ROAZ: Regionale effecten verhuizing Spoedeisende Hulp HMC Bronovo klein en binnen marges

10 december 2019

De verhuizing in juli van dit jaar van de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Bronovo naar HMC Westeinde is voor de SEH’s van de andere ziekenhuizen en de Huisartsenposten (HAP’s) in de regio goed verlopen. Sinds de verhuizing hebben partners in de regio hiervoor gegevens aangeleverd over de herkomst van patiënten op de SEH aan het ondersteunende bureau van het ROAZ, Netwerk Acute Zorg regio West, om zo te kunnen monitoren of er sprake was van (te grote) toeloop en/of drukte.

Uit cijfers blijkt dat de toename van patiënten bij de SEH-afdelingen van de omliggende ziekenhuizen
klein was en binnen de vooraf verwachte marges viel. Afhankelijk van het ziekenhuis ging het hier
om ongeveer 1 tot maximaal 4 SEH-patiënten uit het Bronovo-gebied extra per week, in vergelijking
met de maanden vlak voor de verhuizing.

Geen presentatiestops
Daarnaast zijn er geen veranderingen van presentatiestops op de SEH’s waargenomen. Een
presentatiestop betekent dat ambulances een spoedafdeling tijdelijk zoveel mogelijk ontzien,
meestal voor de duur van twee uur. Na deze twee uur kunnen alle ambulances weer terecht bij de
desbetreffende SEH. Patiënten die in direct levensgevaar zijn, worden nooit geweigerd door een
SEH.

Zoals verwacht komt het grootste deel van de patiënten, die wonen in het gebied rondom het HMC
Bronovo, terecht bij de SEH van het HMC locatie Westeinde. Hier is het ziekenhuis goed op berekend
en ingericht. Met de verhuizing van de SEH locatie Bronovo heeft Hadoks (Haaglandse dokters) de
huisartsenpost verhuisd naar HMC Antoniushove, vanwege het groeipotentieel op deze locatie. De
toewijzing van patiënten aan de verschillende HAP’s door het triagecentrum is hierop aangepast.

Juiste wegen
De SEH van het HMC Bronovo ontving een groot aantal zelfverwijzers. Een groot deel van deze
zelfverwijzers zoekt nu andere – juiste – wegen om medische hulp te verkrijgen. Zelfverwijzers zijn
mensen met niet-ernstige medische klachten, die niet naar de huisarts gaan, maar zich direct
melden op de SEH-afdeling van een ziekenhuis. De consequentie hiervan is dat zich meer
zelfverwijzers melden bij de HAP in het Westeinde. Deze grotere toestroom heeft op de HAP van het
Westeinde niet geleid tot een grotere werkdruk, omdat hiervoor door Hadoks adequate
maatregelen genomen zijn.

Bezoek Inspectie
Op 4 oktober heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de SEH van HMC bezocht. De
Inspectie concludeerde dat HMC de veranderingen in de acute zorg op de SEH, zoals die vooraf
duidelijk waren beschreven, heeft uitgevoerd en adequaat heeft geïmplementeerd. De IGJ is
tevreden over de invulling van de ingezette organisatieverandering. Het HMC heeft hiermee
momenteel niet langer de bijzondere aandacht van de Inspectie.

Geen bijzonderheden
Bij het ROAZ zijn verder geen bijzonderheden gemeld met betrekking tot het verplaatsen van de SEH
Bronovo naar SEH Westeinde. Tot en met oktober van dit jaar zijn de patiëntenstromen en
presentatiestops maandelijks gemonitord en dit wordt ook de komende maanden voortgezet.