Keurmerken

Minder keurmerken, meer tijd voor de patient

HMC beoordeelt bij elke (her-)certificering of een keurmerk nog toegevoegde waarde heeft. Indien mogelijk, wordt deelname aan het keurmerk afgeschaft. Het stoppen met keurmerken draagt eraan bij dat zorgverleners minder tijd hoeven te besteden aan registratie voor deze keurmerken. Ook bespaart HMC kosten die gepaard gaan met deze (her)certificering.

Printknop

Zorg voor de patiënt voorop

HMC vindt de kwaliteit van zorg en informatie voor patiënten belangrijk. De criteria die voor een keurmerk van belang waren, blijven wel van kracht. Ingrid Wolf, voorzitter Raad van Bestuur: “Jarenlang zijn de keurmerken van patiëntenverenigingen hierbij van waarde geweest. Ze hebben HMC gestimuleerd om de kwaliteit verder te verbeteren en lieten patiënten zien dat de zorg vanuit patiëntenperspectief op orde was. Tegenwoordig hebben de keurmerken geen onderscheidende waarde meer voor patiënten, omdat vrijwel alle ziekenhuizen ze voeren. De (her)certificering kost veel registratietijd en geld. Door met een aantal keurmerken te stoppen, zijn medewerkers minder tijd kwijt aan papierwerk en blijft er meer tijd over voor de patiënt”.
Hieronder staan de keurmerken vermeld die HMC nu (nog) voert.

Toegevoegde waarde

Bij (her-)certificering wordt de toegevoegde waarde van het keurmerk beoordeeld. Indien mogelijk, wordt deelname aan het keurmerk afgeschaft. Is een keurmerk echt noodzakelijk dan blijven we hem hanteren, bijvoorbeeld omdat ze kwaliteit inzichtelijk maken die moeilijk op een andere manier toetsbaar is.

Instellingsgerelateerde Kwaliteitsverklaringen

HMC vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg continue wordt gemonitord en verder verbeterd. Daarom toetsen we onze zorg zowel intern als extern. De uitkomsten hiervan kunnen patiënten vinden op websites als www.ziekenhuischeck.nl en www.Kiesbeter.nl. Ook is HMC NIAZ geaccrediteerd. Deze accreditatie geeft aan dat de betreffende instelling zorg op een veilige manier biedt, zich doorlopend inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en werkt volgens de huidige inzichten.

Ontregel de zorg

Het stoppen van de deelname vloeit voort uit een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra om de regeldruk in de ziekenhuiszorg te verminderen. Ook sluit het aan bij de afspraken die Minister Bruins en de partijen in de medisch-specialistische zorg hebben gemaakt in het hoofdlijnenakkoord (2019-2022) om de regeldruk in de ziekenhuiszorg drastisch te verminderen. Onder de noemer ‘Ontregel de zorg’, een landelijk actieprogramma, zijn diverse beroepsgroepen actief bezig met het aanpakken van de regeldruk in de zorg. Een van de actiepunten is terugdringen van stapeling van kwaliteitskeurmerken.

Kwaliteitskeurmerken

 

NIAZ-geaccrediteerd

NIAZ-geaccrediteerd

HMC is een NIAZ-geaccrediteerd ziekenhuis. Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) toetst zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen aan de hand van een internationaal normenkader. De NIAZ-accreditatie betekent dat de procedures in ons ziekenhuis bijdragen aan veilige kwalitatief goede zorg. Het toont aan dat wij continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg. 

Kijk voor meer informatie op de website van het NIAZ.

Groen vinkje lymfeklierkankerzorg

Vinkje lymfeklierkankerzorg

HMC ontving het groene vinkje voor bloed- en lymfeklierkankerzorg van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dat betekent dat we voldoen aan minimaal 12 voorwaarden die meerdere patiëntenverenigingen hebben opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het zorgpad, de communicatie tussen arts en patiënt en de persoonlijke begeleiding.

Kijk voor meer informatie op de website van de NFK.

WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

BabyFriendly certificaat

HMC is BabyFriendly gecertificeerd. Wij hanteren dan ook het BabyFriendly logo. BabyFriendly heeft Vijf Standaarden geformuleerd waaraan elke organisatie moet voldoen om het BabyFriendly certificaat te behalen.

Kijk hiervoor op: https://www.babyfriendlynederland.nl/vijf-standaarden

Freya Pluim

Freya Pluim voor Fertiliteitszorg

HMC ontving in 2021 opnieuw de Freya Pluim voor fertiliteitszorg van patiëntenvereniging Freya. Dit betekent dat onze fertiliteitsbehandeling optimaal tegemoet komt aan de wensen en behoeften van mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De leden van Freya hebben de criteria voor de pluim opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van Freya.

Certificering SCAS

De afdeling sportgeneeskunde van HMC is eind 2018 voor 4 jaar gehercertificeerd door de SCAS. De SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) waarborgt de kwaliteit en veiligheid van alle sportmedische instellingen in Nederland, die aangesloten zijn bij de FSMI (Federatie van Sportmedische Instellingen). Aansluiting bij de FSMI is een voorwaarde voor vergoeding van sportmedische zorg dat buiten de basiszorg valt.

Kijk voor meer informatie op de website van de SCAS.

HKZ keurmerk

De afdeling Dialyse is sinds november 2018 en het HIV-behandelcentrum sinds maart 2019 in het bezit van het HKZ-keurmerk.

De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem is geëvalueerd en goedgekeurd door Loyd’s Register Quality Assurence. Het doel is het waarborgen van kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van de patiënt. Dit gebeurt samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg goed op orde en transparant is en de resultaten betrouwbaar zijn

Dit geldt voor het uitvoeren van alle soorten van dialyse, zowel in het ziekenhuis als thuis.
Voor het HIV-behandelcentrum betekent dat het centrum voldoet aan kwaliteitsnormen die hiv-patiënten, verpleegkundig consulenten, hiv-behandelaren (internist-infectiologen) en zorgverzekeraars hebben vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van HKZ.