Veelgestelde vragen

hmc_stempel_1.png

In HMC scheiden we acute zorg en planbare zorg. Deze vormen van zorg bieden we aan op verschillende locaties van HMC. Daarmee zijn we als ziekenhuis een nieuwe weg ingeslagen. We hebben heldere keuzes gemaakt en doorgevoerd.

Hieronder staan alle veelgestelde vragen over de verplaatsing van zorg en wat dit betekent voor de verschillende locaties van HMC. 

Achtergrond toekomstplannen

HMC wil goede zorg geven in de regio Haaglanden, nu en in de toekomst. HMC is een financieel gezond ziekenhuis, dat kwaliteit levert. Om dit in de toekomst te garanderen, moeten we inspelen op de veranderingen in de zorg en de maatschappij. Daarom gaan we de zorg anders organiseren. Dichtbij waar het kan, in het ziekenhuis waar nodig. Dit betekent dat we in locaties bij u in de buurt gaan samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners voor goede en vertrouwde basiszorg. Dichtbij waar u het nodig heeft. Voor acute zorg, geplande ingrepen en complexe behandelingen gaat u naar het ziekenhuis. We willen vooral geld besteden aan het leveren van zorg aan onze patiënten en niet aan het in standhouden van gebouwen.

De belangrijkste ontwikkelingen die hieraan ten grondslag hebben gelegen:

 • Stijgende zorgvraag, meer oudere mensen in regio Haaglanden
  In de regio Haaglanden wonen 1,4 miljoen mensen. Dit worden er nog steeds meer. Daarbij worden we samen steeds ouder. HMC wil investeren om ook in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven bieden.
 • Arbeidsmarktkrapte, schaarste geschoold zorgpersoneel
  Er is een landelijk tekort aan (gespecialiseerde) zorgmedewerkers. HMC moet zijn medewerkers zoveel mogelijk ‘boeien en binden’ en zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten.
 • Stijgende zorgkosten, financiële afspraken hoofdlijnenakkoord en prijsdruk verzekeraars
  De inkomsten van ziekenhuizen staan onder druk. Dit komt doordat meer zorg dichtbij huis wordt verleend in plaats van in het ziekenhuis. Dit is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord van de minister van Medische Zorg met onder andere de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de patiëntenorganisaties en de federatie van medisch specialisten. Maar de kosten van de ziekenhuizen blijven toenemen. Als de opbrengsten achterblijven, betekent dit dat HMC kritisch moet kijken naar die kosten.
 • Digitalisering, innovaties en technologische vernieuwingen, nieuwe mogelijkheden voor de beste zorg op de juiste plek. Dit noemen we Zorg Dichtbij.

Er zijn in het verleden te weinig mensen opgeleid, medewerkers kunnen in de huidige economische situatie eenvoudiger een baan buiten de zorg krijgen en er komen steeds meer (deeltijd) ZZP’ers in de zorg. Zij kiezen ervoor om niet in avond-, weekend- of nachtdiensten te werken.

Het tekort aan gespecialiseerd zorgpersoneel is een landelijk probleem. Alle ziekenhuizen in Nederland, met name in de Randstad, kampen met deze tekorten. Juist door onze zorg in de toekomst te concentreren, gaan we doelmatig om met de beschikbare capaciteit. Ook hechten we grote waarde aan het opleiden en de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Het binden en boeien van medewerkers is iets waar we de komende jaren nog meer in gaan investeren.

Het HMC Gezondheidscentrum Wassenaar is wat ons betreft een voorbeeld van hoe wij de zorg in de buurt willen inrichten.

Verder gaan we samen met patiënten en verwijzers (en andere hulpverleners) na of zorg in de buurt van de patiënt kan worden verleend. Een voorbeeld hiervan is: ‘Gezond & Gelukkig Den Haag’, een wijkgericht programma voor kwetsbare ouderen en mensen met hartfalen. Ook voeren verschillende specialisten (van bijvoorbeeld Orthopedie en Cardiologie) al consulten uit bij de huisarts.

Ook is er online steeds meer mogelijk. Patiënten kunnen bijvoorbeeld beeldbellen met hun specialist. In plaats van naar het ziekenhuis af te reizen, hebben ze thuis via computer of tablet contact met hun zorgverlener. Dit bespaart hen veel tijd en energie. HMC gaat dit soort initiatieven verder uitbreiden met de patiënt, de huisarts, specialist en verzorgenden thuis en in de wijk. HMC kijkt ook of patiënten, die chronisch zorg nodig hebben, vaker in de eigen wijk ondersteund kunnen worden.

