliëntenraad?

Voor de cliëntenraad staat een goede patiëntenzorg voorop. Met deze blik adviseren we de raad van bestuur en leveren zo een actieve bijdrage aan de zorgverlening in HMC. De cliëntenraad adviseert onder andere over:

 • de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten;
 • financiële zaken;
 • reorganisatie;
 • bouw en verbouw.

Documenten

Adviesaanvragen_van_de_raad_van_bestuur_aan_de_clientenraad_en_samenstelling_van_de_clientenraad.pdf

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Advies clientenraad op beslisdocument fase 1 korte termijn herstructurering.pdf

Toekomst HMC

Reactie van de cliëntenraad van HMC op de herstructureringsplannen van HMC

De Raad van Bestuur van HMC heeft op 24 januari 2019 bekend gemaakt dat HMC Bronovo in 2019 wordt omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Uiterlijk 2024 zal de planbare zorg van HMC Bronovo worden verplaatst naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove wordt daarmee de locatie voor oncologie én planbare zorg. De poliklinische zorg zal vanaf dat moment worden aangeboden op de locatie HMC Westeinde en HMC Antoniushove. Locatie HMC Bronovo zal dan als ziekenhuis in de huidige vorm sluiten. Hiervoor in de plaats gaat HMC met alle belanghebbenden en de zorgpartners een innovatief concept ontwikkelen om de zorg voor chronische patiënten en kwetsbare ouderen dichtbij in de wijk te waarborgen.

De CR waardeert het initiatief van HMC om te verkennen hoe zij de zorg in de toekomst goed en betaalbaar kan organiseren. Door tijdig na te denken over wijzigingen in de zorg en de wijze waarop die geleverd wordt en door het aanpassen naar de behoefte en mogelijkheden, kan de zorg ook voor bewoners op de lange termijn geborgd blijven.

Ten aanzien van het proces en genoemde termijnen zijn wij van mening dat echte besluiten pas genomen kunnen worden nadat de toekomstvisie samen met alle stakeholders is uitgewerkt en verdere invulling en betekenis is gegeven aan de richting die nu wordt voorgesteld. Met betrekking tot de inhoud van de richting zou de cliëntenraad graag de behoeften en de belangen van de patiënten en inwoners van Den Haag e.o. als uitgangpunt zien. Ook vragen wij bij de uitwerking steeds de gevolgen voor de huidige en toekomstige patiënten in kaart te brengen.

Hier kunt u het advies van de cliëntenraad lezen.

Op 30 januari worden er gesprekken gevoerd met de omwonenden van HMC Bronovo over de voorgenomen plannen. Hier vindt u de uitnodigingsbrief van het HMC.

Uw vragen en reacties kunt u sturen naar . Wij ontvangen ze graag. Wij nemen deze als cliëntenraad dan mee in de bespreking met het HMC. Vanzelfsprekend krijgt u ook een reactie.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit maximaal negen personen die HMC uit eigen ervaring kennen en zelf patiënt zijn (geweest). De samenstelling is als volgt:

 • mw. drs. M.J. (Marjolijn) Grijns, MBA, voorzitter
 • dhr. drs. S. (Sefa) Bagci
 • mw. mr. F.D. (Dilek) Günes
 • dhr. drs. G.P. (Pieter) Jöbsis
 • mw. drs. B. (Barbara) Kamp
 • dhr. drs. J.C. (Hanne) Muller
 • mw. drs. H.M. (Helma) Toxopeüs-Boerstoel

Bianca Sahadat is ambtelijk secretaris.

Aan de leden van de cliëntenraad wordt een aantal eisen gesteld, o.a.:

 • brede belangstelling met betrekking tot de gezondheidszorg;
 • bekendheid met HMC;
 • ervaring of interesse in het reilen en zeilen van een organisatie;
 • goed in staat zijn om vanuit het algemeen belang van patiënten de zorg te beoordelen;
 • wonen in het verzorgingsgebied van HMC.

Periodiek vindt er een wisseling van cliëntenraadleden plaats. Als u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de cliëntenraad, kunt u contact opnemen.

Overleg

De cliëntenraad heeft elke maand overleg met de raad van bestuur. Ten minste één keer per jaar is er overleg met de klachtenfunctionarissen, de afdeling kwaliteit en de commissie kwaliteit van de raad van toezicht. Regelmatig nodigt de cliëntenraad medewerkers van verschillende afdelingen uit voor overleg.

Contact

Het contact met de cliënten is voor de cliëntenraad onmisbaar. Uw ervaringen, opmerkingen, observaties, adviezen of vragen als patiënt of betrokkene bij HMC zijn van harte welkom. De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via het mailadres of per post:

Cliëntenraad HMC
Postbus 432
2501 CK Den Haag

Ogen en oren gezocht voor HMC

Komt u wel eens in HMC als patiënt of als mantelzorger misschien? Zou u uw ervaringen in het ziekenhuis met ons - de cliëntenraad - willen delen? Daarmee helpt u toekomstige patiënten.

De cliëntenraad is er voor de belangen van de patiënt. Hoe werkt dat? De leiding van het ziekenhuis - de raad van bestuur - neemt beslissingen. Bijvoorbeeld over plannen voor betere en veiligere gezondheidszorg. De cliëntenraad van het ziekenhuis bekijkt wat de plus- en minpunten van een beslissing zullen zijn voor patiënten. Daarna adviseren we de leiding het plan wel of niet uit te voeren.

Onze raad bestaat uit (ex-)patiënten of mensen die op een andere manier een binding hebben met HMC. De belangrijkste bezigheid is dat we adviseren op basis van wat wij horen, zien en lezen. We hebben daarbij grote behoefte aan uw ervaringen. Wat maken patiënten en bezoekers mee? Kost het bijvoorbeeld veel tijd om het ziekenhuis telefonisch te bereiken? Als de cliëntenraad dat regelmatig hoort, kunnen we bij de raad van bestuur aandringen op verbetering. Het gaat hier niet om ernstige klachten bij uw behandelingen, daarvoor moeten we u naar de klachtencommissie verwijzen.

Ik nodig u daarom uit de ogen en oren te zijn van de cliëntenraad. Dat kan op verschillende manieren. U vult bijvoorbeeld af en toe een vragenlijst in. Of u wordt door ons gebeld. Of u komt samen met anderen naar het ziekenhuis om met ons te praten.

In de komende periode kunt u van extra grote waarde zijn. Er wordt volop nagedacht over zorg dicht bij huis. Denk bijvoorbeeld aan een medisch specialist uit het ziekenhuis die spreekuur houdt bij de huisarts, zodat de patiënt minder ver hoeft te reizen. We zijn benieuwd naar uw mening.

Wilt u ook bijdragen aan een nóg beter HMC? Laat het weten via

Marjolijn Grijns
Voorzitter cliëntenraad HMC