Nieuw zorgconcept Benoordenhout | Scheveningen 

Samen met zorgpartners en bewoners is HMC in beweging om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hiervoor ontwikkelen we een nieuw zorgconcept in Benoordenhout en Scheveningen. Dit doen we samen met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen en thuiszorg en de gemeente Den Haag. Ook bewoners vanuit wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen en kerken hebben meegedacht.

Wijkgerichte netwerkzorg in Benoordenhout en Scheveningen

Als een van de eersten in Nederland hebben we samen met een netwerk van zorgverleners en bewoners een zorgconcept ontwikkeld. De huisartsen uit Benoordenhout en Scheveningen, Respect, Saffier en Evita en HMC zijn in samenspraak met bewoners en zorgverzekeraars gekomen tot een plan voor wijkgerichte netwerkzorg. Dit is echt voor deze twee wijken, op basis van de verzamelde en gedeelde uitgangspunten en informatie over de populatie, demografische ontwikkeling en kenmerken van bewoners. De wijkgerichte netwerkzorg richt zich op het ondersteunen van ouderen en patiënten met een chronische aandoening in de wijken Benoordenhout en Scheveningen in het onderhouden van een actieve leefstijl en het zo goed mogelijk en zelfredzaam thuis blijven wonen. De huisartsen, thuiszorg, HMC werken samen met paramedici en andere partners samen in dit netwerk, weten elkaar te vinden, delen kennis en dragen bij aan de doelen van de patiënt of cliënt. Als alle partners zich aan plan voor wijkgerichte netwerk committeren dan werken ze hier samen verder aan.

Op basis van contouren geschetst door zorgprofessionals en bewoners Benoordenhout I Scheveningen

De juiste zorg op de juiste plek en slim zorg verlenen. Dat is nodig om in de toekomst de ouderen, chronische zieken en ook gezinnen in de wijken Benoordenhout en Scheveningen goede zorg te bieden. Een gezonde leefstijl, aandacht voor welzijn en gebruik van e-health zijn daarbij belangrijk, maar het is ook van belang dat diagnostiek en medische kennis altijd dichtbij en toegankelijk is.

Dat zijn de belangrijkste gezamenlijke uitkomsten na een serie bijeenkomsten waarin meer dan dertig zorgverleners én bewoners samen de nieuwe contouren schetsten van een nieuw zorgconcept voor de wijken Benoordenhout en Scheveningen. contouren_van_de_zorg_in_benoordenhout_en_scheveningen.jpg

De juiste zorg op de juiste plek
Samen met zorgpartners en bewoners is HMC in beweging om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hiervoor is een nieuw zorgconcept ontwikkeld voor de wijken Benoordenhout en Scheveningen waar speciale aandacht is voor patiënten met chronische aandoeningen en zorg voor kwetsbare ouderen. Met de ontwikkeling van het zorgconcept wil HMC samen de juiste zorg op de juiste plek bieden. Dat betekent zorg dichtbij bieden als het kan en topzorg leveren in het ziekenhuis als het nodig is. Het zorgconcept is vormgegeven samen met zorgprofessionals – met onder meer huisartsen, paramedici, verpleeghuizen en thuiszorg en de gemeente Den Haag - en bewoners vanuit wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen en kerken.

In een serie online bijeenkomsten wisselden de zorgverleners én de bewoners hun ideeën uit. Dit deden zij op basis van eerder verzamelde en gedeelde uitgangspunten en informatie over de inwoners, demografische ontwikkelingen en de zorgvraag in deze wijken. In verschillende teams werd ook stilgestaan bij waarom de zorg moet veranderen: er is minder zorgpersoneel, minder geld, maar er zijn wel steeds meer mensen, ouderen en zieken die passende zorg nodig hebben.

“Wij kijken dankbaar terug op een serie waardevolle gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd,” vertelt Daniëlle Horbach, lid raad van bestuur van HMC. “Deze contouren van de zorg in Benoordenhout en Scheveningen hebben vorm gekregen door de gecombineerde denkkracht van de verschillende zorgprofessionals en bewoners uit deze wijken. Het is belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden betrokken zijn en blijven zodat alle kanten belicht worden. Het is een mooi gezamenlijk resultaat, waar we iedereen die hieraan heeft bijgedragen graag voor willen bedanken.”

Goede informatievoorziening
“In het zorgconcept moeten voor mij preventie, informatie, zingeving en persoonlijke zorg op maat centraal staan,” gaf deelnemer Nicole Bicker, coördinator van Evita Lokaal, een ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners in Benoordenhout, in de laatste gezamenlijke sessie aan. “Goede informatievoorziening en voorlichting is belangrijk om mensen zelfredzaam te houden.”

“Naast ouderen, zijn ook veel jonge gezinnen in de wijken vertegenwoordigd,” vulde Maaike Lunstroot, huisarts in gezondheidscentrum Hubertusduin, aan. “Korte lijnen en samenwerking tussen eerste en tweede lijn, welzijn, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstanties zijn van belang om optimale preventief en curatieve zorg te leveren. Zorg dichtbij is voor deze samenwerking essentieel. Zorg dichtbij is aandacht geven, luisteren, organiseren en zorgen.”

HMC heeft begin 2019 in de strategische koers aangegeven dat samen met zorgpartners en bewoners een innovatief zorgconcept voor het gebied Benoordenhout I Scheveningen wordt ontwikkeld. Met het organiseren van dialoogtafels zijn de eerste ideeën van bewoners en zorgprofessionals verzameld. De uitkomsten zijn gebundeld in de ‘Eindrapportage Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels’, dat eind 2019 aan de minister van VWS is gepresenteerd. 

dialoogtafel0603.jpg

De nieuwe raad van bestuur van HMC heeft in oktober 2020, in nauwe samenspraak met de zorgprofessionals, de strategische koers herijkt. In het strategiedocument 'HMC klaar voor de toekomst' staat centraal dat HMC de zorg samen wil organiseren: met de patiënt én met onze zorgpartners. Op dit moment heeft HMC drie klinische locaties en een poliklinische locatie in Gezondheids- centrum Wassenaar.

Tot 2024 is HMC locatie Bronovo open als weekziekenhuis voor planbare klinische en poliklinische zorg. Ook onze stakeholders geven aan dat nabijheid van medisch specialistische diagnostiek en behandeling essentieel is voor de wijken Benoordenhout  en Scheveningen.

Samen met andere zorgpartijen, inwoners en hun vertegenwoordigers, zorgverzekeraars en de gemeente werken we daarom aan innovatieve zorgconcepten zodat er voor inwoners van deze wijken een passende zorgfunctie beschikbaar is. Daarin is speciale aandacht voor patiënten met chronische aandoeningen en zorg voor (kwetsbare) ouderen. De ontwikkeling van dit zorgconcept is onderdeel van De Juiste Zorg op De Juiste Plek, een beweging die in heel Nederland is ingezet.