Totstandkoming plannen

Dit is een zorgvuldig proces geweest, met als uitgangspunt om kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren aan de inwoners van de regio Haaglanden. Het afgelopen jaar is intensief overlegd met verschillende belanghebbenden, onder andere met patiënten, omwonenden, medewerkers, verschillende medezeggenschapsorganen, de zorgverzekeraars, de bank, de gemeente Den Haag, omliggende gemeente en het ministerie van VWS. Zo heeft iedere belanghebbende inspraak kunnen hebben en op basis hiervan hebben wij onze toekomstplannen kunnen presenteren. Deze plannen zijn, na input en dialoog, met alle eerder genoemde partijen, in 2019 gedefinieerd. Met dit besluit geeft de raad van bestuur uitvoering aan de eerste fase van het toekomstplan. Dit heeft de steun van alle geledingen binnen ons ziekenhuis (Medische Staf, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundig Adviesraad en de Raad van Toezicht)

Uitkomst is het omvormen van HMC Bronovo naar een weekziekenhuis voor de komende drie á vijf jaar en het in standhouden van HMC Antoniushove en HMC Westeinde als 24-uursziekenhuizen. Bij deze afweging zijn verschillende aspecten meegenomen, zoals het feit dat HMC Antoniushove al merendeels gerenoveerd is en HMC Bronovo slechts beperkt. 

Buurttafels
Er zijn een aantal zogeheten buurttafels geweest met omwonenden en betrokken. 

Veranderingen

HMC Bronovo

Het Moeder- en Kindcentrum is verhuisd naar HMC Westeinde, de SEH is eveneens over naar deze locatie. De HAP (Huisartsenpost) verhuisd naar HMC Antoniushove. Nu functioneert HMC Bronovo als een weekziekenhuis voor de komende drie tot vijf jaar.

Wat is een weekziekenhuis?
HMC Bronovo is als weekziekenhuis elke werkdag geopend, van 06.00 uur maandagmorgen tot 18.00 uur vrijdagmiddag. Patiënten kunnen de komende jaren op deze locatie nog gewoon terecht bij hun vertrouwde polikliniek en vertrouwde behandelteam. Ook vinden de planbare operaties plaats in HMC Bronovo en kunnen patiënten hier terecht voor bloed prikken of een bezoek aan de afdeling radiologie. In de avonduren is het weekziekenhuis geopend voor bezoek aan patiënten.

Kan ik nog terecht bij mijn vertrouwde zorgverlener?
In het weekziekenhuis kunt u nog gewoon terecht bij uw vertrouwde zorgverlener in de polikliniek. In HMC Bronovo vindt planbare zorg plaats; zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft. Ook kunt u als vanouds bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. Als u patiënt bent bij HMC en de ontwikkelingen hebben gevolgen voor uw behandeling, dan informeren we u tijdig hierover. Natuurlijk kunt u ook altijd aan uw zorgverlener vragen wat de veranderingen betekenen voor uw behandeling.

Wat gebeurt er met patiënten die op vrijdag niet naar huis kunnen?
In het operatieschema houden we rekening met de tijd die een patiënt normaal gesproken nodig heeft om te herstellen in het ziekenhuis. Alle operaties, waarbij een langere hersteltijd in het ziekenhuis hoort, zullen we aan het begin van de week uitvoeren. Hierdoor is de kans klein dat een patiënt op vrijdag niet naar huis kan. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, dan brengen we de patiënt per ambulance over naar HMC Westeinde.

HMC Antoniushove

De Huisartsenpost van HMC Bronovo is verhuisd naar HMC Antoniushove. De huisartsen beslissen zelf over de locatie van de HAP. Hier zal de huisartsenpost in ieder geval twee jaar blijven.

Het Universitair KankerCentrum (UKC), de samenwerking met het LUMC op het gebied van oncologie, wordt uitgebreid.

Verder verandert het huidige zorgaanbod niet. In de periode 2022 – 2024 wordt HMC Antoniushove omgevormd tot het centrum voor planbare zorg en verhuizen enkele poliklinieken van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove.

HMC Westeinde

De moeder- en kindzorg is nu gevestigd in HMC Westeinde en ook de Spoedeisende Hulp is van HMC Bronovo overgegaan naar deze locatie.

