Sterftecijfers ziekenhuizen

Zoals alle ziekenhuizen, houdt ook HMC bij hoeveel patiënten jaarlijks tijdens een opname in het ziekenhuis komen te overlijden. Op basis van deze sterftecijfers en kenmerken van opgenomen patiënten, berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een gecorrigeerd sterftecijfer. Dit gecorrigeerde sterftecijfer heet de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR).

Printknop

HSMR cijfers

Gecorrigeerd sterftecijfer HMC over 2020

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2020 van 68 tot 132, gemiddeld is deze 100. De HSMR van HMC is 94. Dat betekent dat de HSMR van HMC voor 2020 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

In HMC worden dossiers van overleden patiënten gescreend en indien nodig geanalyseerd om de kwaliteit van de geleverde zorg te evalueren en eventueel verbetermaatregelen op te stellen. Aan deze vorm van onderzoek binnen ons kwaliteitssysteem hechten wij veel waarde. De diagnosegroepen met een verhoogde SMR worden vergeleken met de bevindingen vanuit de dossieranalyse.

Informatie over gecorrigeerd sterftecijfer (HSMR)

Bij de berekening van de HSMR wordt het ruwe sterftecijfer van een ziekenhuis gecorrigeerd voor een aantal factoren, zoals leeftijd, geslacht en urgentie van de opname.

De HSMR’s zijn berekend voor de periode 2018-2020. De brondata voor deze berekening zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

De HSMR’s van 2018-2020 worden berekend over alle (157) diagnosegroepen en daarmee ook over alle klinische opnamen. Bij de SMR’s over de 157 diagnosegroepen wordt het 95% betrouwbaarheidsinterval gegeven. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2018-2020 van 66 tot 118. De HSMR van HMC van 2018-2020 is 99 en wijkt daarmee niet af van het landelijk gemiddelde.

De sterftecijfers zijn ongeschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Onder meer omdat ziekenhuizen hun gegevens verschillend registreren en vanwege de complexiteit van juiste correctie van de gegevens op de samenstelling van de patiëntenpopulatie (de ‘casemix correctie’). Daarom wordt landelijk gewerkt aan de verbetering van het berekeningsmodel en het uniformeren van de wijze van coderen en registeren.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de HSMR in samenhang met het beleid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, dan kunt u terecht op de webpagina: NVZ-ziekenhuizen streven naar kwaliteit.