Vernieuwing HMC-huisvesting

HMC biedt zorg aan vanuit verschillende locaties: HMC Westeinde, HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Gezondheidscentrum Wassenaar. Onze medisch specialisten zijn ook steeds vaker te vinden in de wijk, in de praktijk van de huisarts of paramedicus of thuis. HMC bereidt de vernieuwing van HMC-locaties voor. Dit is nodig zodat we goed kunnen inspelen op de vraag naar zorg voor de patiënt van nu en van morgen. Daarnaast zijn onze locaties toe aan modernisering.

Printknop

HMC bouwt aan zorg van de toekomst

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vernieuwt de komende jaren zijn locaties. Dat is nodig om patiënten van nu en van morgen de beste zorg te bieden. In een huisvestingsplan dat hiervoor is gemaakt, staat wat er nodig is aan voorzieningen om voorbereid te zijn op de toekomst. Het plan is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC en wordt nu ter advies voorgelegd aan verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. “Dit plan sluit aan bij ontwikkelingen in de zorg, houdt rekening met een regio die groeit en vergrijst én past bij onze portemonnee,” zegt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. “We maken samen met onze zorgpartners verstandige keuzes en zetten ons ook in de toekomst met liefde en lef in voor elke patiënt.” 
https://www.haaglandenmc.nl/nieuws/hmc-bouwt-aan-zorg-van-de-toekomst 

Stapsgewijs

Het vernieuwen van vastgoed en huisvesting is een ingewikkelde puzzel. Het gaat hierbij om onze gebouwen en waar we welke zorg aanbieden. De strategische koers 2020-2024 vormt het vertrekpunt voor vastgoed en huisvesting. In deze koers staat beschreven welke zorg we aanbieden. Dit document is in oktober 2020 vastgesteld. De keuzes in de strategische koers zijn inmiddels ‘vertaald’ naar een vastgoed- en huisvestingsbeleid. Dit plan is in 2021 vastgesteld. Hierin staan ideeën op hoofdlijnen rond vastgoed en huisvesting. Ook is antwoord gegeven op de vraag: wat hebben we nodig om onze ambities voor de zorg te realiseren?

Vastgoed- en huisvestingsplan

Vervolgens werken we nu aan de meer concrete invulling van deze visie. Dit gebeurt samen met zo’n 130 HMC-collega’s die meedenken. Dit leidt uiteindelijk tot een zogenaamd integraal vastgoed- en huisvestingsplan. In dit plan beschrijven we concreet hoe onze huisvesting van de toekomst eruit moet zien. Bijvoorbeeld welke eisen we stellen aan een verpleegafdeling, een spreekkamer en een werkplek. In het plan beschrijven we ook wat er nodig is aan voorzieningen en faciliteiten. En hoe slimme technologie ons helpt om klaar te zijn voor de toekomst. Ook denken we na over hoe en waar we welke zorgfuncties aanbieden. Natuurlijk is het ook heel belangrijk of de plannen financieel haalbaar zijn. En dat ze volledig aansluiten op de toekomstige ontwikkeling van Den Haag en omstreken: hoe ziet de bevolkingssamenstelling er in de komende jaren uit en welke zorgvraag kan HMC verwachten?

Planning

Op dit moment, eind maart 2022, legt HMC de laatste stukjes van de puzzel van het Integraal huisvestingsplan (IHP). Er is de laatste tijd weer ongelooflijk veel werk verzet en een aantal belangrijke onderwerpen uit het IHP zijn afgerond. De laatste stappen worden nu gezet. In een finale validatieronde worden alle berekeningen nog een keer grondig doorlopen. Er spelen namelijk veel externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze bouwplannen. Ook in de laatste fase van het proces gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Om ook de laatste stappen goed af te ronden, zullen we in de week van 9 mei ons plan aan de interne gremia kunnen aanbieden. Daarna delen we onze plannen uiteraard met de buitenwereld. In het najaar van 2022 is een concrete planning beschikbaar voor de werkzaamheden. De werkzaamheden zelf verlopen in fases en nemen een aantal jaren in beslag. Werken aan vastgoed en huisvesting is een continu proces. We bereiken daarbij mooie mijlpalen. Eind november 2021 is bijvoorbeeld het nieuwe HMC Sara de Bronovo Moeder- en Kindcentrum in gebruik genomen, waar alle zorg voor moeders en kinderen is samengebracht. En op HMC Antoniushove is onlangs een PET-CT geplaatst en in gebruik genomen die waardevolle informatie geeft voor de diagnose en behandeling van patiënten.