Moeder- en Kindcentrum

Het Moeder- en Kindcentrum is van HMC Bronovo naar HMC Westeinde verhuisd. Veel moeder- en kindzorg is acute zorg. Acute zorg is al gecentreerd in HMC Westeinde. We kunnen door de verhuizing van de moeder- en kindzorg moeders en hun kinderen de best mogelijke zorg verlenen. Zo kunnen we ook passende zorg bieden als een bevalling toch minder voorspoedig verloopt dan gehoopt. In HMC Westeinde zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gynaecologen, kinderartsen, anesthesiologen en een OK (operatiekamer)-team aanwezig voor eventuele spoedingrepen. De aanwezigheid van deze specialisten is een wettelijk eis. Het is onmogelijk om dit op meerdere locaties aan te bieden.

Op dit moment bouwen we aan een nieuw modern gebouw voor het Moeder- en Kindcentrum zodat we straks ook over de faciliteiten beschikken om echt gezinsgerichte zorg te bieden. Lees er hier alles over

Bereikbaarheid voor patiënten, bezoekers en ambulances

Er zijn veel vragen over de bereikbaarheid van de zorg bij HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Beide locaties zijn goed te bereiken.

Per openbaar vervoer

 • HMC Antoniushove: tram 2, 6 en 19; 
 • HMC Westeinde: tram 2, 3 en 4.

Met de auto/parkeergelegenheid

Bereikbaarheid HMC Antoniushove
Het ziekenhuis is goed te bereiken per auto. Er is voldoende parkeerruimte.

Bereikbaarheid HMC Westeinde
De gemeente Den Haag heeft in de zomer van 2019 het kruispunt Lijnbaan/Westeinde opnieuw ingericht. Hierdoor is de doorstroom van auto's verbeterd. 

De parkeervoorzieningen bij HMC Westeinde wordt efficiënter ingericht. Hier is in het najaar van 2019 een begin gemaakt. Waar mogelijk breiden we het aantal parkeerplaatsen uit door een herinrichting van het parkeerterrein. We huren parkeervoorzieningen in de omgeving voor medewerkers zodat er extra parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers zijn.
Daarnaast wordt bekeken of er een ondergrondse parkeergarage kan worden gebouwd.

De bereikbaarheid voor ambulances is geen probleem. Bij een levensbedreigende situatie (acute zorg) moeten ambulances binnen 15 minuten op locatie zijn en de patiënt binnen 45 minuten bij de SEH. Voor minder spoedeisende zaken is het van belang dat patiënten binnen 30 minuten bij een huisartsenpost kunnen zijn.

Ook na de sluiting van de SEH van HMC Bronovo, wordt aan alle normen betreffende de aanrijtijden ruimschoots voldaan. Bovendien hebben ambulances bij spoed bepaalde voorrechten in het verkeer, zoals gebruik maken van tram- of busbaan.

Voor de acute (levensbedreigende) Spoedeisende Hulp in onze regio is er eigenlijk niets veranderd.
In Nederland kennen we drie niveaus van Spoedeisende Hulp. Een level 3-ziekenhuis kan geïsoleerde letsels behandelen, bijvoorbeeld een enkel- of heupfractuur. In het level 2-ziekenhuis kunnen ook vitaal bedreigde patiënten worden opgevangen, maar zijn niet alle voorzieningen aanwezig, zoals neurochirurgie. In het level 1-ziekenhuis kunnen alle ernstig gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden opgevangen.

De huidige SEH van HMC Westeinde is een level 1 SEH, die van HMC Bronovo was een level 3. Alle levensbedreigende Spoedeisende Hulp ging al naar HMC Westeinde. Hier is dus niets aan veranderd.

Ja, de spoedzorg is gewaarborgd. Wij herkennen dat er een landelijke schaarste is op het gebied van gespecialiseerd zorgpersoneel. Dit is voor HMC de redenen om acute functies, zoals bijvoorbeeld De Spoedeisende Hulp en de verloskunde te concentreren op één locatie: HMC Westeinde.

De capaciteit van de SEH Westeinde breiden wij uit. De Huisartsen Post in Leidschendam is een goed alternatief voor de bewoners in het verzorgingsgebied van Den Haag Noord/Wassenaar.

Onze plannen zijn de afgelopen maanden in het Regionaal Overleg Acute Zorg met alle zorgaanbieders in de regio besproken en getoetst. De conclusie van dit overleg is dat goede spoedzorg voor de regio is geborgd en dat er geen witte vlekken zijn. 

