Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten. De cliëntenraad is samengesteld uit patiënten en familieleden van patiënten. De raad van bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Vacature

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Gevraagd en ongevraagd advies

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur over onderwerpen die direct of indirect gevolgen hebben voor de patiënten. De raad adviseert bijvoorbeeld over:

 • het kwaliteitsbeleid;
 • de patiëntveiligheid;
 • begrotingen;
 • reorganisaties;
 • bouw en verbouw.

adviesaanvragen_van_de_raad_van_bestuur_aan_de_clientenraad_en_samenstelling_van_de_clientenraad.pdf

Overleg

De cliëntenraad heeft elke maand overleg met de raad van bestuur. Ten minste 1 keer per jaar is er overleg met de klachtenfunctionarissen, de afdeling Kwaliteit en de commissie Kwaliteit van de raad van toezicht. Regelmatig nodigt de cliëntenraad medewerkers van verschillende afdelingen uit voor overleg.

De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van patiënten. Voor individuele klachten heeft HMC een klachtenregeling.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit personen die het ziekenhuis uit eigen ervaring kennen. Bijvoorbeeld als patiënt of familielid. Ieder lid heeft één of meer specifieke aandachtsgebieden. Leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal 3 jaar.

 • mw. drs. M.J. Grijns, MBA, voorzitter
 • mw. drs. I. Veldhoven - van der Linden, secretaris
 • mw. mr. F.D. Günes
 • dhr. drs. G.P. Jöbsis
 • mw. drs. B. Kamp
 • mw. drs. H.A. Kruijswijk
 • mw. drs. V. Mehring von Lillienskiold
 • dhr. W.A.M. Wooning

Mw. M. Köhne is ambtelijk secretaris.

Uw ervaringen

Het contact met de achterban is voor de cliëntenraad onmisbaar. Uw ervaringen, opmerkingen of adviezen als patiënt of betrokkene bij HMC zijn van harte welkom. De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van patiënten. Voor individuele klachten heeft HMC een klachtenregeling.

Contact

Heeft u een suggestie, opmerking of vraag voor de cliëntenraad?
Neem dan contact op via de e-mail:

Adres: Cliëntenraad HMC, Postbus 432, 2501 CK Den Haag

Lees het jaarverslag van de cliëntenraad HMC 2017