tijdlijn_2020_2022.gif

Feitenboek ontwikkelingen in de zorgvraag van de regio Haaglanden

Bij het opstellen van de het huisvestingsplan van de toekomst wil HMC zich steeds baseren op de meest actuele en recente ontwikkelingen in de regio, onder andere om goed zicht te hebben op de zorgvraag, nu en in de toekomst. Dit hangt nauw samen met de demografische en epidemiologische ontwikkelingen voor de regio Haaglanden. In januari 2022 hebben we deze gegevens in kaart laten brengen door een onafhankelijk bureau. Hierbij waren betrokken: zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ en Zilveren Kruis, de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, GGD Haaglanden, Wijkvereniging Benoordenhout en HMC. Dat Den Haag groeit en vergrijst was al duidelijk, er leefden echter veel verschillende beelden over de gebruikte prognoses. De in ons kennistraject verzamelde informatie bleek voor alle genoemde deelnemers van belang. Wat bleek: we herkenden dezelfde uitdagingen en we gaan uit van dezelfde bronnen, prognoses en gegevens. Dit hebben we in een gezamenlijk feitenboek vastgelegd, waaruit we de kernpunten meenemen in het traject om te komen tot het huisvestingsplan. Klik hier voor het Feitenboek en voor het verslag van de dialoog die we daarover met de partijen hebben gevoerd.

Presentatie over HMC Bouwt

Korte presentatie over het Huisvestingsprogramma HMC Bouwt (PDF)

In gesprek

De raad van bestuur is voortdurend in gesprek met veel partijen over vastgoed- en huisvesting; met de gemeenten, met zorgverzekeraars, met wijkverenigingen en uiteraard met vertegenwoordigers van patiënten. En natuurlijk ook met medewerkers van HMC.

  • In 2019 en 2020 voerde HMC met een groot aantal partijen dialoog- en zorgtafels over de toekomst van de zorg. Hier vindt u de presentatie over de inhoud van deze gesprekken en de conclusies en vervolgacties. Dit rapport is in december 2019 aan toenmalige minister Bruins aangeboden
  • Ook in 2021 zijn we in gesprek over de toekomst van de zorg en het ziekenhuis, en luisteren we naar de overwegingen van onze stakeholders hierover. Zo spreken we in het eerste kwartaal wederom met veel partijen: vertegenwoordigers van de wijkvereniging Benoordenhout, de Facebook groep Bronovo Moet Blijven, stichting Houd Bronovo Open, Comité Park Bronovo, het College Sanering Zorginstellingen, de wethouders van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar, de GGD en de vier grootste verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de bouwwerkzaamheden vindt u hieronder. 

HMC bouwt

HMC Bronovo is tot in 2024 open als weekziekenhuis. Dat betekent dat iedereen de komende jaren gewoon in HMC Bronovo terechtkan voor medische zorg en geplande operaties. Patiënten kunnen ook bijvoorbeeld bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. Soms wordt over HMC Bronovo gesproken alsof het een zelfstandig ziekenhuis is, met ‘eigen’ dokters en verpleegkundigen. Dit is al 6 jaar niet meer zo, er is sprake van één HMC met verschillende locaties in de regio Haaglanden.

Net als ieder ziekenhuis heeft ook HMC te maken met complexe vraagstukken: bieden we de juiste zorg, hoe gaat het met wachtlijsten, hebben we genoeg verpleegkundigen, kunnen we wat we doen ook betalen? Den Haag is een stad die groeit én vergrijst. Wat vraagt dat van HMC? En wat is de rol hierin van onze partners in de zorg, zoals huisartsen en thuiszorgorganisaties? En dan is er de medische vooruitgang; mensen liggen tegenwoordig korter in het ziekenhuis dan vroeger. Wat betekent dit voor HMC? Door samenwerking binnen het netwerk van zorgpartners is onze zorg beschikbaar in de Haagse wijken zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Daar voelen we ons samen verantwoordelijk voor. We zijn tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor betaalbare zorg en een goede toekomst. Al dit soort vraagstukken betrekken we bij onze toekomst- en huisvestingsplannen, zodat we er zijn voor de patiënt van nu, en voor de patiënt van morgen.

Regelmatig ontvangt HMC de vraag of bij het nemen van besluiten goed is gekeken naar hoe de demografie, epidemiologie en zorgvraagontwikkeling zich in onze regio ontwikkelt. Alle relevante gegevens zijn onlangs in kaart gebracht door een onafhankelijk bureau. Hierbij waren betrokken: Verzekeraars CZ, Menzis en VGZ en Zilveren Kruis, de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, GGD Haaglanden, Wijkvereniging Benoordenhout en HMC.
Dat Den Haag groeit en vergrijst was al duidelijk, er leefden echter veel verschillende beelden over de gebruikte prognoses. De verzamelde informatie bleek voor alle genoemde deelnemers van belang. Wat bleek: we herkenden dezelfde uitdagingen en we gaan uit van dezelfde bronnen, prognoses en gegevens. Dit hebben we in een gezamenlijk feitenboek vastgelegd.
Deze waardevolle feiten nemen we uiteraard mee in onze plannen rond vastgoed en huisvesting.

Bouwwerkzaamheden

Wij informeren patiënten en omwonenden actief. Wij willen iedereen goed op de hoogte houden van de gevolgen van de werkzaamheden en veranderingen. Dit doen wij in ieder geval via onze eigen online middelen website, social media en de speciale toekomst-nieuwsbrief), maar ook via de reguliere media of bijvoorbeeld extra informatiebijeenkomsten. U kunt ons ook zelf benaderen, via toekomst@haaglandenmc.nl.