De capaciteit van de SEH is onder de streep hetzelfde gebleven. Artsen en verpleegkundigen zijn vanuit Bronovo naar Westeinde gekomen. Ook is de capaciteit op de SEH uitgebreid met 9 kamers en is het aantal klinische bedden in Westeinde uitgebreid met 80 bedden. De SEH-collega’s beamen dat we de patiëntenstroom goed aan kunnen.

Bouwwerkzaamheden en (eventuele) overlast

We zijn ons ervan bewust dat met name de aanpassingen aan HMC Westeinde (bouw Moeder- en Kindcentrum en aanleg extra parkeervoorzieningen) tot overlast voor omwonenden en patiënten kan leiden. Het spreekt voor zich dat we eventuele overlast tot een minimum beperken.

Tussen 2019 en 2024 worden zowel HMC Antoniushove als HMC Westeinde gemoderniseerd.

Wij informeren patiënten en omwonenden actief. Wij willen iedereen goed op de hoogte houden van de gevolgen van de werkzaamheden en veranderingen. Dit doen wij in ieder geval via onze eigen online middelen website, social media en de speciale toekomst-nieuwsbrief), maar ook via de reguliere media of bijvoorbeeld extra informatiebijeenkomsten. U kunt ons ook zelf benaderen, via toekomst@haaglandenmc.nl.

De vergunning hiervoor is verleend maar het project staat on hold. Mocht HMC hiertoe over gaat zal er eerst overleg met de buurt plaatsvinden.

Contact en overige vragen

Staat de informatie die u zocht, hier niet bij? Mail dan naar toekomst@haaglandenmc.nl

Bent u patiënt bij HMC en mochten de ontwikkelingen gevolgen hebben voor uw behandeling, dan informeren wij u altijd persoonlijk hierover.

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op www.haaglandenmc.nl/toekomst.

We zullen u actief en persoonlijk informeren wanneer de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw behandeling. Voor specifieke vragen rondom uw behandeling, kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met toekomst@haaglandenmc.nl

 

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op www.haaglandenmc.nl/verwijzers

De meest actuele informatie over de veranderingen staat www.haaglandenmc.nl/toekomst.

We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw leefomgeving. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met toekomst@haaglandenmc.nl

 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen over de toekomstplannen? Dit kan door een mail te sturen naar toekomst@haaglandenmc.nl

 

Vragen per locatie

Vragen HMC Antoniushove

De kliniek, de polikliniek en het operatiecomplex van HMC Antoniushove worden de komende jaren verder vernieuwd. Ze bieden dan voldoende plaats aan de zorg die vanaf 2022 overkomt van HMC Bronovo.

HMC Antoniushove heeft veel parkeerruimte, die - indien nodig - ook relatief makkelijk kan worden uitgebreid.

Nee.

We onderzoeken of we op het reeds nieuwe kliniekgebouw van HMC Antoniushove nog een bouwlaag willen aanbrengen. Dit maakt onderdeel uit van de definitieve planvorming.

Nee.

Spoedritten gaan niet naar HMC Antoniushove. Er is hier geen SEH. In de toekomst komen er eventueel iets meer normale ambulanceritten, omdat we de zorg dan op twee locaties verlenen. Per saldo betekent het dat er een gering aantal ambulanceritten bijkomt naar HMC Antoniushove.

Vragen HMC Bronovo

In HMC Bronovo vindt planbare zorg plaats. Dat is zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft, zoals een geplande afspraak of operatie. U kunt terecht bij uw vertrouwde arts en behandelteam voor:

 • poliklinische zorg, bijvoorbeeld een zwangerschapscontrole of een consult bij uw specialist
 • geplande operaties
 • bloedprikken
 • radiologisch onderzoek

HMC Bronovo is geopend van maandag 06.00 uur tot vrijdag 18.00 uur. Patiënten die 's avonds niet naar huis kunnen, verblijven doordeweeks in HMC Bronovo. Familie en vrienden die een patiënt willen bezoeken, tijdens zijn/haar verblijf in HMC Bronovo, kunnen tijdens de bezoekuren, ook in de avond, terecht.

We plannen behandelingen en operaties zó in dat onze patiënten in het weekend normaal gesproken weer naar huis kunnen. Als een patiënt om medische redenen op vrijdag nog niet naar huis kan, dan vervoeren wij hem/haar naar HMC Westeinde om daar het weekend door te brengen.

Vier jaar geleden zijn Bronovo en MCH gefuseerd tot HMC. Op dat moment was de strategie om op drie locaties zorg te blijven aanbieden. Daarom is er in alle drie de locaties geïnvesteerd. De veranderingen in de zorg gaan echter snel. We zien minder patiënten in het ziekenhuis en de opnameduur is korter.

Het beeld dat HMC Bronovo geen investeringen meer behoeft en een goed geëquipeerd ziekenhuis is, is overigens niet juist. HMC Bronovo is voor circa 2/5 gerenoveerd, ongeveer 3/5 deel van de huisvesting is 30 jaar oud en behoeft dringend renovatie.

Stichting HMC is de eigenaar van de grond en de opstal. Het bestuur van de stichting is de raad van bestuur van HMC.

Endometriose in Balans voert poliklinische en laagcomplexe ingrepen tot uiterlijk 2024 uit in HMC Bronovo als planbare zorg. Meer ingrijpende behandelingen zijn verplaatst naar HMC Antoniushove.

De komende jaren is er van leegstand geen sprake. Na 2024 wordt de volledige planbare zorg verplaatst naar HMC Antoniushove. Op termijn zal het gebouw van HMC Bronovo (in delen) anders worden benut of worden gesloten. In kranten en op social media wordt regelmatig geopperd dat HMC de grond van Bronovo al heeft verkocht en dat er vergevorderde gesprekken zijn met projectontwikkelaars. Dit is niet zo.

Sinds de aankondiging van de koers voor de toekomst hebben veel mensen/partijen contact met ons gezocht over de mogelijke ontwikkeling van HMC Bronovo en het bijbehorende terrein. Voor daadwerkelijke concrete stappen of planvorming is het te vroeg.

Daar verandert vooralsnog niets. Hubertusstaete en de Zorgplint worden wel meegenomen in de overwegingen wat er in de toekomst moet gebeuren met het gebouw van HMC Bronovo.

HMC is primair verantwoordelijk voor het verlenen van ziekenhuiszorg. Het verlenen van verpleeghuiszorg of inrichten van een zorghotel past hier niet bij en is de verantwoordelijkheid van andere organisaties.

Dit soort ideeën worden momenteel besproken. Input voor een innovatief zorgconcept in de omgeving van HMC Bronovo is voor een belangrijk deel opgehaald en gedeeld tijdens de dialoogtafels en andere bijeenkomsten die we hebben georganiseerd.

Ja. De koers van HMC sluit hier ook op aan. Patiënten kunnen namelijk in de toekomst voor zorg steeds meer terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in zorgcentra in de wijk of gewoon thuis. Ook kunnen patiënten steeds meer gebruikmaken van digitale hulpmiddelen en thuismonitoring. De kern van onze koers is dat we de zorg willen verlenen waar de patiënt die nodig heeft. Thuis en in de buurt waar het kan en in het ziekenhuis als het nodig is.

Vragen HMC Westeinde

HMC Westeind kan de extra patiënten aan. We gaan HMC Westeinde renoveren en ook de parkeerfaciliteit uitbreiden, zowel op korte termijn als structureel. Ook is het zo dat een deel van de kliniek in HMC Westeinde nu leeg staat. Er is dus al ruimte om er extra zorg onder te brengen.

Onderdeel van ons plan is dat we het gebouw gaan renoveren. HMC Westeinde staat goed aangeschreven vanwege de hoogwaardige specialistische en acute zorg die we hier leveren.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen acute levensbedreigende situaties en situaties die minder spoedeisend zijn. Bij echt levensbedreigende situaties is het van belang, mede door de nieuwe technieken die er op zorggebied zijn, dat u naar die plek wordt gebracht waar u de beste zorg krijgt. Overigens gaan dergelijke levensbedreigend spoedritten al ruim 1,5 jaar alleen naar HMC Westeinde.

Op HMC Westeinde kunt u altijd direct de juiste behandeling krijgen, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen. Verder is het goed om te weten dat de behandeling van de patiënt meteen start in de ambulance. Voor minder spoedeisende zaken is het van belang dat u binnen 30 minuten bij een huisartsenpost kunt zijn. Ook bij de recente veranderingen, wordt aan deze normen ruimschoots voldaan.

Dat bepalen de ambulanceverpleegkundigen. Die weten precies in welk ziekenhuis u voor welke aandoening het beste geholpen wordt. Ziekenhuizen zijn namelijk steeds vaker gespecialiseerd in bepaalde zorg. HMC Westeinde is bijvoorbeeld gekend om de neuro-vasculaire zorg (‘beroertes’). Dit weten de ambulancemedewerkers.

Nee.